Akıl Güncem

Listeleniyor (49—70) Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Günce

SİYASET VE SANAT ADAMI OLMAK

 

 

                                                   Prof.Ahmet ATAN

 

 

 

Sanat icra eden siyaset adamı olduğu gibi, siyaset adamlığı yapan sanatçılar da vardır. Aslında buna şaşırmamak gerekir. Nasıl siyaset ve devlet adamlığında sançtı sıfat aranmıyorsa, her sanatçın da siyaset ve devlet adamı olması beklenmez. Ama ince bir nokta var ki; o da her siyaset ve devlet adamında sanatçı ruh olmalıdır. Sanatçı duyarlılığı yoksa onun siyaset ve devlet adamlığını yürütürken sanat çevresinin desteğine ihtiyacı vardır.

Şair devlet adamlarına tarihte sık rastlamışızdır.

Hem devlet adamlığıyla ün salmış hem de devrinin iyi şairlerinden bir olan Kanuni Sultan Süleyman Han herkesin bildiği o meşhur beyitinde;

 

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

 

diyor.

Kanuni Sultan Süleyman Han’ın bu şiiri, sağlıktan sanata ekonomiden eğitime, çok ince mesajlar göndermektedir. Ve bu özelliği ile iyi bir siyaset ve devlet adamlığı yanında, usta bir sanatçı şairliği ile örnek olmaktadır.

Siyaset ve devlet adamları aralarından sanatçı şair ressam çıkarabildikleri gibi, Sanatçıların da aralarından siyaset ve devlet adamı çıkarmalarına hayret etmemek gerek. Gerçi sanatçı olmak için siyaset ve devlet adamı, siyaset ve devlet adamı olmak için sanaçtı olmak “şart” değildir.

Tarihte yine binlerce insanın ölümüne neden olan devlet adamlarının çok hassas sanatçılığa özendiklerini görebiliyoruz.

Ya da Zulümlere engel olamayıp ancak yüreği burkularak seyretmek zorunda kalan siyaset adamlarını da izlemişizdir.

 Zamanın ilk siyaset ve devlet adamı olan Adem (a.s) ilk şiiri söyleyendir.

Kabil, Habil’i öldürdüğünde bu manzarayı görünce Hz.Adem’in yüreğinden sükun ve karar gitti. Uzun bir süre şaşkın ağlayıp inledikten sonra mersiye tarzında bu birkaç beyiti okudu:

“Yöreler ve orada yaşayanlar değişti,dünyada yaşayanlarsa çok hoyratlaştı.

Herşeyin rengi ve tadı farklılaştı,güzel yüzlerin gülümseyişi azaldı.

Zulme uğrayarak mezara konan öldürülmüş oğlum Habil’e yazık.”

İlk insan olmasına rağmen; zamanın, dünyanın, insanların değiştiğinden, her şeyi rengi ve tadının farklılaştığından bahsediyor. Daha sonra yaşayan bütün insanlar da bu duyguları hissettiler.

Âdem daha o zaman olumsuzluklardan şikayet ediyor. Yıl 2007. Sanki bugünkü duygularımızın ifadesi.

Çünkü, sanatın esası insandır.

Siyasetin temeli insandır.

Sanat, insanın bir ekspresyon unsuru olarak dışa yansımasıdır.

Âdem gibi bir İnsan, bütün zamanlardaki yaşayan ve yaşayacak tüm insanları temsile yeterlidir.

İnsanlar çeşitli zamanlarında acı duygularını yüreğinde gizler.

Sevinç için de bu böyledir.

İnsanlar, çeşitli biçimlerde ifade ederler sevinçlerini.

Çünkü; Sanatın öznesi de siyasetin öznesi de insandır.

İnsan da “insani” olan her şey vardır.

Sanat da siyaset de… İnsanda vardır…

O halde mesele;

Siyaset ve Sanat Adamı Olmaktır…

Makaleler

“d” GRUBU HAREKETİ..

 

 

 

                                       Prof. Ahmet ATAN

 

 

 

 

 

*“D” grubu üyesi Nurullah Berk

 

Ressam, Öğretmen  ve yazar Nurullah Berk “D” Grubu’un dağılması konusunda şöyle diyor;”Grup sanatçıları 1947 sergisinden sonra dağıldılar. Bu dağılma herhangi bir anlaşmazlıktan doğmuyordu. Grup, modern sanatın çeşitli eğilimlerini savunmakla beraber, tek bir çizgi üstünde, bir ‘ekol’ değildi. Onbeş yıllık yoğun bir faaliyet döneminden sonra sanatçıların kendi başlarına çalışarak belirmiş kişiliklerini bir topluluğun desteğinden uzak geliştirmek istemeleri normaldi”. Gene Nurullah Berk bir notlama verir: “… On yıldır, Galatasaray Lisesi salonlarında açılan sergiler modern sanatımızın temelini atan ressamları memlekete tanıtmıştı: Çallı’lar, Nazmi Ziya’lar, Hikmet Onat ve Feyhaman’lar gençlerin hocalarıydı. Gençler, Türk resmine yeni bir yön vermiş olan bu ressamlara karşı gelmemekle beraber, toplanmak, kendi sergilerini düzenlemek özlemindeydiler… O yıl Çallı atölyesinden diploma alanların başlıcaları Şeref Akdik, Saim Özeren, Refik Epikman, Elif Naci, Mahmut Cuda, Muhittin Sebati, Ali Çelebi, Zeki Kocamemi idi. Kurulan bu cemiyetin hiç birr özelliği yoktu. Etüt süresini bitiren gençler, yeni bir sanatı getirmek şöyle dursun, tutacakları yolu da kararlaştırmamışlardı. Ne var ki, hamle özlemini duyuyor, o güne gelinceye kadar tek ölçü bilinen Galatasaray sergilerine bir şeyler katmak istiyorlardı.  Cevat Derel,, Saim Özeren, Elif Naci, daha başka gençler vardı. ‘yeni Resim Cemiyeti’nde. Bir sergi de açmışlardı. Ama çok sürmedi, Türk resminin bu ilk genç topluluğu, Bakanlık ve Avrupa yarışması açmış, kazananlar Paris’in yolunu tutmuşlardı. Refik Epikman’ı, Cevat Dereli’yi, Mahmut Cuda’yı, Muhittin Sebati ve Ali Karsan’ı 1924’de Paris’te görüyoruz. Kimi Güzel Sanatlar Okulunda, Lucien Simon ve Jean-Pierre Laurens’la çalışıyordu… Paris ve Münih’ten 1928/29’larda dönen genç sanatçılar, geride bıraktıkları “Yeni Resim Cemiyeti”ni unutmamışlardı her halde. Onun uzantısı, taze bilinci içinde, “Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği”ni kurarken, Belki de “D Grubu” hazırlıklarını da hızlandırıyorlardı. Bu ‘Bağımsızlar’ da denilebilecek sanatçıların girişimlerini Elif Naci şöyle kaleme alıyor: “Müstakiller ilk sergilerini1929 Ankara Türk Ocağı Salonlarında açtılar. Yüzden fazla tablo ve 6 heykel teşhir ettiler. Ankara ve İstanbul’da bu sergi mühim bir resim hareketi olarak telakki olundu. Maarif Vekili Cemal Hüsnü Bey (Taray) bu sergiyi açtı. Sefir ve ekabir küşatta (açılışta) hazır bulundu. Gençler teşvik edildi...” Muhittin Sebati, Hale Asaf, Saim Özeren, Şeref Akdik, Cevat Dereli, Refik Epikman, Turgut Zaim, Ali Avni Çelebi ve Zeki Kocamemi bu birliğin ressamları olarak gerek İstanbul, Gerek Ankara ve gerek diğer illerimizde açılan sergilerin önde gelen kişilikleriydi ve bir başka değerlendirmeye, dha sonraki yıllarda ulaşmışlardı, bu etkinliklerinde. Aralarında Nurullah Berk’in bulunduğu onbeş kadar ressam ve heykeltıraştan oluşan bu sanat kurumu için, Berk kendi yorumunu yaparken, “Müstakiller’in İstanbul Cağaloğlu Türk Ocağı’ndaki sergisiyle ilgili olarak Vakit Gazetesi’nin Mayıs 1928’indeki bir tanıtmayı aktarıyor: “Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin ilk resim ve heykel sergisi dün Türk Ocağı’nda açıldı. Birliği teşkil eden genç ressamlar, diğer ressamlardan ayrılmışlar, ayrı birlik teşkil ederek geçen sene Ankara’da bir sergi açmışlardı. Bu münasebetle dün açılan sergi genç ressamların ikinci sergisi addedilebilir. “Gençlerin bu temennilerinde muvafak olmaları muhakkak telakki edilebilir. Çünkü küşat resminde (açılış töreninde) gösterilen canlı alaka, bu tahakkuk yolunda canlı bir işaret teşkil ediyor. Büyük Şair Abdülhak Hamit tarafından küşat edilen sergi seksen kadar eserden terekküp ediyor. Bunlar arasında  Muhittin Sebati, Cevat, Hale Asaf, Nurullah Cemal, Mahmut Cemalettin, Ali Avni, Ahmet Zeki, Şeref Kamil, Refik Fazıl beylerin tablolarıyla Muhittin Sebati beyin dört heykeli vardır.  “ Serginin belli başlı eksiklerinden birisi memleket resim ve görüşlerinin azlığıdır. Mesela memlekete ait 5-6 intibaa mukabil 10 tane Paris’e ait tablo vardır. Bunun bir sebebini belki gençlerin ekserisinin tahsillerini Paris’te yapmış olmaları teşkil ediyor. Fakat bu öyle bir nota ki, ne de olsa işaret etmekten kendimizi alamıyoruz.  Bununla beraber sergi, muvaffakiyetle dolu ve ümit verici bir merhaledir. Fazla atak, fazla aşırı olmamakla beraber Müstakillerin İstanbul sergileri yine de halk tarafından yadırganmıştı”, diyen Nurullah Berk, Muhit dergisinin 1928 yılı sayılarının birinde şunları yazıyordu:” Muhtelif Memleketlerde, genç sanatkarlarının, yeni fikir pişdarlarının aynı lakaydi, aynı hasede maruz kaldıklarını bilen şimdiki genç Türk ressamları, halkın alakasızlığında daha kuvvetle çalışmaya, mücadele etmeye bir sebep görüyorlar. “Sanatta anormal belli klasik kanunlardan hariç görünen eser, muhakkak aykırı olan eser değildir.   Halk alışmış olduğu, dolayısı ile kolay hazmettiği formüllerden ayrı bir sanat nümayişi karşısında lakayt kalmaya, reddetmeye mütemayildir.” … Ve sürdürür diyeceklerin Nurullah Berk, o yılın bir günlük gazetesinde çıkan kısa bir yazı üzerine: “Genç  ressamlardan birisi sergileri hakkında diyor ki: ‘bu mahiyeti itibariyle bir inkılap sergisi addedilebilir.’ Aynı Genç, ‘Diğer ressamlardan niçin ayrıldınız, madem ki sanatı serbest telakki ediyorsunuz, tahdit etmiyorsunuz, o halde bu ayrılığa sebep ne? Sualine de şu cevabı veriyor: ‘sanat telakkilerinin değişmesi… Eskilerin mutaassıp hareketleri, hamlelere sekte vurmaları…” Bu arada şunu da zikredelim ki gençler tarafından eski olarak addedilen ressamlardan dün bir teki bile merak ederek sergiyi görmeye gelmemişti.”… “Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin çabası birkaç yıl sürdükten sonra durmuştu, diyor Berk. Ve 1973 yıllarında bu tarihlemesini şöyle noktalıyor: “Bununla beraber, 1928 döneminin bu önemli topluluğu, sanatçılarının dağılması ve “D Grubu’nun kurulmasına karşın, modern resmin temelini memleketimizde atmış bulunuyordu. Dağılan sadece Birlik’di, sanatçılar asıl kimliklerini, kişiliklerini gelecek yıllarda bulacaklardı.” İşte bu Birliğin birkaç yıl sonrasında ve günümüzden elli yıl önce, bir bakıma gene aynı isimler içinden beş ressam ve bir heykeltıraş bir araya gelirler. Bu birliktelik ya da kuruluş, resim-heykel için dördüncü basamak sayıldığından da bir ad için, alfabenin dördüncü harfi seçilir. Bu kuruluş olayını Zeki Faik İzer'den dinleyelim özetinde : ...1933 yılının yaz bitimine yakın, Ağustos sonlarında bir gece cihangir Parkı üst yanında, Kumrulu Sokak köşesinde,  Yavuz apartmanının üst beş numaralı dairemde, bir müteahhit dost ile birlikte bir sohbette, Nurullah Berk, Z.Müridoğlu, Elif Naci'yle birlikte, konuşmalarımız koyulaştıkça böyle bir grup fikri hep birlikte, kollektif olarak ortaya çıktı. kısa bir süre önce, Cemal Tollu, Galatasaray sergisi -Türkiye Ressamlar Cemiyeti'nde, bir sergide bir odada resimlerini sergilerken, ben de bu sergilemeye sembolik dört resimle katılmıştım. O gece ben Cemal Tollu'yu da bu grubumuzda teklifimle görmek istediğimizi söyledim. Uygun bulundu. Nurullah Berk de, o zaman 19 yaşlarında olan Abidin Dino'yu teklif etti. ben ve Zühtü kendisinin çalışmalarını bilmiyorduk, ama teklif Nurullah Berk'ten geldiği için tasvip gördü. Nurullah Berk, Müstakillerin üyesi ama ben değildim. Konuşup, anlatabileceğim arkadaşlarım ile o gece, dört kişiye iki teklif ile altı kişi, yani Elif Naci, Zühtü Müridoğlu, Nurullah Berk, ben, Cemal Tollu, Abidin Dino olarak bir arada sergiler yapmaya karar vermiş olduk, ilk sergimiz 'desen' sergisi olsun dedik. Bunu desenin önemini belirtmek için yapacaktık. Sonrakiler kompozisyon sergileri olabilir, dedik. Beş ressam bir heykeltıraş yeterdi bu müstakil çalışmalarımız için. Bir bakıma mevcut cemiyetler beni tatmin etmiyordu. Cemiyet kurmaktan da asla hoşlanmıyorduk. O halde, sergiler açalım birlikte. Reisi olmasın, jürisi olmasın... herkes kendi yaptığını sergilesin. işte, tekrar edeyim, grup böyle kuruldu. Ben yazı yazmayı sevmem. Ama A. Kutsi Tecer’in çıkarttığı 'Görüş'   mecmuasında   modern resme ait bir yazı serisi çıkartmıştım. C.Tollu kolay yazar, yazıyordu. Sonra Nurullah Berk, yazıyordu ve kalitesi vardı. Elif Naci de öyle. Diğer resim cemiyetlerini düşünerek, sayıp, grubumuzun adını Fikret Adil (Kamertan) koydu. Doğrusunu söyleyeyim, grubumuz kurulduğunda biz mücadele yaptığımızı bilmiyorduk, sonunu da düşünmemiştik. ithamlar da oldu, Burhan Toprak 'D Grubu' nü Akademiye aldı bile dediler! Arka arkaya üç sergi açtık, ilk sergi için sandalyeleri N.Berk evinden getirmişti. ilk sergiden ben tanesi iki-buçuk liradan iki desen. Cemal Tollu da bir desen satmıştık. O günlerden bu yana, bu gibi cemiyet ve kuruluşların fazla bir şeyler yapamadığını da sözlerime eklemeliyim..."Sonradan 'D Grubu'nun gerekçesi, amacı, ilk konuşma ve birlikteliğin yanı sıra gelişmiş oluyor ve de Fikret Adil ile, Nurullah Berk yazı ve eleştirilerinde aydınlığa ulaşıyordu. Ekim 1947 yılında kuruluşunun 15. yıldönümünü kutlayan 'D Grubu' için bin nüsha olarak basılan "D Grubu" ve Türkiye de Resim kitapçığı, Fikret Adil' in 1947'de yazdığı, 'D Grubunun On Beş Senesi Münasebetiyle' yazısının ardından, Kronoloji veriyor. Sonra da, yerli ve yabancı tanıtı, haber, eleştirilerden alıntı yaparak, 'ihtisaslar' kesimiyle sabiteler kapatılıyor. Fikret Adil bu yazısında, genelinde Türk resminin bir özet tarihlenmesine yaklaşır, adını nasıl alfabeden aldıysa işe de alfabeden başladığını söyler. Bu girişimi bir mucize, diye niteler. Sevdiği, ressam, heykeltıraş olsaydı, aralarında mutlaka bulunurdum, dediği bu grubun giderek, sanatçılarının da sayıca gelişme göstererek, yaygınlığı sağladığnı belirtir. Gene bu yazısında F. Adil, "Türkiye'de her kim ki halk resimden anlamıyor, derse bu münakaşa edilebilir, fakat halk resmi sevmiyor diyen, yalan söylemiş olur.", dedikten sonra, D Grubu için, halkın ilgisini toplama, çekme yönünden başarılı olduğunu ve ancak sanat ve kendilerini tatmin bakımından henüz hayır, denilebileceğini ekliyor, ifrat ile başlayan grup mensuplarının  sonraları  tefrite düştüğünü de vurgulayan F. Adil, ülke içindeki 'D Grubu' sergilerinin dışında, Atina, Bükreş, Belgrad, Moskova, Petrograd, Viyana Budapeşte ve Paris'te de birer imtihandan  geçtiğini,   şimdilerde (1947) verimli çağlarına girdiklerini açıklıyor. "Temeli atılmış bir Türk daha doğrusu bir İstanbul Mektebi'nin kilit taşı" diye isimlendirdiği grubun 15 yılda onbeş sergisi gerçekleşirken, Zeki Faik İzer (1905), Zühtü Müridoğlu (1906), Elif Naci (1898), Abidin Dino(1911), Nurullah Berk (1906-1982) ve Cemal Tollu (1886-1968)'nun ardından Eşref Üren, Bedri R. Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Sabri Berkel, Arif Kaptan, Salih Urallı, Halil Dikmen, Zeki Kocamemi A. Hakkı Anlı, Turgut Zaim, Fahrünnisa Zeid, Nusret Suman ve Cemal Nadir Güler etki ve tepki halkalarının elbette ki genişlemesine yardım etmişlerdir. Elbette ki, 'D Grubu' ardından en azından bir çok yeni grupları, birlik, dernekleri de doğurmuş, galeri ve müze düşüncesinin gerçekleşmesine de basamak getirmiştir... Grubun sanatçılarından Cemal Tollu, "... Neslimiz içinde yeni anlayışımızı anlatmak için bu grubu kurmuştuk. İsteyince sergi açalım, geçmişteki otorite sayılanların tahakkümünden, aralarındaki çalı dikeni durumumuzdan kurtulalım istedik. Benim 'ihtiyar Başı' desenim ilk sergimizde vitrinde teşhir edilmiş, biraz da olaylara sebep olmuştu. Bir doktor da, Gromaire' in başkalarına örnek diye gösterdiği, renkli bir desenime 'raşitik' demişti...", diyor. Onbeş yıllık gerçekten gösterilen bu çabanın, gerçekleştirilen birlikteliğin özellikle basınla kurduğu ilişki, yazarlar ve diğer sanat kişileriyle yarattığı ortam, zaman zaman   anlayışsızlıkla,   zaman zaman alaylarla, karikatürlere konulanmalarla ve ama dolu dolu bir zaman sürecini, çağdaş resim olgumuzun unutulmayacak bir kesitini göstergesinde daima bulunduruyor 'D Grubu', bulunduracaktır da. Acaba bu grup bir zorlama, bir uyarı ve de yurt içi ve dışında bir yaygınlık, tanıtma getirmemiş midir? Elbette ki evet. Seçkin, amaca yönelik görünüş, sanatçıları da Batı ile kendi ortamlarının etki-tepkilerinden verilen çalışma ve savaşımlarıyla, gelecek yılları için daha bir arınmış ve yollarında özgünleşebilme olanağına da ulaştırmıştır, denilebilir. Sait Faik,  "D Grubu Sergisi" soruşturma/tanıtma yazısında, "Öyle sanıyorum ki, bugün "D" Grubu diye bir şey yoktur. Türk ressamları vardır..." diyor. O günlerde, sergiler için girişilen çabaların giderek gerçekleştiğini, üstelik bir resim ve heykel müzesinin de kurulduğunu ardında bırakan nice dernek ve birlik, grupların şimdilerde bireysel girişimleri önde tutmasında bile, acaba "D Grubu"nun etkisi görülemez mi? Bunu bu grup yerine sanatçının, insan yapısının bir bilinen köşelerine bırakmak daha uygun olur. İstanbul'da yalnız nice galerilerin etkinlik gösterdiği yıllarımız, artık, bir resim piyasasından, koleksiyoncuların, alıcıların artmasından, yayınların çoğalmasından söz ediyorlar ve buna çözümler öneriyorlar. Acaba, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, Elif Naci için yazdığı bir yazıda, "D Grubu"nun nerede olduğunu sorduğu ve de " Süleymaniye taraflarında görürsen haber ver olmaz mı?", dediğince,   "Ressamlar-Heykeltıraşlar Odasını da Süleymaniye taraflarında mı arayacağız.[1]

Paris’ten yurda dönüşünde Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar birliğinin kuruluşuna katılan Nurullah Berk bu birliğin bir çeşit dayanışma isteğinden öte herhangi bir akım felsefesi ortaya atamamasından dolayı birlikten ayrılmıştı. 1932 yılında tekrar Paris’e öğrenim görmek için gitmiş ve orada Andre Lhote ve Fernand Leger gibi kübist – konstrüktivist tarzda çalışan sanatçıların atölyelerinde çalışmış ve bu sanatçıların anlayışlarında ilk kübist – konstrüktivist resimleri ülkesine taşımıştır.

Nargile İçen Adam 60 x 93 Tuval üzerine yağlıboya, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: Resim ilk bakışta kübist parçalanmalarıyla ve kalın siyah konturlarıyla dikkat çekiyor. Batıdaki anlamda bir kübizm yoktur bu resimde. Biçimsel olarak yararlandığı bu akım burada farklı bir ifadeye kavuşmuştur. Konturların arası pürüzsüz ve arı bir şekilde boyanmıştır. Sıcak ve soğuğun dengeli bir uyumunun göze çarptığı resimde Nurullah Berk yerel motifleri kübizme uygulamış böylece değişik bir doğu batı sentezi oluşturmuştur.

Nurullah Berk’in, sanatı bir sınıf silahı, savaşım aracı sayan Marksist  anlayış gibi, sanatsal yaratıcılığı belirli bir çerçeve içine sokan, bireyci yaratıcılığı yok etmeyi amaçlayan anlayışlara da karşı çıkan yazısı rastlantı sonucu olamaz. Berk bir yazısında, <> diyor ve ekliyordu: <[AA1] [2]

Ölümünün 10 yılında Destek Reasürans galerisinde düzenlenen "Nurullah Berk ve Öğrencileri" Adlı sergi, cumhuriyet dönemi resmimizin çağdaş akımlara açılmasında katkıda bulunmuş; fırçasıyla olduğu kadar sanat üzerine yayınladığı yazılar, kitaplarıyla ve akademide yetiştirdiği öğrencilerle yarım yüzyıldan çok ülkemizde resim sanatının gelişmesine önayak olmuş bir ustayı anma fırsatını getiriyor. Sanayii Nefise Mektebi'ni bitirdikten sonra, 1924/28 yıllarında Paris Güzel Sanatlar Okulu'nda Ernest Laurent yanında eğitimini geliştiren Berk, 1932 sonlarında yeniden Fransa'ya giderek Andre Lhote ve Fernand Leger'nin özel akademilerinde çalışmıştı. Yurda dönüşünden sonra Leger'den etkilenen kübist ve geometrik düzenlemelere girişen sanatçı, 1928'de Avrupa'dan dönen sanatçılarımızın kurduğu "Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar" arasında yer almış asıl etkinliğini 'İsim babası' olduğu'' D Grubu" nda (1933-1947) göstermişti. ilk dönemde biçimlerin belirginliğini bozan girinti ve çıkıntıları atarak tuval yüzeyine yapısal bir değer veren Nurullah Berk, sonraları yerel motifleri stilize ederek Doğu ve Batı sanatları arasında bir senteze yöneldi. Aile koleksiyonundan derlenen sergide sanatçı 1930'lardan son yıllarına değin süren çalışmalarından yağlıboya, guaş, özgün baskı ve birkaç desen, eskizle tanıtılıyor. 1933 yapımlı pencerede bir kadını konu alan figürlü peyzajla "iskambil Kağıtlı Natürmort'ta klasik anlayıştan kübist ve geometrik araştırmalara geçiş dönemi belgelenmiş. 1950 tarihli pastel/guaş karışımı örgü ören kadın figüründen beliren biçemleme eğilimi, sonraki düzenlemelerinde sanatçıyı Batı yöntemlerini Doğu'nun çizgi arabeskinden ve minyatür beğenisinden esinlenen çağdaş bir yoruma ulaştırıyor. Giderek ağırlığnı duyuran bu geometrik stilizasyon eğilimi, "Nargile içen Adam", "Gergef işleyen Kadın", "iskambil Oynayanlar" ve "Padişah" figürlü düzenlemelerde 1970 yıllarında çizgi kesinliğine dayanan bir biçim karakterini vurguluyor. Önceki temalarım linol ve serigraf baskıya da uyguladığı son dönem resimlerinde ise öteki çalışmalarına koşut yüzeysel renk ve çizgi arabeskinden ayrılmayan biçim yorumları sürdürülüyor. Nurullah Berk atölyesinden yetişen 26 sanatçının yağlıboya, akrilik, gravür ve karışık teknikte resimleri galerinin alt salonunda yer alıyor. Günümüz resminde etkinliğini duyurmuş sanatçılardan derlenen bu toplam, Berk'in çok yönlü, bağımsız biçem seçeneklerinde gelişme olanaklarını veren sanat eğitimciliğini örnekliyor. Bunun yanı sıra hocalarının anısını da yaşatmak isteyen karma sergide Şükriye Dikmen, Şadan Bezeyiş, Fethi Kayaalp, Güngör Taner, Abdurrahman Öztoprak, Dinçer Erimez, Mustafa Ayataç, Gökhan Anlağan, Oya Kınıklı'nın çoğulcu biçem yelpazesinde çeşitlenen resimleri, Berk atölyesinin çok farklı kişiliklere görüşlere açık eğitiminin bir göstergesi sayılabilir.[3]

 

 

“D” grubu üyesi Elif Naci.

 

 

Bir ev içi ressamı olan Elif Naci de “D” Grubu kurucuları arasındadır. Ressamlığının yanında yazarlık, müzecilik ve organizatörlük yapan sanatçı çok yönlü bir kişiliktir. Akademide Çallı’nın öğrencisi olmuş, zamanla eski Türk sanatlarına yönelmiştir. Özellikle soyut müzikal karakterlerinden faydalanarak eski yazıları tablolarına birer plastik eleman olarak yansıttı. Batı hayranlığını bir kenara iterek Türk resminin yaratılmasında önemli payı olmuştur.[4]

 

“D” grubu üyesi Eren (Ernestine) Eyüboğlu.

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eşi olan sanatçı büyük ölçüde Bedri Rahmi’den etkilenmiş. Paris yıllarıyla birlikte başlayan ve küçük bir arayla Bedri Rahmi’nin ölümüne dek süren bu beraberlik resim sanatımız açısından verimli bir birlikteliktir. Pirinç Hanı, 50x70 Mukavva üzerine yağlıboya özel koleksiyon “D” Grubunun genelinde olduğu gibi Eren Eyüboğlu gündelik insan yaşamını bu resimde yine ele almıştır. Oldukça dinamik, heyecan dolu bir resimdir. Eşi Bedri Rahmi’den bazı izler taşımakla beraber Eren Eyüboğlu bu resminde plastik anlamda daha başarılı çalışma ortaya koymuştur.[5]

 

“D” grubu üyesi Sabri Berkel.

 

 

Türkiye’de soyut resmin oluşumunda çok önemli olan sanatçılarımızdandır. Zamanla geometrik soyuttan kaligrafik ve lekesel soyuta doğru bir eğilim gösteren sanatçı resim çalışmalarını Zagrep Akademisinde yürüttükten sonra İtalya’ya gitmiş Floransa Akademisinde Felice Carena ile çalışmalarını sürdürdü. İtalya’da oradaki klasik kültürün sağlamlığı onu etkilemiş Türkiye’ye döndüğünde sanatının en dikkat çekici yönü olmuştur.

Yoğurtçu, 130x162 cm Tuval üzerine yağlıboya, Özel Koleksiyon: Sanatçının olgunluk dönemi eserlerinden biridir. Gündelik yaşamda karşılaşılan bir insan manzarası bu resimde yer alır. Birbirini değişik yönlerde ve farklı konumlarda kesen eğrilerin ve düz çizgilerin kendi aralarında oluşturdukları bir uyum göze çarpar. Daire, elips, yarım daire, üçgen gibi geometrik unsurlar kullanılarak biçimlendirilmiş yoğurtçu figürü daha çok düz çizgilerin bulunduğu bir fonda yer almıştır.[6]

 

“D” grubu üyesi Salih Urallı.

 

Picasso’dan etkilendiği anlaşılan oldukça etkileyici resimleri olan sanatçı daha çok figürlü kompozisyonlar yapmıştır. İleriki dönemlerde sergilerde yer almamıştır.[7]

 

 

         “D”grubu üyesi Halil Dikmen.

 

Sanatçı İtalyan Rönesans’ından etkilenmiş, gerçekleştirdiği birkaç soyut çalışmalarının yanında Rönesans ilkelerine bağlı resimler yapmıştır. Kübist deformasyon tarzında soyutlamalar yapmış, Türk soyut resmine önemli katkılarda bulunmuştur.

Balıkçılar 151x226, yağlıboya, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi. Ağlarını çeken balıkçıları konu edinen resim etkileyici bir kompozisyona ve duygusal bir atmosfere sahiptir. Kullanılan renkler ve ışık etkileyici bir şekilde kullanılmış, duygusal atmosfer böylece oluşturulmuştur. Siyah oldukça cesur kullanılmış, resmin solunda ve ortasında yer alan figürde kullanılan kırmızılar dikkat çeken tek parlak renk olarak resmi dengeleyen bir rol üstlenmiştir.[8]

 

*       “D” grubu üyesi Eşref ÜREN (1897):

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu Eşref Üren Hakkında şöyle yazıyor; Bir evliyamız var(dı):… Eşref Üren.

         Tanınmış ressamlarımızdan Eşref Üren 19 Kasım Pazartesi günü Ankara'da öldü. 1897 yılında İstanbul'da doğan sanatçı. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki öğreniminden sonra Paris'e gitti. Dönüşte çeşitli okullarda resim öğretmenliklerinde bulundu. Kişisel sergileri yanı sıra Devlet Resim ve Heykel Sergileri'ne katıldı. Yapıtları Venedik Bienali'nde Paris'te LNESC'O'da, San Fransisko ve Atina'da sergilendi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun, II Nisan 1975 tarihli Milliyet Sanat Dergisi'nde yayınlanan o güzelim, tadına doyum olmaz.. coşkulu yazışım ("Bir Evliyamız Var: Eşref Üren") küçük bir başlık değişikliğiyle bir kez daha okurlarımıza sunuyor, her iki sanatçımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Eğerçi köhne melal/ revacımız yoktur Revaca da ol kadar ihtiyacımız yoktur. Buradaki "köhne" yerine "gizli" deyin. O zaman tıpatıp oturur Eşref Üren'e. Sorun Eşrefin adını, liseyi, fakülteyi bitirenlere, doçentlere, prof.'lara... Onundan biri bilirse yüzüm güler. Ama ne yazık ki şüpheliyim. Soruyu yönelttiklerinizin hepsi kalburüstü yazarlarımızı bir bir saymakla kalmaz, henüz millete malolmamış, ama hızla gelişen bazı isimleri de eklerler. Ama bir Eşref Üren, bir Kocamemi, bir Tollu, bir Zaim, bir Hadi Bara... Bu sanatçılarımızın pek okunmaz esamileri... Niçin bu ressamlar değer hanesinde yazarlarımızın ulaştıkları yerlere konulmazlar? Benim paramla hepsine de aynı fiyatı biçerim. Adını ettiğim ressamları sevdiğim, saydığım yazarlardan küçük tutmak aklımın ucundan geçmez... Evet ama, benim değer yargımda toplumumuzun kılını kıpırdatmaz. Çoğu zaman şaşarım. Ünlü yazarlarımızdan biri, yedi-sekiz ay çalışır, bir piyes kor sahneye. iyi-kötü sular kabarır, sular yarılır, iyi-kötü eleştirmeler, alkışlar, ıslıklar. Falan filan. Ötede ömrünü resim sanatına bağışlayan yaşı altmışa dayanmış ressam en az on yılda hazırladığı resimleri sergiler, bütün gazetelere haber ulaştırır. Çoğu iki satırlık haberi bile vermez. Sergicik surların dışında açılan kır çiçeği misali, insan eline hasret, solar gider. Eee... N'apalım!.. Katlanmak gerek... Bu zanaat daha çok körpe... Daha çok zaman ister ki, derinlere kök salsın, gelişsin, gürbüzleşsin. On yıl önce ölen Fransız ressamı Braque (Brak) için Fransızlar unutulmaz bir cenaze töreni yapmışlar. Mezarı basında konuşan ünlü Malraux (Mairo): — Bu muhteşem cenaze töreniyle kimselerin ruhu duymadan toprağa verilen Fukara Modigliani'lerin, Van Gogh'lann öcünü almış oluyoruz, demiş. Hani bizim Koca Yunus: "Bir garip öldü diyeler. Üç günden sonra duyalar" demiş ya! Sahiden bugün tabloları üzerinde milyarlar dönen Van Gogh'lrın, Modigliani'lerin nasıl toprağa verildiklerim bilseniz ağlarsınız. Yunus'un soğuk suyla yunulan garibini hatırlayınca isler islemez şu geliyor akla: — Biz yabancıların üçüncü basamak sanatçılarım okul kitaplarımıza kadar benimsiyor, bağrımıza basıyoruz ama, onların ne Yunus'tan haberleri var, ne Karacaoğlan'dan ne Pir Sultan'dan... Kabahat kimde? Önce bizde tabiî... Sonra da onlarda... — Kroma evet, bakır cevherine evet, bor'? hay hay, ama Yunus?.. Bir balık ismi de olabilir. Dilimize düşen ilk mübarek cemre / Bilip tükenmeyen Yunus Emre / Onun da pek umurundaydı dünya piyasasını haraca kesmek... Evet, gelgelelim 1975 yılının Türk resim sanatının ana direklerinden biri olduğuna inandığım evliyamız Eşref Üren'e. O, bizim evliyamızdır vallahi... Öyledir: Eşref Üren al haberi / Arı sensin bal sendedir / Aynı bahçede yeşerdik /Yediveren gül sendedir. / Arı vardır uçup gezer / Teni tenden seçip gezer / Yetim bozkırlardan keder / Kır çiçeklerinden haber / Alçakgönüllere sefer / Yetmiş iki yol sendedir./ Eşref Üren'i tanıyalı kırk yıl oldu. Bunun otuz yılında üst üste otuz kez buluşmuşuzdur. Kimi haftada beş gün, kimi üç-dört yılda birkaç kez. İlk gününden bugüne kadar onu ne zaman gördümse içim açılmıştır. Dibi görünen derin sulara, adlandıramadığım, delicesine sevdiğim kır çiçeklerine, dünyanın en pahalı mücevherlerinden üstün tuttuğum renkli çakıl taşlarına kavuşunca duyduğum başı-boş bedava sevinci duyarım Üren reisi görünce. Kimi sanatçıların halleri, tavırları, yüzleri, gözleri, rakı içmeleri, kısacası bütün varlıkları tıpatıp işlerini hatırlatır bana. Tümünün diyemem ama, kiminin eseri neyse kendisi odur. Hayatları ile içleri bir kılıçla kını kadar tıpatıp uyarlar birbirlerine. Son kırk-elli yıl içinde yakından tanıdığım sanatçıların kimi öylesine değişti, öylesine bambaşka yönlerde geliştiler ki... 1946'larda tanıdığım, ortaya çıkmak için bizlere güvenen bir genç yazarımızı hatırlarım, bütün canlılığı, sevimli yanı, çevresini emmesi, çevresiyle ağzına kadar doluşuydu... O kadar ki, ağacı anlatırken ağaç kesiliyordu, bakracı anlatırken bakraç. Ama en çok on yıl içinde bir yürüdü ki kulumuz. Arkasından kurşun yetişmez oldu. Şimdilerde ne zaman karşılaşsak diyelim üç saat mi beraberiz? Hilafsız tam üç saat yalnız, ama insafsızcasına yalnız kendini anlatıyor... Dayanamadım bir gün: — Bana bak reis, dedim. Diş macununun içinde ne kadar macun varsa senin içinde de bir o kadar sen varsın... Öf, be... Yani tam bizim Eşref Üren'imizin tersi. Üren'den Erzurum'da, Sivas'ta, Ankara'daki resim öğretmenliği anılarını dinlemek, bulunmaz bir şölendir. Ara sıra kalemi eline aldı mı, fırçasını utandırmaz. Ve sırası gelince onun yumuşacık kurşunkalemi öyle belalı bir kılıç kesilir ki, nemene derinlere işlediğini ünlü karikatürcümüz Ratip Tahir'e sorabilirsiniz. Eşrefin kişiliği, eşine, yuvasına, kedilerine, mesleğine, çevresine bağlılığı pırıl pırıl ortadadır. Peki, nedir onun resimlerinde bizi coşturan, sevindiren, kalıcı olduğuna inandığımız, dünyanın her köşesinde sahici resim saygısıyla karşılanacak özelliği? Ne buluyoruz onun tablolarında, nasıl değer biçiyoruz onlara? Basından bugüne kadar Eşrefin resimlerinde beni saran: En ufak bir çalım, bir fiyaka, bir fırça oyununa kulak asmaması, dünyayı haraca kesen, çoğu zaman bir moda rüzgarı gibi esince kesen, kesince biçen akımları çok yakından izlediği halde, doksan derecelik dönüşlerle kervana katılanlara kıskıs gülebilmesi. Bu akımları küçümsediğinden değil, ama: — Komşuda pişenin ille bize de düşmesi şart mı? Hele bir dur, düşün, bu akım sana göre mi, sana uyar mı? Bu alanda Turgut Zaim'le çok iyi anlaşıyorlardı... Bizler yüreklerimizi har vurup harman savururken, çeşitli rüzgarlara yelken açıp zaman zaman devrilirken bu iki evliya, Ankara Kalesi'nde iki tecrübeli kartal gibi sımsıkı tutunuyorlardı. Bu evliyalar arasına bir Cevat Dereliyi, bir Kocamemi'yi eklemesem içim rahat etmez. Bugünlerde Moda'da Cumalı Galerisi'ndeki son resimlerini gidip görün. Eşref Üren orda. Bir top kırçiçeği... Anadolu'da kaybolmuş bir köy, bir dere, bir karamuk, bir ardıç, bir köknar fidanı gibi sizi bekliyor. Kapıdan girer girmez üstünüze atılmayacak, size gümbür gümbür bir merhaba çekmeyecek... O kadar ki: — Acaba yanlış mı geldik? diyebilirsiniz. Evet... Bu alçakgönüllülük her işin başı... Gözü gönlü resimle dolu kişi bakın ne biçim konulardan resim çıkartabiliyor: / Arı vardır uçup gezer, / Teni tenden seçip gezer./ Arı, adım bilmediğimiz, çiğneyip geçtiğimiz çiçeklerden yapıyor balını... Eşref de öyle... Bütün evliyalarda olduğu gibi onda bizi büyüleyen etkenlerden biri de çocuksuluğu... En ucuz çizgili okul defteri kağıtlarına yaptığı minik suluboyalar... Bir yürek röntgeni kadar derine işleyen çalışmalar. Resimlerinin çoğu bir çırpıda. Van Gogh misali. Hey güzeller! Hey sanatlar! Hey geneller! Hey müdürler! Hey akademiler! Hey bankalar, turistler!.. Nerdesiniz? Karşınızda inanılmaz bir sabırla, sevgiyle, binbir dağdan devşirilmiş bir demet bir hazine var. Bu demeti kocaman bir kitap, bir müze çatışı altında gelecek kuşaklara aktarmak için ne bekliyorsunuz?[9]

          Eşref Üren D Grubuna sonradan katılan Eşref Üren D Grubunun genel havasından farklı bir yol tutturmuştu kendine. Kübist, Konstrüktivist ilkelerin aksine, empesyonist bir tarz sergiliyor.Daha çok Ankara’da yaşadığı için, Çankaya dan, Kurtuluş Parkından yaptığı açık hava resimleri empresyonist tarzı yansıtıyorlar Bir anlamda günü modası olarak algıladığı kübist, konstrüktivist gibi eğilimlerin gelip geçici olduğuna inanmış bu yüzdende açık havada çalıştığı empresyonist tarzındaki resimlerin kalıcılığına inanmış bir sanatçıdır. Kurtuluş Parkından bir manzara .İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde bulunuyor.122+129cm Tuval üzerine yağlı boya.Günlük yaşamdan bir kesit görüyoruz bu resimde.Parkta dolaşan insanlar ön planda resmedilmiş.Sağda, solda ve arka planda ağaçlar daha arka planda da şehir görüntüsü var.İlk bakışta hemen görebileceğimiz gibi, gökyüzünde, ağaçlarda ve yer yer yerlerde fırça vuruşlarında empresyonist bir etki görülüyor.Genel olarak soğuk renkler hakim.[10]

         Açık havayı, doğayı, ağaçları çok seven, doğaya çıkmaktan hoşlanan izlenimlerini Ya da gözlemlerini. saf bir sanatçı yaklaşımıyla resimlerine aktaran,  katı kuralcılığa karşıt bir tavır içinde gönlünün sesine kulak veren bir sanatçıdır Eşref Üren. Büyük ustaların deneyimlerini, sanata kazandırılmış tükenmez değerle olarak kabul etmekle beraber, resimlerini, bu deneyimlerin birikimi üzerine kurmaktan kaçınır. Bütün bildiklerini bir kenara itip, içinden geldiği gibi çalışmaktan, taze duyumsallıkların peşi sıra gitmekten büyük haz duyar. Başkentin sokakları boyunca yürüdükçe, parkların insanları çeken atmosferine girdikçe, resim yapma heyecanı artar. Görüş açısına giren her nesneye ve görüntüye, sahiplenici bir tutumla yakınlaşır. Bütün bunlar, Eşref Üren‘in, resim sanatımızda benzer örneklerine fazla tanık olmadığımız içtenlikçi (intimist) bir sanatçı olduğunun göstergeleridir. Yaz tatillerinden birini geçirdiği devlet kampının, yüksek ve hakim bir yerden görünümünü konu alan bu resminde Eşref Üren, doğa hayranı bir sanatçı olduğuna ilişkin görüşleri gene haklı çıkarmaktadır. Karşı sahilin belli-belirsiz seçilen adacıkları arasından denize doğru sandal ve yelkenliler açılmakta, resmin sağ tarafından görüntüye giren sahil burnu, kıvrılarak resmin yakın planındaki sahil şeridiyle birleşmekte, bu şeridin görüş açısına giren yarı ağaçlıklı toprağı üzerinde gezinen, eğlenen insan grupları, izleyenleri yaşam sevincine davet etmektedir. Yakın kıyı boyunca kurulmuş çadırlar, beyaz çadır bezleriyle, toprağın sarı-kahverengisi ve ağaçların yeşil lekeleriyle, resimde ışıklı bir çizgi oluşturuyor. Resmin sol alt köşesindeki büyük çadır, tabloya bir nirengi noktası olarak girmekte ve sağ taraftaki sahil burnuyla görüntüsel bir bağlantı kurmaktadır. Manzara, özellikle seçilmiş bir doğa parçası izlenimi vermiyor. Eşref Üren'in rastlantıyla konakladığı kuşku götürmeyen bu doğa parçası, kent gürültüsünden uzak, sakin bir ortam elması nedeniyle sanatçının ilgisini çekmiş olabilir. Ama böyle bir neden söz konusu olmasa bile, Eşref Üren, birkaç günlüğüne içinde yaşadığı bu çevreyi, gene resimlerine aktaracaktı kuskusuz. Onun her türden doğa kopyacılığını, aktarmacı kolaylığını reddeden sanatçı yapısının, salt resim çalışmaya vesile olduğu için, bu yörenin peyzajını da resimsel bir açıdan gördüğü ve yansıtmaya çalıştığı kuşku götürmez. Batı anlayışındaki sanat geleneğimiz içinde, daha ilk dönemlerden başlayacak doğa görünümlerinin önemli bir yer işgal ettiğini biliriz. İstanbul doğasıyla başlamış olan bu ilgi, zamanla Anadolu'ya açılmış ve böylece doğa, salt gönül serinletici ya da herkesin izlemekten sonsuz zevk duyacağı İstanbul'la sınırlı bir çevre imajının ötesinde, sanatçıların yalnızca görsel tanığı olmakla övünebilecekleri her hangi bir "görünüm" düzeyine indirgenmiştir. Eşref Üren'in, çoğunluğu Orta Anadolu yaşantısı çevresinde yoğunlaşan manzara resimleri,   bu nedenle, görünümü salt bir görünüm olarak değerlendirir, resim sanatının ilgi alanına girebildiği sürece, her çeşit doğa parçasının plastik açıdan ilginç olabileceği varsayımından yola çıkar.[11]

 

 

 

 

 

 

*“D” grubu üyesi Arif KAPTAN (1906):

 

 Hiçbir akademik eğitim görmeyen kendi kendini yetiştiren arif kaptan ilk zamanlarda doğadan çalışmış, daha sonra soyut araştırmalara başlamış ve uzun süre soyut resimlere bağlı kalmış.Fakat 1978 de İstanbul’da açtığı son sergide soyut türden ayrıldığını başlangıç dönemindeki tarzına döndüğünü açıklamıştır. Tuval üzerine yağlı boya. Empresyonist tarzda yapılmış bu resim doğadan çalıştığı döneme ait.Tarz olarak Eşref Üren’in resimlerini çağrıştırıyor.Ağaçlarda ve mimarideki çizgiler, öncelikle Eşref Üren den etkilenebildiği düşüncesini akla getiriyor. Gene aynı soğuk renkler hakim.Mavi ve Özellikle bir çok tonu kullanılmış.[12]

 

*“D” grubu üyesi Hakkı ANLI (1906):

 

Arif Kaptan gibi ilk başlarda somut çalışan figür ve natürmort resimleri yapan , sonradan soyut resimler yapan diğer bir ressam da Hakkı Anlı dır.Hakkı Anlı Fransa’ ya gidip yerleştikten sonra tamamen soyut bir tarza yöneldi.[13]

 

Ercüment KALMIK (1909-1977):

 

D Grubuna üye olmayan fakat bu grubun döneminde yaşayan ve bu gruba çok yakın olan Ercüment KALMIK ilk resim denemelerinde daha çok gazete ve dergi ressamlığına, bir çeşit luğa yaklaşan bir üslupla, uzun bir süre çalıştıktan sonra Avrupa gezileri sırasında Sanat sorunlarını derinlemesine incelemiş, yağlı boya, fresk, mozaik, gravür gibi türlerde de adından söz ettirmeye başlamıştı.Önce İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık fakültesinde, sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.Hızlı ve Pratik bir tarzda çalışma yöntemiyle büyük boyutlu yağlı boya tabloların yanında linol baskılar, Mozaik, lavi çalışmaları, sulu boya, guaj desen ve taslaklarıyla Ercüment KALMIK resim sanatımızın önemli temsilcilerimizden biridir.Eserleri arasında <İstanbul Limanı>, ,, gibi eserleri sayabiliriz.Ayrıca ve gibi iki önemli kitabıyla da sanat alanında yetişen öğrencilere önemli bilgiler sunuyor. Doğu Anadolu Köyü. 140x110 cm. Tuval üzerine yağlı boya.Ankara Resim ve Heykel Müzesinde bulunuyor.Bir köy manzarası konu edilmiş.Arka planda bir köy.Solda Doğu Anadolu kıyafetiyle bir kadın var.Biçimler geometrik parçalamalarla düzenlenmiş.Çok parçalı bir kompozisyon.Çok canlı ve sıcak renkler resme hakim.Düz, gölgesiz renk lekeleri ve geometrik biçimlerle oluşturulmuş bir kompozisyon.Kare ve dikdörtgenlerle oluşturulmuş bir köy manzarası var. Soyut Manzara Liman.100.5+150.5 cm .Tuval üzerine yağlı boya.İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde bulunuyor.Soyut biçimlerle oluşturulmuş merkezi bir kompozisyon.Sert çizgi hatları ve lekeler resme hakim.En alttaki biçimler limandaki kayıklar,onların üstünde arka planda İstanbul’un bir panoramasını çağrıştırıyor.Sanırım en üstteki yuvarlak biçimi güneşten esinlenerek kullanmış.Yani, resmin çıkış noktası İstanbul’da bir liman olduğu çok rahat seziliyor.Özellikle resme hakim olan turuncular, kırmızılar ve sarılar gün batımından etkilenerek yaptığını gösteriyor.Soyut bir resim ama karşımızda somut bir resim varmış gibi bakabiliyoruz.Somut biçimlerden yola çıkarak ortaya koyduğu soyut bir manzara.[14]

 

 

Malik AKSEL (1903):

 

Herhangi bir gruba dahil olmayan Malik Aksel Almanya da ki çalışma süresinden sonra Ankara Gazi Terbiye Enstitüsüne öğretim üyesi olarak atanmıştır. Lovis CORİNTH, Max LİBERMANN gibi ünlü Alman hocalarıyla çalışmış, genellikle yerel konuları ele alan Expresyonist denilebilecek eserler ortaya koydu.Köylü tipleri, eski İstanbul yaşantısından sahneler, onu yerel ve bilgesel ressamlar sınıfına sokar.Eski Türk resmi, halk sanatları araştırmaları, dinsel duyguların sanata etkileri üstüne incelemelerde bulunmuştur. İki Genç Kız. 50+63.5 cm. Tuval üzerine yağlı boya.İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde bulunuyor.İki Genç Kız figürü tablonun tüm yüzeyini doldurmuş.Kızlar gerek giyimleriyle, gerekse duruşları ve yüzlerindeki ifadeyle, tipik köylü dünyasını, onların saflığını, deyim yerindeyse köylünün bönlüğünü hissedebiliyoruz.Bu yönüyle belki expresyonist denilebilecek bir yönü var tablonun.Tablonun, büyük bölümü koyu tonlardan oluşmuş, sadece sağdaki figürün üstünde ve yüzlere yansıyan ışıkla, soldaki figürün başındaki eşarpta, açık lekeler var. Tablonun genelini açık renkler oluşturuyor.Özellikle sağdaki figürün üstündeki kadminyum sarısı çok dikkat çekiyor. Kır Kahvesinde Temsil. 25+35.5 cm. Kağıt üzerine yağlı boya.Özel koleksiyon.Solda arka planda bir pencereden görülen bir eğlence, temsil gösterisi yer alıyor. Sazcıların, çalgıcıların önünde dans eden bir dansöz, bir paravanın arkasında, tablonun ön planında çarşaflı ve açık kadınlar, gizlice gösteriyi izliyorlar.Nerdeyse desen niteliğinde çalışılmış, çizgilerin ağır bastığı bir kompozisyon.Çarşaflı kadınlar aracılığıyla yer yer serpiştirilmiş koyu lekelerle resim dengelenmiş.Çizgisel desenin niteliğini özellikle sağdaki şemsiyeli kadında, yüzlerde ve arka plandaki dansözde görüyoruz.Neredeyse karikatür niteliğinde çizilmiş yüz hatları, anlatımcı tarzın belirtileri sayılabilir.Renk yok denecek kadar az, kroma değeri son derece düşük renkler kullanılmış.Çizginin değeri ön plana çıkartılmış.[15]

 

Şükriye DİKMEN (1918):

 

Tablolarında genellikle tek figürü, özellikle kadın ve genç kız portrelerini kullanan kadın sanatçımız, üsluplaştırılmış şematik bir deseni örten düz, gölgesiz, uyumlu renklerle kendine özgü bir tarz çizmiştir.Genellikle kontrplak üzerine çalışan Şükriye Dikmen, portreleri dış konturlarla belirlenmiş, iri gözlü oval yüzler, ince boyunlar, kavuşturulmuş ellerle belirgin bir kişiliği yansıtıyorlar. Portre.54x114 cm.Kontrplak üzerine yağlıboya.Özel koleksiyon Resmin tüm yüzeyini dolduran kadın figürü, hafif diyagonel bir yön çizmiş.Resmin büyük bölümü koyu lekeden oluşuyor.Yüzü belirgin şematik çizgilerden oluşuyor.Yüzündeki açık leke boynundan aşağı, oradan da ellerde son buluyor.Figürde anıtsal bir hava var.Arka plan son derece sıcak renklerden oluşmuş.Sol üstteki deve tabanı yaprağı, kadının yönünü dengelemek ve boşluğu değerlendirmek amacıyla konulmuş.Resimde en çok dikkat çeken kadının elleri.

 

Tiraje DİKMEN(1923)

 

Léopold Lévy’nin yanında çalıştığı için, hocasının soyut biçimlerinden etkilenmiş, sonradan sürrealist bir yol çizmiş kendisine.Boşlukta dağılmış biçimleri, uyumlu renk lekeleriyle oluşturduğu kompozisyonlarıyla başarılı eserler vermiştir.

 

Maide AREL:

 

Soyut resim alanında geometrik kompozisyon yöntemlerini zaman zaman başarıyla uygulayan Maide AREL 19602’ lardan sonra, soyut resim çalışmalarında eski Türk kalligrafi geleneklerini canlandıran yapıtlar ortaya koymuştur. Bağ Dönüşü.73+92 cm. Tuval üzerine yağlı boya.İstanbul Resim ve Heykel müzesinde bulunuyor. Maide AREL den somut bir resim.Geometrik biçimlerden oluşturulmuş bir kadın figürü.Önünde üzüm salkımlarıyla dolu bir sepet, sağ elinde bir üzüm salkımı ağzına götürüyor.Resme pastel renkler hakim.Biçim açısından parçalı bir kompozisyon fakat birbirine yakın renk tonlamalarıyla sadeleştirilmiş.

 

 

 

 

Bak;

Nurullah Berk, 50 yılda türk resmi, işbankası kültür yayınları

 

 

 

 

 

(Nurullah Berk, ağabeydin Dino, Zeki Faik İzer, Elif Naci, Cemal Tollu ve bir heykeltıraş Zühtü Müridoğlu) 1933 yılının Eylül ayında, İstanbul’da Zeki Faik İzer’in evinde bir araya gelerek, “D” grubu adı altında bir sanat topluluğu oluşturmaya karar verdiler. Gruba isim olarak de, uluslar arası alfabenin dördüncü harfini, Nurullah Berk’in önerisiyle seçerler.

“D” grubu üyesi Abidin Dino.

“D” grubu kurucusu Zeki Faik İzer.

“D” grubu üyesi Bedri Rahmi Eyüboğlu

“D” grubu üyesi Cemal Tollu

“D” grubu üyesi Nurullah Berk

“D” grubu üyesi Elif Naci. 

 

 

 

 

                                                                                               

Kaynakça:

 

Günsel Renda, Kaya Özsezgin, Atilla Atar, Aytaç Katı, Türk Plastik Sanatlar Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayın No:581

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

(*)1 bakınız : Nüzhet İSLİMYELİ –Asker Ressamlar – sayfa 158

bakınız : Turan EROL , Günsel RENDA –Geçmişten Günümüze Çağdaş Türk

Resim Sanatı Tarihi –sayfa 78-83 –Tiglat Yayınları 1980

(*)2 bakınız : Nüzhet İSLİMYELİ –Asker Ressamlar –sayfa 158-159

Ankara 1965 Doğuş Ltd. Şti. Matbaası

(*)3 bakınız : Nüzhet İSLİMYELİ –Asker Ressamlar –sayfa 159

Ankara 1965 Doğuş Ltd. Şti. Matbaası

(*)4 bakınız : Turan EROL, Günsel RENDA –Geçmişten Günümüze Çağdaş Türk

Ressan Sanatı Tarihi –sayfa 91-93 –Tiglat Yayınlatı 1980

(*)5 bakınız : Turan EROL, Günsel RENDA –Geçmişten Günümüze Çağdaş Türk

Ressam Sanatı Tarihi –sayfa 86-88 –Tiglat Yayınları 1980

(*)6 bakınız : Turan EROL, Günsel RENDA –Geçmişten Günümüze Çağdaş Türk

Ressam Sanatı Tarihi -sayfa 99-101 –Tiglat Yayınları 1980

(*)7 bakınız : Turan EROL, Günsel RENDA –Geçmişten Günümüze Çağdaş Türk

Ressam Sanatı Tarihi –sayfa 89-90 –Tiglat Yayınları 1980

(*)8 bakınız : Nüzhet İSLİMYELİ –Asker Ressamlar –sayfa 22-25

Ankara 1965 Doğuş Ltd. Şti. Matbaası

(*)9 bakınız : Nüzhet İSLİMYELİ –Asker Ressamlar –sayfa 26-29

Ankara 1965 Doğuş Ltd. Şti. Matbaası

(*)10 bakınız : Nüzhet İSLİMYELİ –Asker Ressamlar –sayfa 30

Ankara 1965 Doğuş Ltd. Şti. Matbaası

 


[1] Elibal, Gültekin, “d Grubu Olayı”,Hürriyet Gösteri Sanat edebiyat Dergisi,Ekim 1983, sayı 35, s.52-54
[2] Erol, Turan, Günümüz türk Resminin Oluşum Sürecinde Bedri Rahmi Eyüboğlu, Yetişme Koşulları, Sanatçı Kişiliği,Cem Yayınevi, İstanbul,1984,s.66
[3] Köksal, Ahmet, Nurullah Berk’ten Günümüz Sanatçılarına, Milliyet Sanat Dergisi, Sayı:301, 1 Aralık 1992, s.45
[4] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[5] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[6] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[7] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[8] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[9] Eyüboğlu. Bedri, Bir Evliyamız Var(dı): Eşref Üren, Milliyet Sanat Dergisi, 1 Aralık 1984, sayı 109, s.10-11
[10] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[11] Özsezgin Kaya, Cumhuriyet’in 75. yılında Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s.116
[12] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[13] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[14] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm
[15] www.geocities.com/turkresmi1/dgurubu/index.htm

 [AA1]

Makale

TÜRK RESİM SANATINDA “d” GRUBU HAREKETİ.. (2)

 

 

                                                           Prof. Ahmet ATAN 

 

 

Halkevlerinin kuruluşu ve işlevi.

 

Devrimlerin halka mal edilmesi, kökleştirilmesi, halkın her yönden yetiştirilmesi, eğitilmesi, Kemalizm’in yerleştirilmesi, kültür ulusalcılığının kitleler içinde yayılması için 19 Şubat 1932’de Halkevleri örgütünün temeli atıldı. (…) Dönemin Başbakanı İsmet İnönü Halkevlerinin yıldönümü söylevinde şunları dile getiriyordu; “İlim ve fen kadar güzel sanatları cemiyet içinde birinci itibar derecesinde göstermek, tatbik etmek Halkevlerinin başlıca vazifelerinden biridir…”[1]

Sanatı ve kültürü halk tabanına götürmek, çağdaş sanatla kütlenin bağlantısını kurmak, halkçı bir politika izleyen o dönemin siyasal kadrosu içinde yolu ve yöntemi çizilmiş bir amaçtı.1932’de kurulan Halkevleri, Kemalist devrimin bu amacını gerçekleştirecek başlıca kurumlardı. Halkevleri amatör düzeyde de olsa, düzenlediği resim ve fotoğraf sergileriyle, akademi çevresinde üst düzeyde başlatılmış olan sanat eğitimini destekleyici bir yönde çalışmalarını sürdürüyordu. Dönemin sanat ve kültür sözcüğünü yapan şair Ahmet Munip Dranas’a göre, “Türk sanatını yaratmak, bir mesele ve dava haline” getirilmeli ve bu amaş doğrultusunda, her sanat ve kültür adamı üzerine düşen görevi yapmalıydı. Dönemin güzel sanatlar genel müdürlüğü tarafından, Suut Kemal Yetkin’in yönetiminde yayınlanan “Güzel Sanatlar Mecmuası”, 1937’li ve 1938’li yıllarda canlanan bu politikanın kuramsal temellerini oluşturan yazılara, araştırmalara yer vermekteydi. 1930’lu yılların iki önemli olayına daha değinmek gerekir. Bunlar, İstanbul Resim-Heykel Müzesi’nin 1937’de Atatürk’ün buyruğuyla Dolmabahçe Sarayı Veliaht dairesinde açılması ve bunun devamı olarak 1939’da Devlet sergilerinin başlatılmasıdır. Devlet sergilerini başlatan düşünceyi, gene aynı dönemde (1938-1939) ressamlarımızın, iki ayrı grup halinde Anadolu’ya gönderilerek yurt gezileri programıyla da ilintili görmek gerekir. İlk devlet sergileri, geziye katılan ressamların yapıtlarından oluşmaktaydı. Gerek bu tür resimlerin sergilenmesi, gerekse başarılı görülen yapıtların devletçe ödüllendirilerek satın alınması, Türk ressamlarına çalışma ve üretme gücü kazandırmış oldu. “D” grubu ressamları, yukarıda da değindiğimiz gibi, ortak ya da benzer eğilimlerin çevresinde toplamak değildir. Ressamların da böyle bir çabaları olmamıştır. Grup, sanatçıların özgür yaratıcı iradeleriyle biçimlenecek eğilimlerin, önemine inanmaktaydı. Gelişen koşullara paralel olarak, grubun kimi ressamları yöresel kültür değerlerinden hareket ederken, kimileri de anlatımı konuya bağlı bir yöreselliğe üstün tutmuşlar, çabalarını özgün üslup sorunu üzerinde yoğunlaştırmayı tercih etmişlerdir. Grup üyelerinden Cemal Tollu (1899-1968), Sanayi-i Nefise’de, askerlik yıllarıyla kesilmiş olan öğrenimini tamamladıktan sonra Münih’te Hofmann’ın Paris’te André Lhote, Fernand Léger ve Marcel Grommaire’in atölyelerinde, Kübist ve inşacı resmin etkilerine açık bir öğrenim görmüştü. Bir süre Anadolu’da öğretmenlik, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’inde yöneticilik yaptı. Hitit sanatıyla bu müzede karşılaşmış olmasının, onun sanatında sağlam biçimlere, konsrüktif elemanlara yönelik ilgisini daha da pekiştirmiş oluyordu. O yıllarda akademide resim bölümü şefliğine yeni atanmış olan Fransız ressam Lévy, Tollu’nun resimlerini görmüş ve çok beğendiği bu ressamı kendisine yardımcı olarak seçmişti..  Ressamlığın yanı sıra, gazetelerde sanat yazarlığı yapmış ve mitoloji üzerine bir de kitap yayımlamış olan Tollu, Türkiye ‘de modern sanatın savunuculuğunu kalemiyle de üstlenmiş bir sanatçıdır. Onun, Anadolu mitolojisi üzerine kurulu resimlerine: Ali Çelebi-Zeki Kocamemi ikilisinin başlattığı bir akımın uzantısı gözüyle bakılabilir. Ancak Tollu, Tanpınar’ın deyimiyle sağlıklı biçimler üzerinde geliştirmiş olduğu resmine, Hitit rölyeflerinde tanık olduğumuz Anadolu kültürünün evrensel değerlerini katmasını da bilmiştir. Tanpınar’a göre, “unsurları ahenk içinde işleyen her terkip sıhhatlidir”.  Tollu da kompozisyonlarında, kuruluşa önem verir, biçimleri heykelsi görünüşlere ulaştırır, hacimselliği öne çıkarır. Resimleri figür ağırlıklıdır. Geometriye dayanan disiplin, kompozisyon bütünlüğü ve resimsel elemanları bu bütünlüğün kaçınılmaz parçaları olarak düşünme eğilimi, Tollu’nun sanatı için öne sürülecek belli başlı özelliklerdir. Gruba, fırçasının yanı sıra kalemiyle de hizmette bulunmuş ressamlardan biri, hatta başlıcası Nurullah Berk (1906-1982)’tir. Berk, Sanayi-i Nefise’de Çallı’dan ve Hikmet Onat’tan ders almıştı. Paris’te Ernest Laurent’in yanında çalışmış, dönüşünde de Müstakiller grubuna katılmıştı.1933’te ikinci gidişinde ise, sanatına yön verecek olan Andre Lhote ve Léger ile çalıştı, aynı yıl döndüğünde de “D” grubunun kurucuları arasında yer aldı. Nurullah Berk’in resimleri, Tollu’nun aksine hacimselliğe değil, yüzeyde dağılan çizgilerin ritmik arabeskine dayanır. Gergef işleyen, ütü yapan kadın gibi yöresel konulara duyduğu yakınlığın, doğu sanatına özgü anlatım çevresinde odaklaştığı görülür. Çağdaş ve yaşayan sanat kavramlarına büyük yer verdiği o dönem yazılarında da savunduğu şey aynıdır. 18.yüzyıldan bu yana Doğu sanatı, Batı’nın gittikçe artan kültürel baskısı altında öz kaynaklarını ihmal etmiş, ya taklitçiliğe ya da formüle eğilim duymuştur. Örneğin minyatürler, gizlendikleri yazma kitapların sayfalarından daha “beşeri” bir plana yükselememiştir. Nurullah Berk, çizgiyi ve rengi, insan dramını ifade için büyük pentür alanında kullanamamış olan Doğu kültürünün kaynaklarını araştırarak, bugüne kadar yapılmamış olanı gerçekleştirmekten yanaydı. Geçmişteki büyük sanatçıların, kendi dönemleri için “yaşayan sanat” yaptıkları inancını taşıyordu Berk, o nedenle de yaşayan sanatın kollarını, bir yandan geçmişe, bir yandan da günümüz sanatının yenilikçi çıkışlarına yaymak gerekiyordu. Bu görüşten hareketle, Nurullah Berk çağdaş plastik sanat beğenisiyle, süslemeci dekoratif anlayışını birbirine yaklaştırıyor, bu iki dünyanın bireşimine yönelik bir çabanın savunmasını yapıyordu. Berk’in resimlerinde, birbirini değişik yönlerde kesen düz çizgilerin, kavislerin, eğrilerin oluşturduğu bir uyum dünyası ilgimizi çeker. Dengeli bir kompozisyon düşüncesi, onda bütün endişeleri açar.  Kendisinin de özellikle vurguladığı gibi, içgüdünün etkisi altında çalışan bir sanatçı değildir. Geometrik-figüratif ve süslemeci bir tarz, Nurullah Berk’in sağlam konturlu çizgilerle bölünmüş resimlerine, grubun öteki üyelerinde görmediğimiz Doğu kökenli bir karakter katar. Ressamlığı kadar önemli olan yazarlığı ise, Nurullah Berk’in bütün yaşamı boyunca günümüz sanatını ve Türk resminin sorunlarını tartışmaya, resim sanatımızın ülke içinde ve ülke dışında tanınması yolunda çaba göstermeye yöneltmiştir. Onunla birlikte Türkiye’de ressam-yazarlar kuşağının belirmeye başladığını söyleyebiliriz. Zeki Faik İzer (1905-1988), Sanayi Nefise’de Çallı’nın yanında  eğitim, 1928’de gittiği Paris’te ise Othon Friesz ve André Lhote’un atölyelerinde çalışmıştı. Ama İzer’in sanatta dogmatik kalıplara karşı olması, araştırmadan ve yenileşmeden yana bir eğilimi yaşamının sonuna kadar sürdürmesi, onun resimlerini, bugün bile kesin bir sınıflama içine sokmamızı güçleştiriyor. Tekniği, düşünce ve buluşla birleştirme yönündeki çaba, onun çalışmalarına hep yol gösterici bir yön çizmiştir. 1940’lı yılların sonuna doğru aynı dönemin başka sanatçılarıyla Halil Dikmen, Cemal Bingöl, Nijad Devrim, Ferruh Başağa, Arif Kaptan, Adnan Turani’nin Türkiye’de ilk soyut denemelere girişmiş olmasında da, bu çabanın önemli bir payı bulunduğu söylenebilir. Uzakdoğu resminden Fransız yeni klasisizmine, oradan çağdaş sanatın ölçülerine varıncaya kadar, sanat tarihinin bütün dönemleriyle yakın ilişki kurmuş olmasında, sanatın temel yasalarını kavramaya adamış bir deney birikiminin de yeri vardı kuşkusuz. Özellikle 1930’lu yıllarda çizdiği çıplak etidleri, bu birikimin somut belgeleridir. Desenin biçim yaratıcı etkisi, daha sonraki yıllarda yerini renge terk edecek ve Zeki Faik, doğadan ve çevresinden, yaşamın içinden aldığı izlenimleri, özgür bir renk anlayışı doğrultusunda tuvallerine yaymaya başlayacaktır. Zeki Faik’in bu tür çalışmalar üzerinde yoğunlaştığı dönem, Türkiye’de serbest seçimler yoluyla halkın siyasal yaşama ağırlığını koyduğu yılları kapsar. Dışa açılmaya ve çağdaş gelişmelerle daha yakın ilişkiler kurmaya çalışan bir ülkede, Zeki Faik ve arkadaşlarının “D” grubu ile başlattıkları hamlenin, sonraki yıllarda süreklilik kazanması doğaldı. Tam da bu yıllarda, 1954’te, uluslar arası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) nin, İstanbul’da düzenlediği kongre, bu nedenle Türkiye’ye gelen ünlü yazar ve eleştirmenlerin, Türk resmindeki oluşumları yakından görmeleri için güzel bir fırsat yaratmıştı. Kongre dolayısı ile, bir bankanın açtığı yarışma, 1939’da devlet sergileriyle başlamış olan harekete, özel bir kesimden katkı niteliği taşır. O dönemin sanat ortamında, Türk resminin kısa gelenekten taşıyıp getirdiği birikimlerle, yenilikçi çıkışların, ciddi polemiklere yol açan bir çatışma noktasına ulaştığı görülür.Dönemin hareketliliği, daha çok “Ar” dergisinin sayfalarında izlenebilmekteydi. “D” grubu, o zamana kadar biraz da ılımlı bir hava içinde oluşmaya başlamış olan sanat tartışmalarının, daha sert zemine kaymasında etkili olmuştur.Çatışma Türk resminin Batı’dan gelen akım ve eğilimler karşısında üstlenmek zorunda olduğu kimlik sorununa, değişik açılardan bakışın yarattığı olağan bir sonuçtu.  Hatta bu çatışmaları, “D” grubuna sonradan katılan ressamlarla, grubun kurucu elemanları arasında görmek bile mümkündü. Nitekim Abidin Dino, gruptaki öteki ressamların bir çoğu gibi, kendini formel bir disipline bağlı görmüyor, ilişkilerini kendi resmiyle sınırlı tutuyordu. İlk yıllarda desen ağırlıklı bir çizgi izleyen Dino, Fransa’ya gidip oraya sürekli yerleşen kuşağın öncüleri arasında yer aldıktan sonra, resmine yeni bir ufuk açmayı başarmıştı. “D” grubundan ayrılmasından sonra, resmine yeni bir ufuk açmayı başarmıştı. “D” grubundan ayrılmasında ve “Yeniler” grubuna katılmasında da, bu ufuk arayışlarının katkısı vardı kuşkusuz.Aslında Türkiye’de 1940’lı yıllarda keşfedilen, bağımsız arayışların önemiydi. “D” grubu, yolu açan bir hareket olmuş, bu hareketin içinde bilinçlenen ressamlar, grup resmen dağıldıktan sonra da, sanat yaşamına katkıda bulunmaya devam etmişlerdir. Öte  yandan kimi ressamlar da “D” grubuna sonradan katılmakla beraber, asıl etkinliklerini ve  kişisel tutumlarını, sonraki yıllarda bağımsız çalışmalarıyla göstermişlerdir. Bu tür sanatçıların en tipik olanı, Bedri rahmi Eyüboğlu (1911-1975)’dur. Gerek resimleri, gerekse akademide yetiştirmiş olduğu öğrencileri tarafından bir misyona dönüştürülmüş tavrıyla Bedri Rahmi, dikkati Anadolu toprağı ve gelenekleri üzerinde yoğunlaştırır. Yeni sayılabilecek bir tavırdır bu. Akademide Çallı’dan ya da Nazmi Ziya’dan öğrendikleriyle, sonradan gerçekleştirdiği bu tavır, tam olarak çakışmaz. 1940’ların başında, bir ara Matisse ve Dufy’nin resimlerine yönelir. Ama o noktada fazla durmaz. Hükümetin düzenlediği yurt gezileri nedeniyle gittiği Çorum’dan, yöresel konulara ağırlık veren resimlere döner. Daha önce de Edirne’de bulunmuştur. Halkın elinden çıkan işlere, köylü çoraplarına, kilimlere, heybelere, ilk kez aydın bir sanatçı gözüyle bakar, onlardan devşirdiği biçimlerle çağdaş bir sanat görüşü arasında bağıntılar kurar. Anadolu yerli sanatına, az sözle çok şey anlatmanın gizi olarak bakar. Bir Türk çinisini ya da Anadolu kilimini, ünlü bir Batılı ressamın yapıtıyla eşit düzeyde değerlendirme eğilimi , denebilir ki, Bedri Rahmi ile Türk sanatına girmekteydi. Ne var ki Anadolu sanatı, bir kalıp, bir şablon değildi Bedri Rahmi için.  Oradan alınan esinlerin, çağdaş nitelikli bir yapıta yol açması, sanatçının ürettiği bir teknik ve işçilikle mümkün olabilirdi ancak. Bedri Rahmi, şiirinden resmine, resminden şiirine uzanan ve birbirini besleyen damarlarla, mozaikten boya resme kadar bir çok alana kucak açan yaygın disipliniyle, Türk resmine yeni bir aşı gerçekleştirmiştir denilebilir. Halil Dikmen’in yapıya öncelik veren tutumu yanında, örneğin Eşref Üren (1897-1984) doğanın şiirini yakalama çabasındadır. Sanayi-i Nefise’de konuk öğrenci olarak izlediği Hikmet Onat’tan ve daha sonra gördüğü Çallı’dan, doğaya bakarak resim çalışmanın yöntemini öğrenmişti. Ama, onu yaşamı boyunca biçimlendirecek öğretinin, yaşamdan kaynaklandığı söylenebilir. Kendini yetiştirmiş bir sanatçıydı  Eşref Üren. Aradıklarını kendi çabasıyla bulmuştu. Lhote kübizmden çok, Bonnard intimizmine (içtencilik) saflığına ve yalınlığına yaklaştığı 1940 döneminin arkasından, doğaya paralel, yumuşak, içten bir üslubu benimsemişti. Manzara ve natürmort çevresinde genişler ve Ankara doğasının inceliklerini yansıtır bu üslup. Eren Eyüboğlu, Hakkı Anlı, Arif Kaptan ve Salih Urallı gibi, “D” grubuna değişik tarihlerde katılmış ressamlar, grubun dinamizmi doğrultusunda, doğacılıktan soyuta varan anlayışlarla gelişmeyi destekleyici katkılarda bulunmuşlardır.[2]

 

 

Sanatsal Kümeleşmelerinin 1930’lardaki Görünümü;

 

Bedri Rahmi Londra’ya giderken, Cemal Tollu, Nurullah Berk Türkiye yolunu tutmuşlardı. Cemal Tollu, öğretmenlik yapmak üzere Erzincan’a gitmeden, Eylül ayı içinde İstanbul’da yedi genç sanatçı “D” grubu’nu kurdular. Bu sırada “Müstakil Ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği”, kurucu üyelerinden çoğu çeşitli nedenlerle dağılmışlarsa da, yeni üyelerle hatta biraz daha genişlemiş olarak çalışmalarını sürdürüyor, İstanbul ve Ankara dışında da etkinlik gösteriyordu. Ne var ki “D”grubu, üye sayısını çoğaltmamağa özen gösteriyor, grup üyesi sanatçılar Türkiye’de öncü sanatın temsilcisi olma onurunu ve görevini benimsemiş görünüyorlardı. “D” grubunu oluşturan altı sanatçıya bakılırsa, Avrupa’ya göre “en az elli yıllık bir gecikme gösteren” resim ve heykel anlayışımızı çağdaş Avrupa sanatının çıkarmak gerekiyordu. Avrupa’da birbirini izleyen akımlardan Türk resminin haberi yoktu. Bu durum bir ölçüde doğal sayılabilirdi. Çünkü “Memleket, Batı anlamındaki sanat verimi ve düzeyinden uzak, toplum hazırlıksız, sanat kültüründen yoksundu. Batı’da yüzyılların ürünü ve sonucu olan eğilimleri halka kabul ettirmek, benimsetmek pek uygun olmayacaktı, Atatürk’ün önderliği ile Batılı’laşmaya doğru giden yeni Türkiye’nin fikir ve sanat dünyasının, gecikmelere son vermesi, çağa uyma görevini yüklenmesi gerekti.” Ancak belgeler incelendiğinde “D” grubunun etkinliğinin <>e oranla daha dar bir sınır içinde kaldığı, grubun öncü sanat olmadaki tarihsel görevini, Türk toplumuna egemen olmaya başlayan yeni etkenler önünde hızla yitirme yoluna girdiği anlaşılmaktadır. 1933 yılında bir yanda “D” grubu oluşurken, <> nin  de açılmak üzere olduğunu, Halkevlerinin çoktan kurulduğunu, Ülkü dergisinin yayınlamaya başladığını anımsamakta fayda vardır. Bunlara ek olarak 1934’de açılan Sovyet Resim ve Heykel Sergisi, 1918 yılında İstanbul’da açılan Alman resim sergisinden beri Türkiye’de ilk büyük yabancı sanat gösterisi olarak, geniş yankılar uyandıracaktır. Kanımca sanatçılarımızın bugüne değin kurdukları “birlik”ler, “grup”lar küçük çaplı dayanışma kümeleşmeleri olmaktan öteye gidememiştir. Bu kümelerin etkinlikleri de beş on aydının tanıklık ettiği birer avuntudan başka bir şey değildir. “Grup” ya da birlik üyelerinin bir okul oluşturmak, bir bildiri çevresinde toplanmak şöyle dursun, her birinin ayrı telden çaldığı bile söylenebilir. Batı’nın en yeni akımlarını bize getirmek için elbirliği ile ortaya atılan genç sanatçıların, çok geçmeden, çözüldüklerini ve Türkiye gerçeği içinde yön ve tutum değiştirdiklerini görmekteyiz. Her  kuşağın aşağı yukarı aynı serüveni yaşadığını söylemek yerinde olur. Türk sanatçılarının zamanla aktarmacı tutumlarından uzaklaştıkları ve toplumsal yaşama egemen olan gelişmelerin etki alanı içinde, kişilikleri belirginleştiği oranda, tek tek, sanatçı bireyler olarak sanatsal işlevlerini yerine getirmeye başladıkları bir gerçektir. Ülkenin kültürel, toplumsal, ekonomik yaşamına egemen olan devinimler, partinin yönettiği fikir akımları kümeleri değil, tek tek sanatçıları etkilemiş, biçimlendirmiş, bu gelişmelerden sonradır ki ortak yanları olan, davranış birliği içinde görünen sanatçılara rastlanmaya başlamıştır. Bu nedenle Türk resim sanatını gruplarla açıklamanın pek bir değeri olduğu söylenemez.[3]

 

 

*“D” grubu üyesi Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

“D” grubu kurucuları onu aralarına almışlardı. Grubun 27 Aralık 1934’te Galatasaraylılar Kulübünde açılan dördüncü sergisine tam otuz resimle katılmıştı. Sergi kataloğunun kapak sayfasını Bedri’nin 1932 tarihli bir deseni süslüyordu. Bir karma sergiye otuz resimle katılmak ne demektir? Otuz resim, boyutları küçük bile olsa, başlıbaşına bir sergi açmağa yeterdi.  Bu arada özellikle sanat çevresini genişletme çabalarında bulunuyor, Abidin Dino, Arif Kaptan, Fikret Mualla, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Elif Naci gibi ressamların yanında Necip Fazıl Kısakürek gibi bir şair ile dost oluyor. Yalnız gerçek nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı Necip Fazıl ile yolları ayrılıyor. Necip Fazıl Kısakürek Eren’e Firuzağa’da kaldığı evde bir oda bulmuştu. Fikret Adil’in aracılığı ile, Selahattin Refik’in (Sırmalı) dükkanını süslediler. Para getirecek bir iş tutabilirlerse evleneceklerdi. Ne var ki işte alacakları ücret ellerine nasıl olduysa, geçmedi. Bu yüzden Bedri, Necip Fazıl’la kapıştı. Artık birlikte oturmalarına olanak kalmamıştı. Necip Fazıl, başka bir yer arayın kendinize, diyerek onları evden çıkardı. Bedri öfkeye kapıldı; Necip Fazıl’a verdiği resimleri, duvardan indirip, camlarıyla birlikte parçaladı. [4] Aslında bu olay, Türkiye’de bir dönem sanatçıların içinde bulunduğu sosyolojik, ekonomik ve psikolojik durumun ilginç bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatçılar arası dayanışmaya zorlayan yoksulluk, Sanatsal çabalarla Türkiye geleceğine katkıda bulunma mücadelesi ve bunları gerçekleştirmeye çalışırken psikolojik tepkiler o dönem hakkında bir fikir vermektedir.

“D” grubunun 1936 yılının ilk ayında Ankara’da açılan sergisi üzerine yazdığı bir yazıda “D” grubuna <> denilmesinin yanlışlığını, Ankara’da o güne kadar açılan sergilerin en iyisinin bu sergi olduğunu öne süren Bedri Rahmi;” Fakat hangi kübik resim dostum? Grup size hiçbir damga ve izm’le biten hiçbir çalışma tarzı getirmedi: O size yalnız başına resim getirdi” diyordu.

Bedri Rahmi ve eşi Eren, Ankara’da Ortak bir Yazma-Resim sergisi açtığında Zafer Gazetesinde bir yazı yazarak Eşref Üren Görüşlerini şöyle ifade eder: << Resmi, bir türlü Hüsn-ü hat’tan boş kalan yere oturtup uerleştiremedik, hayatımıza sokamadık. Artık bu gün gibi aşikar bir şey. Resmin bizde ne alıcısı vardır, ne satıcısı. Ortada elleri böğründe bir yapıcısı vardır ki onu da sanatıyla baş başa bir bırakmaya gör, alimallah acından ölüverir gider. Resim, öylr görünüyor ki, toplumumuz içinde daha uzun bir yadırganacak, müşterisiz metağ olarak da kalacak. Bu ne talihtir ki, paralılar resmi sevmezler ve beklide bilmezler, resmi sevenler ise parasızdırlar, karın doyurmaz kuru seyircidirler. Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğullar, resmin yaldızlı çerçeveler içinde, burnu havada, duvara asılı kaldıkça karın doyuramayacağını, ressamın kaderinin hattatınkine yaklaşamayacağını anlamış olacaklar ki, kolları sıvamışlar, resmi asılı olduğu yerinden palas-pandıras alaşağı etmişler, gözyaşına bakmadan, bağırta çağırta resmi yazmalaştırıvermişler. Bu, yabana atılacak bir buluş değildir, bunda çok iş vardır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin altındaki sergi, bu güne kadar açılanlardan bambaşkadır bu bakımdan.>>[5] Ancak Yaşar Kemalin Yazma resim konusunda başarı elde edip etmediği sorusuna, emek verdiği yazmaların karşılaştığı ilgisizlikten gücenerek, Bedri Rahmi zaman içerisinde şu cevabı verecekti: << Ressamın dönüp dolaşıp geleceği yer yine palettir.>>[6]

Bedri Rahmi, 1913 yılında Görele'de doğdu. Ailesinin beş çocuğundan ikincisidir.Trabzon Lisesi'nde okurken, 1927'de bu okula resim öğretmeni atanan Zeki Kocamemi'nin öğrencisi oldu. Onun derslerinin etkisi ve okul müdürünün özendirmesiyle 1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) girdi. Burada Nazmi Ziya ve İbrahim Çallı'nın öğrencisi oldu. 1930'da eğitimini bitirmeden, ağabeyisi Sabahattin Eyüboğlu'nun yanına Paris'e gitti. Orada André Lhote'un yanında resim çalıştı. Daha sonra evleneceği Rumen asıllı eşi Eren Eyüboğlu ile de burada tanıştı.Yurda döndükten sonra 1934'te D Grubu'nun dördüncü sergisine otuz resmi ile katıldı. İlk kişisel sergisini de aynı yıl Bükreş'te açtı. 1934'te katıldığı Akademi'nin diploma yarışmasında üçüncü oldu. Bu derece ile mezun olmak istemediği için bir yandan diploma yarışmasına yeniden hazırlanırken, bir yandan da Çerkeş demiryolu yapımında tercümanlık yaptı, Tekel Genel Müdürlüğü'nde çalıştı 1936'daki diploma yarışmasında Hamam adlı kompozisyonuyla birinci oldu. Aynı yıl Moskova'da düzenlenen Çağdaş Türk Sanat Sergisi'ne katıldı. 1937'de Cemal Tollu'yla birlikte Akademi'nin Resim Bölümü Şefi Léopold Lévy'nin asistanı oldular. Bedri Rahmi birçok ressamın katıldığı CHP'nin kültür programı çerçevesinde resim yapmak için 1938'de Edirne'ye, 1941'de de Çorum'a gitti. Geleneksel süsleme ve halk el sanatlarından seçtiği motifleri eserlerinde başarılı bir bireşimde kullandı. Bu dönem resimlerinde köy manzaraları, köy kahveleri, faytonlu yollar, iğde dalı takmış gelinler gibi Anadolu'ya özgü görünümler egemendir.1940'lardan sonra duvar resimlerine yöneldi. İlk duvar resmini 1943'te İstanbul'da, Ortaköy'deki Lido Yüzme Havuzu için yaptı. 1947'de İstanbul'da özel bir atölye ve galeri açtı. 1950'de Ankara'da sanatının o güne kadarki bütün dönemlerini kapsayan bir sergisi düzenlendi. Bedri Rahmi aynı yıl bir kez daha Paris'e gitti.1950'de Mozaik çalışmalarına başladı. 1958'de Uluslararası Brüksel Sergisi için 272 m²'lik bir mozaik pano gerçekleştirdi ve bu eseriyle serginin büyük ödülü olan altın madalyayı kazandı. Bundan bir yıl sonra Paris'teki NATO yapısı için, şimdi Brüksel'de bulunan, 50 m²'lik bir mozaik pano hazırladı. 1960 ve 1961'de iki kez ABD'ye gitti. Orada birçok geziye katıldı, konferanslar verdi ve resim çalışmaları yaptı1969'da Sao Paulo Bienali'nde (iki yıllık sergi) onur madalyası kazandı. Ayrıca 1940'ta Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde resim dalında üçüncülük, 1943'te aynı serginin 4.sünde ikincilik ve 1972'de de 33. sergide birincilik ödülünü aldı. Ölümünden sonra 1976'da Ankara'da "Yaşayan Bedri Rahmi" adıyla bir sergisi düzenlendi. Aynı yıl İstanbul'da da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde adına düzenlenen bir sergiyle anıldı 1984'te İstanbul'da "Bedri Rahmi-Her Dönemden" adlı bir toplu sergisi açıldı.Bedri Rahmi Akademi'deki ilk yıllarından sonra temel bilgilerini Paris'te André Lhote'un akademisinde edinmesine karşın onun kübist ve yapımcı (konstrüktif) yaklaşımını benimsememiş, Dufy ve Matisse'i kendine daha yakın bulmuştur. Paris'ten döndükten sonra Anadolu ve Trakya gezilerinde yaptığı resimlerle İstanbul görünümlerinde Dufy'nin renk ve çizgi anlayışının etkileri görülür. Zamanla bu etkiden sıyrılan Bedri Rahmi halk sanatını sağlam bir kaynak olarak görmeye başlamıştır. Halk sanatından yola çıkarak yeni anlatım biçimleri aramıştır. Minyatürlerden de esinlenmiştir. Anadolu kilimlerinin geometrik, soyut biçimleri, çini, cicim, heybe, yazma ve çorapların bezeme düzeni ve renk uyumlarını kaynak olarak kullanmış, motifin ağırlık kazandığı süslemeci bir tutumla resimler yapmıştır. Ancak, yalnızca motifleri resme uygulamakla yetinmemiş, renk ve malzeme araştırmalarına da girmiştir. Çeşitli teknikleri deneyerek gravür, mozaik, heykel ve seramik alanlarında birçok ürün vermiştir. Yine bir halk sanatı olan yazmacılığa da yönelmiş, kumaş üstüne baskılar yapmış, bu çalışmalarını öğrencileriyle birlikte de yürütmüştür. İki yıl kadar süren ABD gezisinden sonra değişik malzemelerden yararlanarak soyut resimler ve renk düzenlemelerine yönelmişse de son yıllarında yeniden eski konularına dönmüştür. Kemençeciler, gecekondular, hanlar, kendi portreleri, balıklar ve kahvelerle, yeni renk ve doku deneyimlerinden de yararlanarak ustaca eserler vermiştir. Çağdaş resim öğelerini de içeren bu çalışmalarında, konu soyuta yaklaştığı oranda, resmin de bir tür "nakış"a dönüştüğü izlenir. Bedri Rahmi 1927'de başladığı resim öğretmenliğini ölümüne kadar sürdürmüş, Akademi'deki atölyesinde sayısız öğrenci yetiştirmiştir.

Nurullah Berk, grup arkadaşı, meslekdaşı Bedri Rahmi’nin resimlerini, kişiliğini başlangıçtan beri övmüştür. Bilindiği gibi, kuşağının <>luğunu üstlenen Berk, özellikle<> nun sergilerini anlatan yazılarında, Türk resmi üzerine hazırladığı kitaplarda, Bedri Rahmi’ye hep iyi bir yer vermeğe özen göstermiştir.[7] ŞİİRLERİ-YAZILARI

 

Bedri Rahmi 1928'de daha lise öğrencisiyken şiir yazmaya başlamıştır.Şiirlerine, 1933'ten sonra Yeditepe, Ses, Güney, İnsan, İnkılapçı Gençlik ve Varlık dergilerinde yer verilmiştir. 1941'den başlayarak çeşitli şiir kitapları yayımlanmıştır. Halk edebiyatının masal, şiir, deyiş gibi her türüne karşı duyduğu hayranlık, şiirlerine de yansımıştır. Halk dilinden ve şiirinden aldığı öğeleri kendine özgü bir biçimde kullanarak halk diline yaklaşma çabasını sonuna dek götürmüştür. Bu nitelikleriyle şiirleri, resimleriyle büyük bir benzerlik gösterir. Akıcı, rahat bir dille kaleme aldığı gezi ve deneme yazılarında ise sürekli gündeminde olan halk kültürü, halk sanatı konularındaki görüşlerini sergilemiştir.  21 Eyül 1975'te İstanbul'da öldü.

ESERLERİ:

 

Resim: Paris, Mustafa Eyüboğlu, 1933; Yazılı Natürmort,1936; Salı Pazarı, 1938; Eren, 1940; Nallanan Öküz, 1947; Düşünen Adam, 1953; Köylü Kadın (Tren-Yataklı Vagon), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Karadut Satıcısı, 1954; Çömelmiş Köylü, 1972; Ankara'nın Kavakları,1973; Mor Takkeli Hacı, 1974; Son Kahve, 1975; Anadoluhisarı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi; Çıplak; Ev İçi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Han, 1975; son resmi. Duvar Resmi: Lido Yüzme Havuzu'nda duvar resmi; 1943, Ortaköy/İstanbul;Hilton Oteli'nde duvar resmi; Divan Oteli'nde duvar resmi. Mozaik Pano: Uluslararası Brüksel Sergisi için mozaik pano, 1958; Nato yapısında mozaik pano, 1959, Brüksel; İşçi Sigortaları Hastanesi'nde seramik pano, 1959, Samatya/İstanbul; Etibank yapısında seramik pano, Ankara; Marmara Oteli'nde mozaik pano, Ankara; Vakko Fabrikası'nda mozaik pano, Topkapı/İstanbul. Duvar Kabartması: Manifaturacılar Çarşısı'nda duvar kabartması,Unkapanı/İstanbul; Aksu İşhan'ında duvar kabartması, Karaköy/İstanbul. ESERLERİ: Şiir: Yaradana Mektuplar, 1941; Karadut, 1948; Tuz, 1952; Üçü Birden, 1953; Dördü Birden, 1956; Karadut 69, 1969; Dol Karabakır Dol, 1974, tüm şiirleri; Yaşadım, 1977. Gezi ve Deneme: Cânım Anadolu, 1953; Tezek, 1975; Delifişek, 1975; Resme Başlarken, 1977. Monografi: Nazmi Ziya, 1937. Resim Albümü: Binbir Bedros, 1977, Karadut, 1979; Babatomiler, 1979.[8]

 

 

Akbank Sanat Etkinliklerine “D” grubu katkısı.

 

Akbank, kurulduğu 1948 yılından bu yana başarılı bankacılık kariyerinin yanısıra, eğitim, kültür ve sanatı desteklemeyi kurumsal bir anlayışa dönüştürmüştür. Sanatın değişik alanlarında verilen desteğin yanı sıra 1977 yıllarından başlayan sanat eserleri alımları günümüze kadar hızla sürmüş ve bankanın ciddi bir koleksiyonu oluşmuştur. 1970’li yıllardan 1997 yılı sonuna kadar banka koleksiyonunda 1914 Kuşağı temsilcilerinden Hikmet Onat, Feyhaman Duran ve Namık İsmail’den Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kurucu üyeleri arasında bulunan Şeref Akdik’e; “D” Grubu üyelerinden Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Zühtü Müridoğlu, Abidin Dino ve gruba sonradan katılan Halil Dikmen, Eşref Üren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan, izlenimci aletiyle eşsiz İstanbul manzaralarının sahibi İbrahim Safi’ye; Sanat yaşamlarını başından beri bağımsız sürdüren sanatçılardan Şefik Bursalı, Leyla Gamsız, Maide Arel, Abidin Elderoğlu’ndan, soyut çalışanların öncülerinden Nejat Devrim, daha sonra da bu anlayışta yapıtlar gerçekleştiren Adnan Çoker, Lütfü Günay, Selim Turan, Fahrünissa Zeid ve Adnan Turani’ye; 1930’lu yılların sonunda toplumsal gerçekçi anlayışı öne çıkartan akım içinde yer alan ve “D” Grubu’na karşı bir söylem geliştiren, açtıkları Liman Resim Sergisi’nden sonra Liman Ressamları olarak da anılan, daha sonra ise Yeniler Grubu’na dönüşen Nuri İyem, Avni Arbaş, Ferruh Başağa, Agop Arad’dan, 1940’lı yıllarda ilk olarak öne çıkan özgünleşme, yöreselleşme ve ulusallık anlayışının temsilcilikleri olarak görülen, halk sanatlarının süslemeci öğelerini yapıtlarına katarak çalışan ve 10’lar Grubu’nu oluşturan Bedri Rahmi Atölyesi öğrencilerinden Mustafa Esirkuş, Nedim Günsur, Turan Erol, Orhan Peker, Mehmet Pesen ve yine 1951-1952’de daha önce Yeniler Grubu’nun içinde yer alan, kendi öncülüğünde öğrenci grubundan günümüze kendine özgü biçemiyle ünlenen Ömer Uluç ve Türk sinema sanatının önde gelen ustalarından Atıf Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık on kadar sanatçıdan oluşan Tavanarası Ressamları’yla d Grubu’na karşı koymaya çalışan Nuri İyem’e; 1959 yılında odak noktalarına sosyal gerçekliği yerleştiren Yeni Dal Grubu üyelerinden İbrahim Balaban’dan, 1960’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar uzanan süreçte çok değişik biçemlerin uygulayıcılarıyla büyük bir devingenlik kazanan Türk resim sanatı içinde bireysel biçem arayışları ile beliren sanatçılardan Cihat Burak ve Ömer Uluç’a; 1970’li yıllarda etkinlikleri artıran Burhan Uygur, Neşe Erdok, Mehmet Güleryüz, Utku Varlık, Devrim Erbil ve Komet’ten, Alaattin Aksoy, Balkan Naci İslimyeli’ye; 1980’li yıllarda adları gündeme gelen Bedri Baykam, Mehmet Gün, Şenol Yorozlu ve Mustafa Ata’ya ve adlarını burada tek tek sayamadığımız, 1950’li yıllardan 2000’li yıllara doğru uzanan süreçte, bir gruba katılmaktan çok kendi bireysel biçemleriyle sanat dünyasında var olmaya çalışan birçok ünlü sanatçının yer aldığı görülmektedir. Akbank Resim Koleksiyonu’nda bu geniş dağılım içinde yaklaşık 500 sanatçının 1827 eseri bulunmaktadır. Sanata verdiği desteği Akbank Kültür Sanat Merkezi Beyoğlu adresine taşıyan Akbank, görsel, işitsel, sahne sanatları ve sanatın her alanında verdiği öncü desteği sürdürecektir.[9]

 

      *“D” grubu kurucusu Zeki Faik İzer.

 

Zeki Faik İzer resimlerinde dinamik, sinirli, bir bakıma romantik bir karakteri yansıtır. Sanatçı Fransa’daki öğrenim yıllarında, Lhote atölyesinde çalışmış olmanın verdiği yönelişle kübist denemelere girişmiş olduğu halde, bu anlayışın, geometrize edilmiş tarzın, fazla entellektüel ve ölçülü tekniğine kendini uydurmakta zorlandığı için yapısına daha uygun bulduğu Othan Friezs’in yanında çalışmayı yeğlemiştir.

Herhangi bir ön çalışma olmadan yaptığı resimlerde daha özgür olduğunu hissetmiş, rastlantılara da önemli bir yer vermiştir. Böylece herhangi bir kurala ya da ilkesel bağıntıya zorunlu olmadığını göstermiştir. Rahat fırça vuruşlarıyla oluşturduğu biçimler Taşizm – Lekecilik adıyla modern sanatın en önemli çalışmalarındandır.[10]

 

1905 İstanbul’da doğdu.

1923 Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi, İstanbul

1928 Paris, André Lhote Akademisi, Tezyini Sanatlar Okulu, Dekoratif Sanatlar Bölümü, Othon Friesz Atölyesi

1932 İstanbul 1933 "D Grubu"nu kurdu. Cihangir, İstanbul

1934 Paris  

1937 Güzel Sanatlar Akademisi, Fotoğraf Atölyesi’nde öğretmenlik

1942 "Devlet Resim ve Heykel Sergisi" Birincilik ödülü, Ankara

1945 Çanakçılı Ödülü

1949 İnceleme Gezisi, Paris, Almanya, İtalya

1951 GSA’ne bağlı olarak "Türk Sanat Tarihi Enstitüsü"nü kurdu

1952 Paris ve Venedik 1955 "Devlet Resim ve Heykel Sergisi" Birincilik Ödülü  

1956 18. Devlet Sergisi, I. Lik Ödülü

1961 "Guggenheim Müzesi Vakfı Sergisi" büyük ödülü

1964 Marzotto Ödülü

1965-66 Paris

1966 Tahran Bienali

1975-76 Paris, Nice

1987 Ankara Sanat Kurumu "Jüri Özel Ödülü" 1988 İstanbul’da öldü.

 

KİŞİSEL SERGİLER

 

1945 Oygar Galerisi, Beyoğlu, İstanbul

1948 Fransız Konsolosluğu, Beyoğlu, İstanbul

1985 İstanbul Fransız Sefaret Sarayı

1986 "Yeşilköy Sanat Merkezi Sanat Galerisi", İstanbul

1987 Retrospektif, İstanbul Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü, İstanbul

1987 Beymen Bedesten, Ankara

1988 Soyak Sanat Galerisi, İstanbul

1990 Halkbank Sanat Galerisi, Ankara

1991 Mine Sanat Galerisi, İstanbul

1994 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, Beyoğlu

1994 Yapı Kredi Kemal Satır Sanat Galerisi, İstanbul

 

 

GRUP SERGİLERİ

 

1930 "Sonbahar Sergisi" Grand Palais, Paris

1933 "D Grubu Sergisi", İstanbul

1942 "D Grubu Sergisi", İstanbul

1946 UNESCO Sergisi "Palais de Chaillot’d", Paris

1947 "Türk Resmi Sergisi", Londra

1955 "Devlet Resim ve Heykel Sergisi", Ankara

1958 "50 Ans d’art Modeme" Sergisi, Brüksel Dünya Fuarı, Belçika

1958 Uluslararası "Sao Paolo Sergisi" – Brezilya

1961 "Guggenheim Müzesi Vakfı" Sergisi,New York – ABD

1963 "Türk Resmi Sergisi", Viyana – Avusturya

1966 V. Tahran Bienali

1968 "Türk Resmi Sergisi", Viyana – Avusturya

1968 "Son On Yıl Çalışmalarından Örnekler" İstanbul

1983 "Türk Resmi Sergisi" Fransa Büyükelçiliği, Ankara,

1983 "Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi", İstanbul

1983 "Çağdaş Türk Resmi Sergisi" , İstanbul

1984 "Resim ve Halı Sergisi" Garanti Bankası Galerisi, İstanbul

1986 "Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Sergisi", Ankara

1986 "Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Resmi", Galeri Baraz Organizasyonu, Yıldız Sarayı, İstanbul

1987 "İstanbul Koleksiyonlarında Çağdaş Türk Resmi", Resim Heykel Müzesi, İstanbul

1987 "Türk Resminde Modernleşme Süreci", Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul

1987 "Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız", Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul

1988 "Çağdaş Türk Resminden I", Yahşi Baraz Koleksiyonu, Yıldız Üniversitesi, İstanbul

1989 "Büyük Sergi: Çağdaş Türk Ressamları", Galeri Baraz Organizasyonu, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara

1989 "Büyük Sergi: Çağdaş Türk Ressamları", Eskişehir Üniversitesi Sergi Salonu, Eskişehir 1994 "1950-2000", Merkez Bankası Çağdaş Türk Sanatı Koleksiyonu Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara

1998 Türkiye İş Bankası Koleksiyonu, Tophane-i Amire Binası, İstanbul

1998 "Türk Resminde Soyut Eğilimler", Galeri Baraz Organizasyonu, AKM, İstanbul

 

SANATÇININ ESERLERİNİN YER ALDIĞI MÜZELER

 

Philidelphia Güzel Sanatlar Müzesi,

ABD Modern Sanatlar Müzesi,

NewYork, ABD Linz Müzesi,

Avusturya İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

İzmir Resim ve Heykel Müzesi[11]

 

*“D” grubu üyesi Abidin Dino.

 

“D” Grubunun kurucularından olan sanatçı sonradan “Yeniler”e katılmış, ilk resimlerinde daha çok çizgisel desenlerle dikkat çeken sanatçı daha ilerki dönemlerde toplumsal gerçekçi resimler yapmıştır. Pariste Çalışmalarını sürdürmüş olan Abidin Dino’nun ideolojik eğilimli resimleri yanında erotik havaya da büründüğü resimler yapmıştır.[12]

1913 yılında doğan Abidin Dino, Robert Kolej'deki öğrenimini yarıda bırakıp, ağabeyi Arif Dino'nun desteğiyle resim, karikatür ve yazı alanında kendini geliştirmeye başladı. İlk desen ve yazıları 1931 yılında Artist dergisinde yayınlandı. D grubunun kurucuları arasında yer aldı. Önce SSCB, sonra da Paris'te ressam ve dekoratör olarak film çekim çalışmalarında bulundu. Türkiye'ye dönüşünde çeşitli dergilerde çizgi ve yazılarıyla halktan yana, gerçekçi bir sanat görüşünü savundu. Çizgi ve desenlerin ön plana çıktığı resimlerinde işçi ve köylü tiplerini özgün bir üslupla işledi. Başlangıçta Picasso'nun etkisinde kalan sanatçı, daha sonraları yapıtlarında özgün ve yerel bir senteze ulaşmıştır.  

 

HAKKINDA YAZILANLAR

 

A'dan Z'ye Abidin Dino Derleme Yapı Kredi Yayınları

“...Geçmiş günlerden bahsetmek zor iş zaten. İnsanoğlu acayip bir nesne. Yani ben hesapça kendimden bahsediyorum, ama hangi kendimden yani? Hesapça kendim denilen o sınırdan söz ederken sanki başka birini anlatıyormuşum gibi bir duygu geliyor. Yani kim? Kim o çocuk? Yani içimde kalmış birşeyler... Genç, delikanlı... Ve hep de bir zorlanma oldu. Bir tek kişi olmaya razı değildim. Belki resimlerime de yansıdı bir ölçüde bu. Hep aynı kişi olmama illeti. Hani ikide bir başka döneme giriyorum ya ... Belki hep başka kişi olma gayreti var içimde.”[13]

 

         “D” grubu üyesi Cemal Sait Tollu

 

1899 İstanbul doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra sanat öğrenimini Sanayi-i Nefise Mektebi'nde savaş öncesi ve sonrası olarak iki dönemde yapmış ve bu öğrenimini pekiştirmek için Paris'e giderek Andre Lhote ve Fernand Leger Özel Akademileri'ne devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'na yakın yıllarda Münih'teki Hoffman atölyesinde çalışan Tollu, D grubu sanatçılardandır.  Sanat hayatının ilk araştırmalarını kübizm tesiri altında yapmış ve sonraları bu yoldan ayrılarak kendine özgü bir renk ve kitle bütünlüğü elde etmiştir. Paris ve Münih'teki eğitiminden sonra memleketimize çağdaş sanat görüşünü getirenlerdendir. Önceleri plastik bir deformasyonla konstrüktivist yolda çalışan Tollu, sonraları bu yoldaki çalışmalarında doğan sertlikleri bırakarak, kitlenin bütünlüğünü parçalayan bir form anlayışı ile ahenkli bir palete geçmiştir. 1968 yılında ölen Tollu'nun altmış dokuz yıllık yaşamına yüzlerce resim sığmıştır.  Klasik sanata ve temel kurallarına bağlı kalmakla birlikte çağının sanatına da uyum gösteren Cemal Tollu'nun eserleri İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde, Milli Kütüphane Koleksiyonu'nda ve daha birçok resmi ve özel koleksiyonda yer almaktadır.[14]

Grubun yaşça en büyüğü olan Cemal Tollu sanatta devrimci kişiliğiyle yaşamında ağırbaşlı, prensiplere bağlı, değerli bir hoca iyi bir sanat yazarı olarak önemli bir sanatçı portresi çizmiştir. O dönemin çalkantılı dönemi içinde İstanbul’da çalışmalarını daha fazla sürdürememiş İstiklal savaşına katılmıştır. 2.dünya savaşına yakın yıllarda Münich’de Hoffman atölyesindeki çalışmalarından sonra Paris’te ilk olarak Nurullah Berk gibi Andre Lhote sonra Fernand Leger’le çalışmıştır. Bir süre Charies Despiau’nın atölyesinde heykel çalışmıştır. Önceleri Gromaire’nin etkisinde resimler yapan Tollu’nun sanatında sonraları önemli değişmeler olmuş. Eti ve Çivi yazısından etkilenmiştir. Akademi Müdürü Burhan Toprak’ın çağrısıyla Türkiye’ye gelen sanatçı yapılan kazılar sonucunda Ankara’da toplanan arkeolojik eserlerden. Eti heykel ve alçak kabartmaları kunt biçimler ve anıtsal çizgiler olarak eserlerine yansıtmıştır.[15]

1919 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi)'ne girdi. Ancak Kurtuluş Savaşı'na katılması nedeniyle okula bir süre ara verdi. 1926 yılında İstanbul'a dondu ve Akademi'deki öğrenimine kaldığı yerden devam etti. Mayıs 1926'da Orta Mektep Resim Öğretmenliği sınavını beşincilikle kazandı ve 1927'de Elazığ Erkek Muallim Mektebi'nde resim öğretmenliğine başladı. Aynı yıl Türk Sanayi-i Nefise Birliği Resim Şubesi 11. Galatasaray Resim Sergisi'ne dört yapıtıyla katıldı. 1928'de Paris'e gitti ve ailesinin maddi desteğiyle dört yıl boyunca yurt dışında yaşadı. 1 Ekim 1928'de Paris'te Andre Lhote Atölyesi'nde resim çalışmaya başladı. Bir yıl sonra Paris'ten Türk Sanayi-i Nefise Birliği Resim Şubesi 6. Ankara Sergisi'ne beş yapıtıyla katıldı. Paris'teki çalışmaları arasında Oturan Çıplak (1929, Ahmet Tollu'da), Notre-Dame Katedrali'nin Yaratıkları (1929, Güniz Sevinçli'de), Yarı Çıplak (1929, Ankara Resim ve Heykel Müzesi), Kedili Çıplak (1929, Ahmet Tollu'da), Aynalı Çıplak (1930, Ahmet Tollu'da), Sedirde Çıplak (1930, Ahmet Tollu'da), Siyah Elbiseli Kadın (1930, Ahmet Tollu'da), Perçemli Kadın (1930, Ahmet Tollu'da), Kırmızı Elbiseli Kadın (1930, özel koll.), Bahçede Dinlenen Kadın (1931, özel koll.), Koltukta Oturan Çıplak (1931, T.Baykal Koleksiyonu), İki Çıplak (1931, özel koll.) ve Yatan Çıplak (1931) adli eserleri sayılabilir. 1931 yılında Colarossi Özel Akademisi Marcel Gimond Atölyesi’nde heykel çalıştı ve Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin 4. İstanbul Sergisi'ne altı yapıtla katıldı. Aynı yıl resim bilgisini geliştirmek amacıyla Munih'te, Hans Hofmann'in Atölyesi’nde 'Analitik Desen' çalışmaları yaptı. Hofmann, analiz, plan, deformasyon, espasta çizgi ve volüm gibi Cezanne ve Kubizmin başlıca biçimsel sorunlarını atölye öğretimine taşımaktaydı. Tollu'nun Hofmann ile çalışması, doğadan etütlerinde nesneyi yalnızca yuvarlatmayı öngören anlayışa karşı çıkmakta onu cesaretlendirmiştir. Oturan Çıplak çeşitlemeleri, Kadın Başı ve Erkek Başı (1931, füzen, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) gibi füzen çalışmaları bu doneme aittir. Bu çalışmalar iki yıl sonra İstanbul’da ilk D Grubu sergisinde sergilenecektir. Cemal Tollu, daha sonra Paris'e geri dondu. 1932'de Fernand Leger Atölyesi’nde 3,5 ay resim, Louis Marcoussis Atölyesi’nde 2 ay gravür, l'Academie Moderne'de desen ve gravür, L'Academie Scandinave'da Marcel Gromaire'in Atolyesi'nde 5,5 ay yağlıboya ile desen ve L'Academie Scandinave'da Charles Despiau'nun Atölyesi’nde ise heykel eğitimi gördü. Sanatçı burada renksel, boyasal ve tonal etütlerle birlikte desen, gravür ve heykel çalışmalarını da sürdürdü. Ayakta Çıplak (1932, özel koll.), Yatan Çıplak (1932, özel koll.), Küçük Balerin (1932, füzen, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Koltukta Oturan Çıplak (1932, Ahmet Tollu'da), Başörtülü Kadın (1932, Ahmet Tollu'da), Çocuklu Kadın (1932, Ahmet Tollu'da), Oturan Çıplak (1932, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Çıplak Modelden İki Etüt (1932, füzen, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, ilk D Grubu sergisinde yer aldı) ve Heykelli Çıplak (1932, gravür, özel koll.) adli yapıtlarını bu donemde gerçekleştirdi. Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin 5. sergisine bir eseriyle katıldı. Daha sonra Türkiye’ye geri dondu. Erzincan Askeri Orta Mektebi'nde 1932-35 arası resim öğretmenliği yaptı. 1932 yılında Elazığ’da ilk kişisel sergisini açtı. İsmi sonradan Anadolu Medeniyetleri Müzesi olan Ankara Arkeoloji Müzesi’nde yönetici olarak görev aldı. Müzedeki Hitit yapıtları, sanatında yöresel heykelsi biçimlerin katkısını yönlendirmekte etkili oldu. 1933 yılında sanat yazıları yazmaya başladı. Yazıları birçok dergi ve gazetede düzenli olarak yayınlandı. Ayni yıl Türk Sanayi-i Nefise Birliği’nin Resim Şubesi 17. Galatasaray Sergisi'ne Zeki Faik İzer'le birlikte katildi. Sergiye on yapıt sundu ve olumlu eleştiriler aldı. Böylece D Grubu'nun temelleri atılmış oldu. Eylül 1933'de Zeki Faik İzer, Nurullah Cemal Berk, Zühtü Muridoğlu, Elif Naci, Abidin Dino ve Cemal Tollu bir araya gelerek D Grubunu kurdular. Bundan bir ay kadar sonra D Grubunun desenlerden oluşan ilk sergisi Beyoğlu’nda bir şapka dükkanında açıldı. Cemal Tollu, bu sergiye otuz eserle katıldı. Bu sergi Türkiye’de para ödemeden gezilen ilk sergi olmuştur. Kolsuz Elbiseli Kadın (1933), Kolu Dayalı Kadın (1933, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Sacide Hanım (1933, Adnan Çoker Koleksiyonu) ve Kendi Portresi (1933, ay.yer) gibi eserleri ayni donem içinde sayılabilir. Tollu, 1934'de D Grubu 2.Plastik Sanatlar Sergisine, Alfabe Okuyan Köylüler (1933, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) ve Bir Öğretmenin Portresi (1933, ay.yer) adli eserlerinin de bulunduğu dokuz resimle katildi. Ayni yıl gerçekleştirilen D Grubu 3.Plastik Sanatlar sergisi'ne çeşitli portreler ve Erzincan'da yaptığı peyzajlarla, D Grubu 4.Plastik Sanatlar Sergisi'ne ise dört resimle katıldı. 1935 yılında ismi sonradan Anadolu Medeniyetleri Müzesi olan Ankara Arkeoloji Müzesi’nde yönetici olarak görev aldı. Burada Kazıbilim ve Sümeroloji üzerinde çalıştı. Mezopotamya ve Hitit sanatını yakından inceledi. Müzedeki Hitit yapıtları, sanatında yöresel heykelsi biçimlerin katkısını yönlendirmekte etkili oldu. Aynı yıl D Grubu 5.Plastik Sanatlar Sergisi'ne katildi. Sanatçı, D Grubu üyeleriyle birlikte 1936'da Güzel Sanatlar Akademisi salonlarında düzenlenen 'Yarım Asırlık Türk Resim ve Heykeli' sergisine katıldı. Aynı yıl D Grubu 6.Plastik Sanatlar Sergisi'ne altı resim verdi. Daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü öğretmeliğine atanan Tollu, Leopold Levy'nin yardımcısı oldu. Evlendi. 1937'de 1.Birleşik Resim ve Heykel Sergisi ya da Türk Salonu'na beş eserle katildi. Bir yıl sonra değişik sanatçı örgütleriyle bağımsız sanatçıları bir araya getiren 2.Birleşik Resim ve Heykel Sergisi'ne katildi. Ayni donemde yaptığı yurt gezileri sırasında Gri Gökyüzü (1937, Ankara Resim ve Heykel Müzesi), Tarlalar (1937, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Kışa Girerken (1938, Ahmet Tollu'da), Limonlu Natürmort I, II (1938, Ahmet Tollu'da), Savarona (1938, Zeki Kıral Koll.), Tepedeki Kasaba (1938, Ahmet Tollu'da), Ilgın Ağacı (1938, Ottova), Antalya'da Ağaçlı Bir Köşe (1938, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) gibi manzara resimleri yaptı.  1939'da D Grubu 7.Plastik Sanatlar Sergisi'ne Antalya'da yaptığı peyzajlarla katildi. 1940'da 2.Devlet Sergisi'nde Kompozisyon adli yapıtıyla ikincilik, 1941'deki 3.Devlet Sergisi'ndeyse Sonbahar adli yapıtıyla birincilik ödülü kazandı. 1940'daki D Grubu 8.Plastik Sanatlar Sergisi'ne desen ağırlıklı eserlerle, 1941'deki sergiye de Yalova'da Ağaçlı Yol adli peyzajla katildi. Yasamı boyunca Devlet Resim ve Heykel Sergilerine 1942, 1951. 1952 ve 1957 yılları dışında aksatmadan katildi. 1943 yılında Bursa Halkevi'nde kişisel bir sergi açtı ve konferans verdi. D Grubu 1939-45 yılları arasında Akademi'de beş sergi gerçekleştirdi. Bunlar D Grubunun 7., 9., 10., 11. ve 14. sergileriydi. D Grubu üyeleri Akademinin çeşitli bölümlerine hoca olarak atandı. Böylece güvenilen sanatsal değeri sarsan D Grubu üyeleri Güzel Sanatlar Akademisi'nde görevlendirilerek kurumsallaşmaya ilk adımı attılar. Tollu bu dönemlerde İki Ağaç (1940, Ankara Resim ve Heykel Müzesi), Beyaz At-Araba Atları (1940, özel koll.), Manisa'dan Manzara (1941, Is Bankası koll.), Harman (1941, Zeki Kıral koll.), Kır Kahvesi (1941, özel koll), Bahçede Okuyan Kadın (1941, özel koll.), Kendir Söken Kadınlar (1942, özel koll.), Koza Satan Köylüler (1943, özel koll.), Kırmızı Elbiseli Çingene (1943, Ahmet Tollu'da), Saçı Örgülü Kadın (1945, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Ürgüp’te Bağ Bozumu (1945, Tekel Genel Md. koll.), Manisa’nın Kurtuluşu (1945, Milli Savunma Bakanlığı) gibi pek çok ünlü eserini gerçekleştirdi. Bu arada babasının, annesinin ve oğlunun portrelerini yaptı.  1946 yılında Paris ve 1947'de Londra'da düzenlenen Çağdaş Türk Sanatı Sergileri'ne ve 1948'de Amsterdam'da yapılan Türk Resim Sanatı Ulusal Sergisi'ne katıldı. Ayni yıl Fransiz Konsolosluğu salonlarında kişisel bir sergi açtı. 'Yirmi Yıllık Resim Sergisi' adli bu retrospektif etkinlikte, 1928-1948 yılları arasında yaptığı 76 eseri yer aldi.  1947'de Ankara Opera Binası Fuayesine yaptığı 'Müzik, Dans, Tiyatro Alegorisi' adlı duvar resmiyle Birincilik ödülü aldı. Ayni donemde Saman Kayığı (1947, Milli Kütüphane koll.), Koza Hani (1949, Bursa İs Bankası’nda), Çanakkale Savaşı (1949, İstanbul Deniz Müzesi), Bodrum'da Sünger Avcıları (özel koll.) gibi birçok başyapıt gerçekleştirdi. 1950'de Atina'daki 'Atina'da 24 Çağdaş Türk Ressamı' etkinliğinde 3 yapıtı yer aldı. Bir yıl sonra dört yıl aradan sonra bir araya gelen D Grubu üyelerinin gerçekleştirdiği 16. sergiye katildi. 1954'de Yapı Kredi Bankası’nın düzenlediği yarışmada İstihsal-Üretim (1954, İş Bankası koll., Ankara) adlı eseriyle altıncı oldu. 1956'da 28.Venedik Bienali'ne, 1957'de Edinburg Sergisi'ne, 1958'de 29.Venedik Bienali'ne katıldı. Aynı yıl Pakistan'da ve Charleroi'da düzenlenen 'Sanat ve İş' resim sergisiyle Lugano ve Viyana'daki Siyah/Beyaz sergilerine katildi. Hatay'da Portakal Bahçesi (1953, dekoratif pano, Ahmet Tollu'da), Çoban ve Tiftik Keçileri (1955, İstanbul resim ve Heykel Müzesi), Toprak Ana (1956, ay.yer), Eti Fırtına Tanrısı (1956, özel koll.), Deve Güreşleri (1956, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde), Ekin (1956, İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde), Mevleviler (1958, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) gibi pek çok eseriyle pek çok sergiye katıldı. Tollu, 1960 yılında açılan D Grubu 17. Sergisi'ne de katıldı. Dokuz yıldır sergi açmayan grup üyelerinin bu son birlikteliği çeyrek yüzyılın birikiminin urunuydu. Sanatçılar bir daha D Grubu adini kullanarak yapıtlarını sergilemediler. 1960'da Tollu 21.Devlet Sergisi'nde Hasat adli tablosuyla birincilik ödülü kazandı. Daha sonra yapıtlarını Bağdat Sergisi'yle Tunus Uluslararası Resim Sergisi'nde ve 1962'de Tahran ve Karaçi'deki 'Çağdaş Türk Resmi' sergisinde sundu. 1963 yılında Sao Paulo Bienali'ne, 1964'de Paris ve Frankfurt'ta açılan Çağdaş Türk Sanatı sergilerine, Brüksel, Berlin, Viyana ve Roma'daki sergilere gönderdi. 1964 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden emekli oldu. Sanatçının son yapıtları arasında Pancar Tarlası (1963, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi), Tımar (1964, Ahmet Tollu'da), Manisa Yangını (1964, Seyman Erkılıç koll.), Pamuk Toplayanlar I, II (1964-65), Pastırmacılar (1965, Nevhiz Pak koll.), Köylüler ve Koyunlar (1965, Akbank koll.), Natürmortlu Bodrum (1966, Ahmet Tollu'da) adli tabloları sayılabilir. 1967 yılında Akademi salonlarında sanatçının bütün dönemlerini kapsayan geniş bir sergi düzenlendi ve 1968 yılında kısa bir hastalık döneminden sonra sanatçı yaşamını yitirdi. Cemal Tollu'nun Mitoloji (1957) isimli bir ders kitabi ve Seker Ahmet Pasa üzerine gerçekleştirdiği bir monografi (1967) bulunmaktadır. Tollu'daki heykelsi formların temelinde, biçimciliği yatay ve dikey çizgilerin uyumunda, hacimsel tasarımda gören bir anlayış bütün yaşamı boyunca egemen olmuştur. Cemal Tollu, bu anlayışı sanatının geçirdiği evrimle bağlantılı olarak, herhangi bir kesilmeye meydan vermeden, inançla uygulamıştır. Sanatçının ölümünden sonra 1978'de, 1983'de ve 1986'da Cemal Tollu Resim Sergisi düzenlenmiş ve ayrıca 1983'de düzenlenen D Grubu 50.Yil Resim ve Heykel Sergisi ile 1988'de düzenlenen Müstakiller ve D Grubu Sergisinde Cemal Tollu'nun yapıtları yer almıştır.[16]

 

Makale

TÜRK RESİM SANATINDA “d” GRUBU HAREKETİ..

 

 

                                                              Prof. Ahmet ATAN

 

Özet:

 

Türk resim sanatçılarının ortaya koydukları sanatsal etkinliklerde; “gelenek ve gelecek” kaygısını her zaman taşıdıkları iddia edilebilir. Türk ressamlarının, sosyal yapıdan etkilenmeleri sonucu geleneği “inkar ve ihmal” etmeden her fırsatta geleceğe yönelik planlama yaptıkları gözlemlenir.

Gelinen aşamayı aşma isteği “bilineni yinelemenin” yerini almış, gelişmelere açık yaklaşımlar Türk resim sanatına, her zaman rehber olmuştur. Yeniliklere açık olan Türk ressamları için başka kültürlerle tanışmak her zaman ilgi alanı olmuştur.

Resim Sanatı genel anlamda özgür ortamda yürütülen özgün bir eylem olmasına karşın, Türk resim sanatının bir kısım ünlü ressamları birlikte hareket etme gereğini hissetmişler ve bu planlarını uygulamaya koyarak “d” grubunu kurmuşlardır.

Türk resim sanatı alanında kurumsal olarak grup hareketinin ilki “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'dir”. İkincisi; Türk Ressamlar Cemiyeti. Üçüncüsü; Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliğidir. Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilen harf inkılabı uygulamasında kullanılan Latin alfabesinin dördüncüsü olan “d” harfi, bir kısım Türk ressamının dördüncü birlik hareketinin simgesi olmuştur.

“d” grubu özellikle Türkiye’de cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde Türk resim sanatına yönelik etkinlikleri dikkati çeker.

 

 

Giriş:

 

Türk resim sanatının etken görünen başlıca devinimlerden biri olan “d” grubu hareketi incelenmeye değer bir fenomen olarak karşımıza çıkar. 20. yüzyılın başında Batı’ya dönük Türk resim sanatında yeni gelişmelerin filizlendiği gözlemlenir. Batılılaşma isteği ile sanatta yeni arayışlar, hemen hemen aynı anlama gelmekteydi. Bu yeni arayışları gelişim olarak değerlendirmeyenlerin savunusu, Türk ressamları o tarihlerde ancak yaklaşık elli yıldır pentürel resim yapmaktaydılar. Bu elli yılın, Türk resim sanatı geleneğini yaratmak için yeterli olmadığı görüşü hakimdi. Yeniliklere bu kadar açık olan başka bir kültürle karşılaşmak zor olmasa gerek. Türk ressamları, gelenekselden evrensele geçişin bir anlamda öncüleri olmuşlardır. Türk Plastik sanatlarında yer tutmak, kimi zaman statü korumak adına kümeleşmeler yeni oluşumlara zemin hazırlamıştır. Aslında bu oluşumların özünde evrenselliğe açık ama özünde milliyetçi nitelikler gizleyen bir hareketin yansımalarıdır.

“d” grubunun kurulması, sanatsal etkinlikte bireyler arasında güç alışverişi yapılması ve güzel bir dayanışma örgütlenmesi olduğu kadar, resim alanında sanatta özgün ve özgür yaratıcılığın hız kazanmasına , yaygınlaşmasına buna paralel olarak geleceğe yönelik yeni ufuklara doğru yol alınmasına öncülük ettiği söylenebilir. “d” grubu etkinlikleriyle Türk resim sanatına yeni bir renk kavramı ve fırça tekniği getirmişler, akademik paleti geliştirmişlerdir. “d” grubu üyeleri sanatımıza taze hava getirirken, yenilikçi akım arayışı içerisinde olanlara cesaret vermişlerdir. Başlangıçtaki etkinlikleriyle bugün bile benzerine rastlamadığımız etkide ve genişlikte ses getirmiş etkin bir kümeleşme hareketi ile karşılaşıyoruz. “d” grubu üyeleri, yüreklerinde çok güçlü bir sanat tutkusu yaşatarak bilgi birikim ve yeteneklerini ortaya koymak için ortak çaba gösterme kararlılığı içinde çalıştıkları gözlemlenir.

Kimi zaman grup üyelerinin tam bir uyum, anlayış birliği olmasa bile, - ki bu aslında gayet doğal bir durumdur- varlıklarını göstermek, eserlerini sergileyebilmek, bilgi ve yetenek yansımalarını izleyici ile paylaşmak için el ele vermek zorundaydılar… Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nden ayrılanlar, Birliğe katılanlar, ölenler olacaktır. Birlik, sergilerini barlarda, mobilya dükkanlarında nereyi ele geçirebilirse orada düzenleyerek 1940 yılına kadar sürecektir. Bu arada Birliğin eski üyelerinden bazıları sanat yaşamımıza yeni katılan gençlerle “d” grubunu kuracaklardır.[1]

Türkiye’de ışık-gölge, doku, perspektif endişelerinin taşındığı, pentürel yağlıboya resim tekniğinin başlangıcı konusunda kesin bir tarih belirlemek mümkün değildir. Bu konudaki dikkati çeken hareketlenmeler, genel olarak batıya yönelişin hız kazandığı döneme rastlar. Asker yetiştiren okullara ders olarak konulan resim dersleri, beklide kurumsal bağlamda sanat eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Birçok kaynak 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berri Hümayun (Kara Mühendishanesi) ile Batılı anlamda resim tekniğinin uygulandığından bahseder. Oysa Oktay Aslanapa’nın Türk Sanatı isimli kitabında  görüldüğü gibi Türk resminde perspektifin çok önceden beri kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hoço’da bulunan VIII-IX yüzyıllara ait, 66x32 cm. ölçülerindeki koşan yağız at freski, yeni realizm için iyi bir misal olarak görülebilir.[2]

18. yüzyılın sonlarından başlayarak, Türkiye’de Batılı kurum ve kuruluşların örnek alındığı ilk uygulamalara geçilmiş, başta eğitim ve ordu olmak üzere, bir çok alanda reformist  hareketler yürütülürken, sanat alanında da yabancı uzmanlardan yararlanmış, onların açtığı yolda yerli eğitim kurumlarından yetişmiş yerli elemanlarla hareketin sürekliliği sağlanmıştır. Örneğin, 1784-1792 arasında Türkiye’de büyükelçi olarak görev yapmış olan Choiseul Gouffer, İstanbul’a Fransa’dan bazı sanatçılar getirmiş, kendisi de resme meraklı bir kişi olduğundan, bu sanatçılara yaptırdığı bir dizi resimle ilginç bir koleksiyon oluşturmuştur. Aynı dönemde Türkiye’den resim yapanlar arasında, sonradan “Boğaziçi Ressamları” adıyla tarihe geçecek olan A. De Favray, J.B. Hilair, Amedée van Loo,, Castellan, Van Mour gibi sanatçılar yer almaktaydı. Castellan, o dönemin Türk giysilerini konu alan bir dizi desen çizmişti.[3] Bu ilk grup çalışmaları arkasından gelecek bir çok grup çalışmalarını da beraberinde getirecekti.

Türk sanatçılarının durumunu olumsuz eleştiren çevreler şöyle bir örnekleme getiriyorlar: ”Sanatçılarımız Batının Akademik kurallarını bal zannedip meğer zamka tutunan sineklerin çırpınışlarını andırıyor”. Ya da; “Türk resmi, güneşten rengi solmuş bir entari gibi, dünküler de , bugünküler de Avrupalı hocaların derslerini iyi ezberlemiş çocuklar gibi, onları tekrarlayıp duruyorlar. Garbın rüzgarı ile insan, sergilerimizde üşüyor”(E.Naci,1931) [4] . Bu karşı çıkan görüşlerde vardır, örnek; “ Sanat yapıtlarını konularına bakılarak yerli ve yabancı diye ayırmanın yanlış olacağını, yoksa, örneğin Bellini’yi Fatih’in portresini, Presiosi’yi İstanbul manzaralarını ve tiplerini resmettiği için yerli saymak gerekeceğini öne sürüyordu”.[5]

 

 

 

Grubun adı Küçük “d” mi? Büyük “D” mi?:

 

“d” Grubu ile ilgili literatür taramasında adını veren “d” harfi kimi zaman büyük kimi zaman da büyük olarak ele alınmış olduğu görülmektedir. Ancak bu konuya Şahap Balcıoğlu’nun Elif  Naci ile yaptığı görüşmede buna açıklık getirmektedir. (….) Elif Naci sıraladı: -İlki Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'dir. Peşinden Türk Ressamlar Cemiyeti, onun ardından da Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği gelir. -Yani siz de bir dernek mi oluşturdunuz? Güldüler:  Ne gezer? Grubumuzun sadece adı vardı: Küçük harfle "d grubu", o kadar.[6]

 

 

 

“d” Grubu hakkında Şahap Balcıoğlu’nun görüşü;

 

1933'de Cumhuriyet'in 10. yıl törenleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın buyruğuyla genç Türkiye’de heyecanla kutlanmak üzere hazırlanıyordu.   Faruk   Nafiz'le Behçet Kemal'in ortak şiiri marş olarak bestelenmişti: "Çıktık açık alınla on yılda her savaştan, / On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan." Aynı günlerde İstanbul'da bir araya gelen altı genç sanatçı da, o atılım ortamına uygun bir girişimde bulundular ve "d grubu" adıyla topluluk oluşturdular. Gençtiler , inanç ve enerji doluydular, hızlı çalıştılar. Sonuçta, 29 Ekim 1933'den üç hafta önce 8 Ekim günü ilk sergilerini açtılar. O ilk serginin üstünden elli yıl geçti. Şaka maka iki kuşak eder bu. Ne oldu "d grubu"? Ne oldu bu altı genç adam? Onlardan Nurullah Berk'le Cemal Tollu şimdi yapıtlarında yaşıyorlar. Öteki dördü yalnız yapıtlarıyla anılmıyorlar, bizlerle birlikte dünyanın ahvalini de seyrediyorlar. Zeki Faik İzer ile Abidin Dino Fransa'dalar. Elif Naci seksenaltı yaşına girdi, Heykeltıraş Zühtü Müridoğlu yetmiş yedisini sürüyor. Hala çalışıyorlar, saygınlıkları giderek artıyor, yapıtları her geçen gün biraz daha yüceliyor. Yılbaşında   Abidin   Dino'ya mektup yazdım, d grubuyla ilgili dört soru sordum. 25 Şubat 1983 tarihli yanıt ilginçti, sevindiriciydi: "Sayın Balcıoğlu, “d“Grubu'nu anımsamış olmanıza sevindim. Ben unutmuştum çoktandır, d Grubu üstüne dört sorunuz var. Bir sakınca yoksa, hem bu sorulara karşılık vermek istiyorum, hem de biraz daha geniş olarak yayılmakta fayda görüyorum bu konu etrafında. Ekim ayı söz konusu olduğuna göre daha epeyce vaktimiz var. Bununla beraber - tezi yok - düşüncelerimi, anımsadıklarımı daha şimdiden yazmayı deneyeceğim, insan hali! Sizde bulunsun." Ne var ki, beklenen yazı bir türlü gelmedi. Yaz ortalarına doğru, sergisinin açılışında bulunmak amacıyla Paris'ten İstanbul'a gelen ünlü ressam Albert Bitran'la bir akşam Gül ve Uğur Derman çiftinin evinde demlenirken, ona bundan söz ettim. "Şu sıralarda yazabileceğimi sanmam," dedi. Nedenini sordum. "Biri gözden, öbürü de safra kesesinden olmak üzere birbiri peşi sıra iki ameliyat geçirdi, dedi. Hamdolsun, sağlığı yerinde. Ama biraz dinlenmesi gerek." Zeki Faik İzer'in adresi bende yoktu. Böylece, yaşayan dört kurucudan Elif Naci ve Zühtü Müritoğlu'yla baş başa kaldık. Bir akşam üzeri üçümüz, Müritoğlu'nun, Göztepe'de, felaket bir apartmanın onikinci kalında, hava tahmin raporları veren evinde, rakımızı efendiler gibi yudumlamaya koyulduk. Derken, aldı sazı Zühtü Müritoğlu, bakalım ne söyledi: Birinci sergimi 1932'de Alay- köşkü'nde açmıştım. Bu Türkiye'de gerçekleştirilen ilk heykel sergisiydi. Elif Naci de aynı yerde benden iki yıl önce ilk resim sergisini açmıştı. 1933'de bir eylül akşamı, Cihangir'de. Zeki Faik'in kaldığı Yavuz Apartmanının beşinci katında oturuyorduk. Altı kişiydik: Zeki Faik İzer, Elif Naci, ben, Nurullah Berk, Cemal Tollu ve Abidin Dino. Laf dönüp dolaşıp aynı konuya geldi: Herkes sergi açmak istiyor. Genciz, sanat görüşlerimiz ayrı ama istekler bir yerde toplanıyor: Sergi açmak. Ortada hepimizin katıldığı belirgin bir sanat görüşü yok, idealler ayrı. Birleşen tek nokta sergi açmak, yani sanat aşkımızı doyurmak. Açalım, açalım ama nerde açalım? Yok böyle bir yer.  Büyük bir rastlantı sonucu, o günlerde Beyoğlu Kaymakamı olan zat Cemal Tollu'nun kardeş çocuğuydu. Derdimizi o çözdü. Tünelde, Narmanlı Yurdunun altında, yani Haset Kitabeviyle İsveç Başkonsolosluğu'nun karşısında "Mimoza" adında bir şapkacı dükkanı vardı. Mağaza o sıralarda kapalıydı. Kaymakamın yardımıyla o boş yer sergi evi olarak parasız bize verildi. Daha sonraki öneri kimden geldi, anımsamıyorum, birimiz, "Bu sergi bir çizim yani desen gösterisi olsun," dedi. Böylece resmin abecesiyle işe başlayacaktık. Heykeltıraş olduğum halde ben de o görüşe katıldım ve çizdim. Ya topluluğumuz, onun adı ne olacak? Nurullah Berk atıldı: "d grubu olsun," dedi. -Neden d grubu? -Ülkemizde plastik sanatlar alanında kurulan dördüncü topluluk oluyorduk. Latin abecesine göre de d harfi dördüncüyü vurguluyordu. Ondan… –Sizden önceki üç grup hangileriydi? Elif Naci sıraladı: -İlki Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'dir. Peşinden Türk Ressamlar Cemiyeti, onun ardından da Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği gelir. -Yani siz de bir dernek mi oluşturdunuz? Güldüler:  Ne gezer? Grubumuzun sadece adı vardı: Küçük harfle "d grubu", o kadar. Tüzük, dernek, lokal falan hak getire. Ama buna karşılık gürültümüz çok büyük oldu. 8 Ekim 1933 günü açtığımız ilk serginin ardından basın Öyle bir yaygara kopardı ki, Allah etmesin? -Nasıl bir yaygaraydı bu? -Gazeteci milletine laf lazım. Kısa sürede ve birbiri peşinden bize takmadıkları ad kalmadı. Bunlar hep d harfiyle başlayan sözcüklerdi: Dalaveracılar, Düzenbazlar, Dümbelekler, Derbederler, Dalkavuklar, Düztabanlar, Dandiniler, Divaneler, Densizler, Dinsizler, daha neler de neler... Elif Naci kıkır kıkır güldü: -Ama bence bunların en güzeli hangisidir, bilir misin? -Hangisi? -d'liler, ya da Deliler! -Helal olsun, adam onikiden vurmuş. -1934'de Bedri Rahmi Eyüboğlu'yla Turgut Zaim, 1939'da Halil Dikmen, Eşref Üren, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan, Salih Urallı, 1941'de Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrünnisa Zeyd, Yontucu Nusret Suman, 1947'de Zeki Kocamemi katıldılar. Böylece topluluğumuz onsekiz üyeyi buldu. -Onbeş yıl sonunda ne oldu? -Çok basit: Dağıldık, herkes kendi yoluna gitti. Zaten yasal an-lamda kurulu bir dernek değildik. Fırtına on beş yıl esti. Sonra duruldu, topluluk üyeleri ayrı yönlere gittiler. -Gençlik atılımınızı, sanat aşkınızı çok iyi anlıyorum. Bunun dışında “d” grubunun savaşı, topluma neler getirdi sizce? Birlikte konuştular: -En basitinden alırsanız, sergiye parasız girme geleneğini biz yerleştirdik. Bütün giderleri kendi kesemizden, dar keselerimizden ödedik. Hepsinin üstünde, plastik sanatlara karşı, önce halkın, sonra resmî kuruluşların ilgisini uyandırdık. Sergievi olmayan ülkede bu salonların açılmasına önderlik ettik. Şimdi dizi dizi özel galeriler var. Önceleri resmî ya da özel bir tek sergi yeri yoktu. Bugün konuşmak kolay. Sözün kısası, bu konuda da devlet istim gibi gene arkadan geldi. Evet, biz devrimci ya da reformcu değildik ama bu kolda, biraz gürültülü patırtılı da olsa öncülük ettiğimiz su götürmez. Bizden sonra pek değerli gençler, çok tutarlı yeni akımlar geldi ve daha da gelecek. Ama o günlerde bunların hiç- biri yoktu. Elif Naci atıldı: -Yahu, siz ne diyorsunuz? Biz bu ülkeye yalnız sergi açma göreneğini getirmekle kalmadık, bir de savcılarla çıplak savaşı verdik! -Ne savaşı bu Naci Bey? -Ne savaşı olacak? Mahmut Cüda ve arkadaşlarının kurdukları Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği 1939'un Nisan ayında İzmit'te bir sergi açmıştı. Orada tanık olduğum olayı hala unutamam. Duvarlara asılan çıplak kadın resimlerinden bir bölümünü İzmit Savcısı "müstehcen" diye indirtmişti. Sergiye ben de katılmıştım. Ve işin ilginç yanı, bu yapıtlar daha önce Ankara ve İstanbul'- da sergilenmişti. Tabii kıyamet koptu. Basına demeç veren sanatçılar o garibanı dillerine doladılar. Rezalet ayyuka çıktı. Düşünün, nerelerden geçip geldik bu günlere. Evet, resim sanatının Ülkemizde son yüz yılda geçirdiği aşamalar elbette ki yalnız “d grubunun” tekeline konamaz. Empresyonistleri, Müstakilleri, Onlar'ı, Yediler'i ve daha sonrakileri saymamak düpedüz nankörlük olur. Ama “d grubu” da bu toplumda bir görev yaptı. Onu da böylece yerine oturtmak gerekir. Dış görünüşüyle "d grubu" fırtınası onbeş yıl esti ve... ve bitti, iyi ama gerçek öyle mi? "d grubu"nun verdiği, dağıttığı heyecanla oluşan yeni sanatçıları, yeni akımları kim sayacak? Zühtü Müritoğlu: "d grubu" hem plastik sanatlarla uğraştı, hem de kendi çabasıyla sergiler açtı, yazılarla, türlü yollarla o güzel dünyayı Türk halkına duyurup tanıttı, dedi. Az şey mi bu? Kadehimi elime alıp sordum: - Merhumu nasıl bilirdiniz? ikisi birden uzandılar: İyi bilirdik. -Öyleyse, "d grubu"nun şerefine![7] 

 

 BİR ESTETİK BAŞKALDIRI: D GRUBU

 

Beş ressam ve bir heykeltıraş (Abidin Dino,Cemal Tollu, Elif Naci, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu), 1933 yılı Eylülünde, Zeki Faik İzer’in Cihangir’deki evinde bir araya gelerek hararetli bir sohbete dalarlar. Bazıları Avrupa’dan yeni döndükleri için söyleyecekleri çok şey vardır. Avrupa’yı kasıp kavuran modern resim anlayışlarından söz eder, Türk resmine “yeni gidişler” vermek gerektiğini söyleyerek mevcut sanat ortamını eleştirirler. Bir şeyler yapılmalıdır, ama…

Altı sanatçı, önce bir dernek kurma fikri üzerinde tartışırlarsa da, kırtasiyecilikle boğuşarak enerjilerini boş yere harcamış olmak endişesiyle bu fikirden vazgeçer, işi resmiyete dökmeden, az üyeli bir grup kurmaya karar verirler. Bu, gerçekleştiği takdirde, Türkiye’de resimle ilgili dördüncü birlik olacaktır; o halde adı da Dördüncü Grup olabilir! Bunun üzerine Nurullah Berk, dördün D’si alfabenin dördüncü harfi olduğuna göre, grubun D grubu diye adlandırılabileceğini söyler. Evet, D Grubu… Fikir hepsine son derece cazip gelmiştir.[8]

 

NARMANLI HANI’NDA İLK SERGİ

 

Derhal harekete geçen altı sanatçı, özellikle Avrupa’da çalıştıkları yıllarda çizdikleri desenleri bir araya getirir ve birkaç gün sonra Tünel’de, Narmanlı Hanı’ında, o sırada boş olan dükkanlardan birinde sergi açarlar. Resimlerden bir kısmı vitrinde, bir kısmı da iç mekanda ve asma katta teşhir edilir. Yeri gel işken, uzunca bir süre Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da kaldığı Narmanlı Hanı’nın kültür tarihimizde önemli bir yerinin bulunduğunu, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve daha birçok ressamın bu handaki bazı mekanları atölye olarak kullandıklarını hatırlatmak isterim. O tarihte İstanbul’da henüz doğru dürüst bir sanat galerisi yoktur. Adı geçen ressamların hepsinin yakın dostu olan ve öteden beri İstanbul’da standartlara uygun sanat galerileri açılması için mücadele veren Peyami Safa, D Grubu’nu da hararetle destekleyen yazarlardandır. Hatta grubun ilk sergisinin katalog metni onun kaleminden çıkar. Son derece ilgi çekici bir metin olduğu için Derkenar’da (aşağıda) sunduğum bu metin cesur mesajlar taşımaktadır.[9]

 

“D GRUBU MANGA DEĞİL”

 

Resim Sanatına özel bir ilgisi bulunan ve D Grubu’nu başından itibaren hararetle destekleyen Peyami Safa, grubun ilk sergisinin kataloguna beyanname niteliğindeki şu metni yazmıştı. “D Grubu manga değil. Ne sağa çark, ne sola. Ne de başçavuş. Kendi mihveri etrafından dönen altı kafa; altı çift göz ki maddenin üstüne de, içine de bakıyor ve ölüde bile gizlenen canı arıyor gibidir. Yeni resim değil bu; Avrupa’lı, yahut resim de değil. Resim. Ne Delacroix, ne Cezanne, ne Manet, ne Monet, ne Pisarro, ne Picasso. Hayır; ağabeydin, Cemal, Nurullah, Naci, Zeki, Zühtü. Ne ekol, ne alide. -tileri bir kelime: Resim.

Ayna, öküz ve fotoğraf aynı şeyi görürler. Hiçbir insan başka bir insanla aynı şeyi göremez. Hatta bir anda gördüğünü başka bir anda bile göremez. Heracilte aynı suda iki defa banyo yapılamayacağını söylemiyor mu? Bir göz de ayını şeyi iki defa göremez. Nazariye yapmıyorum. Bilinen şeyler. D Grubu’nun altı ayrı bakışı olduğunu bir kere daha söylemek istedim. Bu müseddesin dılı’larını birbirine bağlayan hiçbir şey yok mu? Olacak. Yahut bir benzer formülü çıkarabilirsiniz. En tabiilerini alalım: Arkadaşlık. Bir çağdan olmak ve ressam olmak. Hatta bazı estetik bağlar da bulunabilir. Fakat, aman… Söze ve Nazariyeye düşmeyelim ve buyurun, sergiyi gezelim. Eğer orada bizim görüşümüze tıpatıp uyan bir eser varsa kötüdür. Çünkü aynı şeyi görmek hassası aynada, fotoğrafta ve öküzde vardır. Bizim gibi görmeyen dostum D Grubu’nun gözlerinden öperim.[10]

 

ESTETİK BAŞKALDIRI

                                                                                           

Peyami Safa’nın da dediği gibi, D Grubu sanatçılarının tek amaçları vardır. Resim yapmak! Bu, sanattan kendi ideallerini yansıtmasını bekleyen çiçeği burnundaki Cumhuriyet’e estetik bir başkaldırı anlamını taşımaktadır. D Grubu’nun temsil ettiği sanat anlayışı, hoş olana, sevimliye, hikayeye, tabiata, fotoğrafik sadakate karşıdır; yani isteseler de bir ideolojiyi, bir dünya görüşünü otoritenin istediği gibi anlatamazlar. Daha da önemlisi, bu ressamlar, genç Cumhuriyet’in kurtulmaya çalıştığı kültürel mirasa, mesela minyatüre, hat sanatına, tezyinata vb. daha farklı bir gözle bakmaya başlamışlardır. Bu çıkıştan rahatsız olan Atatürk’e D Grubu’nun ne yapmak istediği, resim konusunda çok geniş teorik bilgiye sahip olan ressam Halil Dikmen tarafından izah edilmiştir. Aynı zamanda çok güçlü bir neyzen olan Halil Dikmen de bir süre sonra, kuruluşundaki prensip kararından vazgeçerek genişleyen D Grubu’na katılacaktır. D Grubu sergisi, klasiklerden yapılan birkaç kopya istisna edilirse, ilk bakışta kaba saba görünen kübist ve konstrüktivist denemelerle soyut veya sürrealist araştırmalardan oluşuyordu; son otuz yıllık Batı resmini birden Beyoğlu caddesinin ortasına sererek  hayret ve dehşet uyandırmıştı. O zaman kadar modern diye bilinen resim, “ geniş fırça vuruşlarından, çiğ veya parlak renklerden, gevşek ve hacimsiz bir desenden ileri gidemiyordu. Dergi ve gazetelerinden son sanat anlayışlarını öğrenmiş olanlar bu araştırmaları ilk defa gözleriyle görüyorlardı. Modern resmin, otuz yıl önce Avrupa’da uyandırdığı tepkiler, 1933’te İstanbul’da ilk D Grubu sergisi ile tekrarlanmış ve “ Türk sanatında beliren bu inkılap, bir isyan ve ihtilal şeklini almıştı.”[11]

 

NOSTALJİK SERGİ

 

Cumhuriyet döneminin estetik tarihi açısından çok önemli bir çıkış olan ve Türk resmini geniş ufuklara açan D Grubu üyelerinin eserlerinden seçmeler, şu günlerde İstanbul’da Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisinde sergileniyor. Galerinin girişinde de grubun sergi katalogları, sergilerle ilgili gazete kupürleri ve fotoğraflar sanatseverlerin dikkatine sunulmuş. Açıkçası, profesyonelce hazırlanmış dört başı mamur ve “nostaljik” bir sergi.[12]

 

KURUMLAŞMAYA DOĞRU İLK ADIMLAR, YENİ SEÇENEKLER VE “D”GRUBU

 

Amaçlar:

 

“D” Grubu ve ressamları hakkında bilgi edinecek, grubun, Türk resmi içindeki yeri konusunda aydınlanılmış olacak,

“D” Grubu ressamlarının sanat anlayışları üzerine karşılaştırmalı sonuçlara varacak,

Türk resmindeki yenileşmenin kültürel ve toplumsal temelleri hakkında bilgi sahibi olunacak

 

Öneriler :

 

Resim sanatımızın yakın dönemlerinden biri olması nedeniyle “d” Grubu üzerine kaynak bilgiler bulunması daha kolaydır. Araştırma sonunda bulunacak bilgilerle, elde bulunun bilgileri birleştirerek, daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılabilecek.

“D” Grubu üzerine, 1930’lu yılların basınında çıkan yazılar, o dönemin dergi ve gazetelerinden çıkarılabilir.

“d” Grubu ressamları hakkında daha ayrıntılı biyografik bilgiler bulunmaya çalışılmalıdır. Bu ressamların yapıtları daha detaylı incelenmelidir. Resimler karşılaştırılıp incelenerek ortak noktalar saptanmaya çalışılmalıdır.

 

1. KURUMLAŞMAYA DOĞRU İLK ADIMLAR, YENİ SEÇENEKLER VE “D”GRUBU

 

Fikret Adil 1933 yılı Eylülünde Cihangir’deki Yavuz apartmanının beşinci katında ressam Zeki Faik İzer’in evinde beş ressam ve bir heykeltraşın toplanarak bir sanat topluluğu oluşturduklarından ve adını “D” Grubu koyduklarından bahseder. Zeki Faik İzer’den başka Nurullah Berk, Elif Naci, Cemal Tollu, Abidin Dino ve heykeltraş Zühtü Müridoğlu’ndan oluşan gruba “D” Grubu isminin verilmesinin nedeni Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Sanayi-i Nefise Birliği ve Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Birliği’nden sonra kurulan 4.birlik olması nedeniyle alfabenin 4.harfi olan d harfini isim olarak seçmesidir. Onlara göre Türkiye’deki resim ve heykel anlayışı en azından elli yıllık bir gecikme gösteriyordu ve empresyonist eğilimleri reddeden grup kübist ve konstrüktivist akımlardan yola çıkarak sağlam bir desen ve inşa temeline oturtulmuş bir sanatsal anlayışı ilke edinmişti. Böylece yalnız desenlerden oluşan ilk sergisini 3 Ekim 1933’de Beyoğlu’nda Narmanlı hanının altındaki Mimoza şapka mağazasında açtı. Adı geçen beş sanatçıyla açılan bu ilk sergiden sonra 1934 yılında Turgut Zaim ve Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1935 yılındaki 7. “D” Grubu sergisinde Halil Dikmen, Eşref Üren, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan ve Salih Urallı 1941 yılındaki 9.Sergide ise Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrunnisa Zeid ve heykeltraş Nusret Suman gruba katılmış böylece gruptaki sanatçıların sayısı on altıya yükselmiştir. Paris’te Kübist tavırla hareket eden, resim tekniğini yapısal temellerle sağlamlaştırmış olan Andre Lhote, Fernand Leger, Marchel Gromaire gibi sanatçıların özel atölyelerinde ders almış sanatçıların da içinde bulunduğu “D” Grubu müstakiller hareketine göre daha entellektüel seçkinci bir eğilim içinde olmuş, onlara göre daha sıkı bir dayanışma göstermişlerdir. Bu sebeple müstakillerden daha uzun süre varlığını sürdürmüş, yurt içi ve yurt dışı sergileriyle 1951 deki on altıncı sergiye kadar grup özelliğini korumuştur. Tekniğinde de paletindeki rengi değişimle Türk sanatında önemli bir yere sahip olan “müstakiller”in etkinliğini sürdürdüğü bir dönemde yenilikçi anlayış D grubu ile varlığını pekiştirmiştir. Fikret Adil’le birlikte grubun sözcülüğünü üstlenen Nurullah Berk’in sonraki dönemlerde bir dergiye isim olarak seçtiği “yaşayan sanat” sloganını benimsemiş olmalarıyla da yeni eğilim ve anlayışa sahip sanat fikrini kendilerine ne denli ilke seçtiklerini anlamak mümkündür.[13] Türkiye ‘de dördüncü grup hareketi olarak “D” grubunun kurulduğu 1933 yılı, cumhuriyetinin on yıllık bir olgunlaşma sürecini doldurduğu, çağdaş bir devlet olma yolunda atılmış ve atılmakta olan adımların, toplumsal ve kültürel alandaki yenileşme ve modernleşme girişimlerinin giderek kurumlaşma aşamasına vardığı bir dönemin de başlangıcıdır. O yılın ekim ayında Ankara’da düzenlenen “İnkılap Sergisi”, çoğunluğunu kurtuluş savaşı ve Atatürk devrimlerini konu alan resimlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin başka alanlarda olduğu gibi, sanat ve kültür alanında da daha ileriye gitmeyi, çağdaş Batılı devletler düzeyine ulaşmayı amaçlayan köklü bir “ideal”i işaret etmekteydi. O dönemin yayınlarında, bu idealin aydın kesim tarafından benimsendiğini belgeleyen yazılara sık sık rastlamaktayız. Aydınlara göre, meşrutiyet ve onu izleyen laik cumhuriyet dönemi, her türlü bağnazlığı ortadan kaldırmıştı. Bu engeller ortadan kalktıktan sonra, ülkede sanat beğenisinin daha ileriye gitmesini istemekten daha doğal bir şey olamazdı. Resim sanatına olan ilgi, eski dönemler göre artmıştı. Yapılacak şey, bu ilginin gerektirdiği üstün düzeyli sanat yapıtlarının üretimini hızlandırmak ve toplumca kalkınmamızın işaretlerini, bu tür yapıtlarda görebilmenin yollarını açmaktı. 1933’te, zamanın akademi müdürü Namık İsmail’in, Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğu raporda, bir “kültür inkılabı”nın gerekli olduğuna değinilmiş, sanat konusunda devletin desteği üzerinde durulmuş ve örgütlü bir çalışmanın, daha ileri aşamalara ulaşmakta etken olacağı vurgulanmıştı.[14]

 

Sanatçılar, neden grup kurmaya gerek duydular?

 

Sanatçıları yeni bir grup kurmaya ve böylece sanatsal yönde örgütlenmeye iten nedenlerin başında, sanatı yaygınlaştırma isteği geliyordu. Avrupa’daki eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen ressamların 1930’lu yıllarda yapıtlarını sergileyebildikleri tek yer, Galatasaray Lisesi salonlarıydı. İstanbul’da Beyoğlu’nda, ancak küçük bir kesimin gezip görebildiği bu toplu sergi, sanatçıların gereksinimlerine yanıt vermekten uzaktı. “D” Grubunun kurucularından Elif Naci, ressamların üç-beş tuval getirip bıraktıkları ve başta Şevket Dağ olmak üzere birkaç ressamın çabasıyla düzenlenen Galatasaray sergilerinin o dönemde, işlek bir yerde bulunmasına rağmen kitlenin ilgisini çekmekten uzak olduğunu, sergiler hakkında yazılanların övgü dolu makaleler olmaktan öteye geçmediğini, anılarında anlatır. Gerek Müstakiller, gerekse, onu beş yıl arayla izleyen “D”Grubu’nun ressamları Türkiye’de “akademik” sanat beğenisinin açılması gerektiğine inanıyorlardı. Ne var ki o güne kadar yapılmış olanlar yetersizdi. Daha büyük bir çaba, daha geniş bir organizasyon gerekiyordu.[15]

 

“D” Grubu ne amaçla ve nasıl kuruldu?

 

“D” Grubunun kuramcılığını ve sanat yazarlığını yapmış olan Nurullah Berk, grubun kuruluş nedenlerini “ruhi ve ideolojik” olmak üzere iki grupta toplar: Ruhi nedenler, sanat cemiyetlerinin alışılmış kırtasiyeciliğini aşmak ve birbirini anlayan, ortak hareket edebilen sanatçıları bir araya getirmek olarak özetlenebilir. Ama asıl önemli olan, ideolojik nedenlerdi. Nurullah Berk’e göre, amaç “yaşayan sanat” olmalıydı. Bu sanatı ülkeye yaymak ve gerçekte akademik kuralcılığın dışına taşmamış olan formülleşmiş bir anlayışa karşı çıkmak gerekiyordu.Yaşayan sanat, akademik sanatın tam karşıtı idi. Teknik ve bilgi, klasik kaynaklardan alınabilirdi, ama doğa ile olan ilişkide duyulan şiirselliği, “hiçbir cesaretten korkmayarak, hatta aşırı görünmekten bile ürkmeyerek tercüme etmek”, asıl amaç olmalıydı.

Müstakiller, o dönemin basınında yankı yapmış birkaç sergiden sonra, sanat anlayışlarında görülen ayrımlar nedeniyle dağılmışlardı. Ya da grubun ressamları, Türkiye’de aktif bir sanat yaşamına yol açacak yeterli bir kadro oluşturamamışlardı. Genellikle realizm, ekspresyonizm ve kübizm gibi, dönemini tamamlamış sanat akımlarının peşinden gitmeleri, yeni eğilimlerin izlenmesini zorlaştırmıştı. Oysa sanat, sürekli bir yenileşmeye, araştırmaya, yeni kaynaklar keşfetmeye yönelik bir uğraştı. O nedenle, genç kuşağın görevi ve sorumluluğu daha ağırdı. Çalışmak, sık yapıt üretmek ve bu yapıtları kısa aralıklarla sergilemek, toplumda sanat bilincinin oluşmasına büyük katkıda bulunacaktı.

“Kalp ve kafa” bileşimi esas alınmalıydı. Gene Nurullah Berk’e göre, “doğa karşısında yorumcu mekanizma, ancak akıl yoluyla olanaklıydı. Yorum ise, sanatçıda, yaşamı boyunca tek çizgide kalamazdı, geçirdiği aşamalara göre değişir, değiştikçe de yapıtları durmaksızın gelişirdi.”

İşte bu ve benzeri amaçların, yoğun bir kadro oluşturmayı teşvik etmesi sonucunda, beş ressam (Nurullah Berk, ağabeydin Dino, Zeki Faik İzer, Elif Naci, Cemal Tollu ve bir heykeltıraş Zühtü Müridoğlu) 1933 yılının Eylül ayında, İstanbul’da Zeki Faik İzer’in evinde bir araya gelerek, “D” grubu adı altında bir sanat topluluğu oluşturmaya karar verdiler. Gruba isim olarak de, uluslar arası alfabenin dördüncü harfini, Nurullah Berk’in önerisiyle seçerler. 1908’de kurulan Müstakil Ressamlar ve heykeltıraşlar Derneği’nden sonra, yeni grup Türkiye’deki dördüncü sanat kuruluşudur.[16] D Grubu bu sanat anlayışındaki ilericiliği, devrimci görüşleri doğal olarak, klasik, akademik resmi, savunanlar tarafından tepkiyle karşılanıyordu.Hareketsiz donuk bir sanat yerine Batı da yaygın olan, daha dinamik olan çağın sanatını yansıtmak istiyorlardı.Fakat çağın sanatı bazı çevrelerin anlayabileceği bir aşamada değildi.Mesela o dönemin tanınmış gazetecisi olan Selami İzzet Sedes kimi sanatçıların yazı yazmalarına, konferans vermelerine, sırasında bilgiçlik taslamalarına değinerek, gibi aşırı bir sataşmada bulunmuştu.Bunu yanında Refik Cevat Ulunay ı Ercüment Ekrem Talu ise daha olumlu eleştiriler getiriyorlar.Ercüment Ekrem Talu yazarken, Mazhar Şevket İpşiroğlu gençlerin kendi içlerine kapanık çalıştıklarını, topluma açık olmadıklarını savunuyordu.Grubun güzel sanatlar akademisinde açtığı bir sergiden Şevket Rado övgüyle bahseder.[17]

 

 

 

Grubun sergisi nasıl bir tepki ile karşılandı?

 

İlk sergi, 1933’te, Beyoğlu’nda Narmanlı Han’ın yanındaki bir şapka mağazasında açılır. Sergideki resimler, desenlerden oluşmaktadır. Desenlerin, o zamana kadar sergi izleyicilerinin alışmadığı bir “çeşni”yi yansıtması, büyük gürültü kopmasına neden olur. Sanatçıların lehinde, ama daha çok aleyhinde yazılar yazılı basında. Grubun adından ötürü, ressamları “deli” olarak tanımlayanlar görülür. İlk sergide, önsözünü ve tanıtımını Peyami Safa’nın yazdığı bir de broşür yayımlanır. Peyami Safa, o broşürde, yeni grubu şöyle tanımlamaktaydı: “D” grubu manga değil, ne sağa çark, ne sola. Ne de başçavuş. Kendi mihveri etrafında dönen altı kafa, altı çift göz ki, maddenin üstüne de bakıyor içine de bakıyor. Ve ölüde bile gizlenen anı arıyor. Yeni resim değil bu. Avrupalı ya da yerli resim değil:Resim.”

“D” grubu ressamları, İstanbul’da 1933-1947 yılları arasında, toplam onbeş grup sergisi açtı. Zamanla gruba başka sanatçıların da katılmasıyla üye sayısı genişledi. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turgut Zaim, Halil Dikmen, Eşref Üren, Eren Eyüboğlu, Arif Kaptan, Salih Urallı, Hakkı Anlı, Sabri Berkel, Fahrel issa Zeid ve Nusret Suman, gruba sonraki yıllarda ve değişik tarihlerde katılan sanatçılardır. Müstakiller’den Zeki Kocamemi, gruba 1947’deki son sergiyle katılan sanatçıdır.[18]

1946, 1947 yıllarında  etkinlikleri bir süreden beri zoraki yürütülen, <> ile  <<“D” Grubu>> gibi kümeler, bu kümelere uzun yıllar bağlı sanatçılar artık kendi başlarına bir yol tutumaya, çoğunluğu da, ogünlere kadar topladıkları temalar içinde özellikle geometrik soyutlamaya yönelmişlerdir. 1941-1947 arasında toplumcu gerçekçi bir yönde sanatsal etkinlikleri başlayan <>nun çalışmayı sürdüren ve kümeye bağlı kalan üyelerinin, 1950 yılının Ekim ayında son bir çabayla toparlanarak Fransız Konsolosluğunda açtıkları sergide bile, sanatçıların yerel duyarlığı ve toplumsal konulara bağlılıklarının eskilerin deyimiyle <>te kalmaya doğru gittiği anlaşılıyordu. Nitekim birkaç yıl sonra <>in resim yapmayı sürdüren iki-üç üyesinin de günün havasına uyarak geometrik soyutlamaya yönelecekleri hatta bir süre daha geçince, nonfigüratifte karar kılacakları görülecektir.[19]

 

 “D” Grubunun sergiler dışındaki etkinlikleri nelerdi?

 

Grup sergilerinin önemli özelliklerinden biri, dönemin ünlü şair ve yazarlarının, düşünürlerinin, bu sergiler nedeniyle konferanslar vermeleri, yazılar yazmaları ve böylece grubun amaçlarını çevreye ulaştıracak etkinliklere geniş yer vermeleridir. Ayrıca gruba üye ressamların hemen tümünün, aynı zamanda sanat yazarı olarak etkinlik göstermiş olmaları, ülkede sanat kamuoyunun oluşmasında etken olmuştur. Ayrıca dönemin sanat yazarı ve eleştirmeni Fikret Adil’in yazılarıyla “D” grubu sanatçılarını desteklemiş olması da önemli etkenlerden biridir. Ancak grubun sözcüsü olma görevini, uzun süre Nurullah Berk üstlenmiştir.

Grup, Batı’dan en azından elli yıl geride bulunan Türk sanatını, çağdaş oluşumların içine çekebilmek için, her tür riski göğüslemekteydi.

Avrupa’da bu yüzyılın başlarından itibaren birbirini izleyen akımlardan Türk sanatının haberi yoktu. Çağdaş bir Türk sanatı için, öncelikle bu iletişimin kurulması ve bilinçli olarak değerlendirilmesi şarttı.[20]

 

Sanatın bir “yorum” ve “yaratma” olduğu gerçeği nasıl yorumlandı?

 

Gruba yöneltilen olumlu ve olumsuz eleştiriler, grup üyelerinin sergi yaptıkları onbeş yıllık süre içinde, gündemdeki yerlerini koruduklarını, sanat sorunlarını tartışmaya açtıklarını göstermektedir. Genellikle paylaşılmış oloan görüşlere göre, “D” grubu sanatçıları, Avrupa’dan kuru bir diplomayla değil, sanat sorunlarını tartışma yoluyla çözümlemeye yatkın bir görüşle dönmüşlerdi. Sanatın her şeyden önce bir “yorum” ve “yaratma” olduğu gerçeği, grup üyeleri tarafından benimsenmişti. Doğa, resmin yaratıcı kaynağı olarak kuşkusuz önem taşıyordu, ama sanatçının ona ekleyeceği şeydi önemli olan. Doğa biçimlerinin, sanatçının görüşü doğrultusunda değiştirilmesi, bozulması (deformasyon) gibi, aslında Müstakiller tarafından başlatılmış olan yeni gelişmeler, “D” grubu ressamları için de geçerli idi. Müstakiller gibi, “D”grubu da 1914 kuşağının renk ağırlıklı anlayışını, desenden yana değiştirmek istiyordu. Aynı zamanda yenilikçi çabaların, desen üzerinde girişilecek köklü eğilimlerle gelişip yaygınlaşacağı inancını taşıyorlardı. Ancak bunu, daha iddialı ölçülerde yapmaktan yana idiler.[21]

 

Sanat eğitiminde reform hareketine bağlı olarak görev değişimi hangi eğitim kurumunda başladı?

 

”D” grubunun etkinlik gösterdiği dönem, sanat eğitiminde reform hareketlerinin ele alındığı, uygulandığı, sanatın topluma yaygınlaştırılması yolunda ciddi girişimlerin de söz konusu olduğu kapsamlı olayları içermektedir. Eski adı Sanayi-i Nefise olan Güzel Sanatlar Akademisi, kurulduğu yıllarda yabancı hocaların egemenliği altında bir eğitim programı uygulamaktaydı. Yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlayarak 1914’te yurda dönen ressamlar, o tarihlerden başlayarak bu kurumda öğreticilik ve eğiticili işlevini devralmak suretiyle yeni bir dönemi başlatmışlardı. Ancak akademideki sanat eğitiminin çağdaş ölçülere ve standartlara göre biçimlendiği anlamına gelmiyordu bu değişim. Akademide, kuşak değişimi sonucunda eski  hocalarla yeniler, yani “D” grubu ressamları arasında sürtüşmeler su yüzüne çıkıp, sanat eğitimi ve öğretiminin tartışmaya açılmasıyla, akademide reform sorunu da ön plana çıktı. 1936-1937 yıllarında gerçekleştirilen reform hareketi sonucunda, akademinin resim ve heykel bölümleri yeniden organize edilerek, bu bölümlerin başına, dışarıdan uzmanlar getirildi. Eğitim kadrosuna yeni alınan elemanlarla 1930 kuşağı sanatçıları, akademi çatısı altında aktif hocalık görevi aldılar. 1937’den başlayarak, akademide resim bölümü şefliğine Fransız sanatçı ve eğitimci Léopold Lévy, heykel bölümü şefliğine, Almanya’daki Nazi baskısından kaçan Rudolf Belling getirildi. Lévy’nin bu göreve başlamasıyla ele aldığı ilk sorun, çeşitli nedenlerle akademiden uzaklaşmış olan 1930 kuşağının sanatçılarını, tekrar akademi kadrosuna kazandırmak oldu. Böylece Ali Çelebi, Cevat Dereli, Zeki Kocamemi gibi ressamların akademi bünyesine alınmasıyla, Türk resminde yenilikçi hamlelerle açık bir eğitim politikası “resmiyet” kazanmış oldu.[22]

 

“D” Grubu ve Birinci Devlet Resim Heykel Sergisi.

 

2 Haziran 1937’de Ankara Halkevinde açılan 1. Birleşik Resim ve Heykel Sergisi’nde dört yüzden çok yapıt yer almış, bütün kümeler (Güzel Sanatlar birliği, Müstakil Ressamlar ve heykeltıraşlar Birliği, “D” Grubu) ve hiçbir kümeye bağlı olmayan <> sanatçılar sergiye katılmışlardı. <> 31 Ekim 1939’da, Sergievinde açıldı ve resim birinci ödülü, Zeki Kocamemi’nin “Atatürk’ün Cenaze Töreni,” ikinci ödül, Turgut Zaim’in “Erciyes”, üçüncü ödül Arif Kaptan’ın “Manzara, Bedri Rahmi’nin “Figür” adlı yapıtlarına ortaklaşa verildi. Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi, gerçek bir sanat olayı sayılacak zenginlikte bir gösteriydi. 2 Haziran 1938’de açılan 2. Devlet Resim ve Heykel Sergisine Güzel Sanatlar Birliğinin katılmamış olduğunu görüyoruz. İkinci Birleşik sergide en kalabalık küme müstakillerdi. Hiçbir  kümeye bağlı olmayan, aralarında Halil Dikmen, Turgut Zaim ve Hamit Görele’nin de bulunduğu sanatçıların sayısı onbeş’di. “D” Grubu’nun sekiz üyesinden altısı sergiye katılmıştı.[23]

 

Listeleniyor (49—70) Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Bu sitedeki eserler Prof. Ahmet Atan'a ait olup, izinsiz kullanılamaz © 2010 | Design By Web Tasarım | Seo