Akıl Güncem

Listeleniyor (41—70) Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

GRAFİK TASARIM VE EKONOMİ

Eğitim düzeyinin yüksekliği, bir ülkenin gelişim düzeyini belirler. Dünya denilen yer kürenin sakinleri ayrı milletler olarak bir rekabet ortamı içerisinde varlıklarını korumaya çalışmaktadırlar. Rengi dini, dili, ırkı farklı olsa da; hepsi yaşam standardı yüksek bir statü kazanma mücadelesi vermektedirler. Tarihte bu statü kazanma ve koruma, kan pasına olmuştur. "Hey kovboy ölmemek için öldür." uluslararası rekabetin bir sloganı olmuştur. Bu anlayış halen dünyanın bazı ülkelerinde konvensiyonel olarak devam etse de, soğuk savaş; eğitim ve ekonomide kendisini daha beligin bir biçim de göstermektedir.
Bu iki kavram üzerinde çok düşünülmesi ve uygulamaya konulması gereken iki önemli kavramdır. Eğitim ve ekonomi birbirlerini tanımlayan ve tamamlayan iki önemli kavramdır.
Ekonominin Türkiyede arzu edilen bir düzeyde olmamasının önemli nedenlerinden biri, eğitime gereken önemin verilmemesidir. Eğitim alanında da çabuk ve somut sonuçların ancak mesleki eğitimle alınabileceğini düşünenlerdenim. İnsan kaynaklarını en verimli bir biçimde kullanmanın yolu; kalifiye eleman yetiştirmektir. "Heşeyi bilen değil bir şeyi her şeyiyle bilen" eleman yetiştirmek önemlidir.
Türkiye olarak teknolojiye olan ilgimiz kullanıma yöneliktir. Başkaları yapsın biz kullanalım... Bu doğru bir anlayış olmasa gerek. Bunu kabullenmek baştan, başkasının güdümünde olmak demektir. O halde cehaletin kölesi olmamak için bilginin efendisi olmak gerekir.
Hızla artan gelişmelerin gerisinde kalmamak için, hızlı bir biçimde eğitim politikalarımızı yeniden güncellemek gereği doğmuştur.
Her şey bir üretim tüketim ekseninde döner. Kitap okumak dahi bir tüketimdir. Kitap yazmanın bir üretim olduğu gibi... O halde üretim tüketim ilişkileri üzerinde akıllıca durmak gerekir. Tanıtım kavramı gelişmiş ülekelerin önemli disiplin alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. "Ben yaptım oldu" mantığının çok üzerinde, artık üreticiler tüketiciye yönelik hesap verme ve ürettiği mal hakkında tanıtım yapmak durumundadır.
Grafik tasarım alanı bu tanıtım görevini üstlenmiş bir alandır. Bu alan, Güzel üretileni güzel ama doğru bir biçimde tanıtmayı görev bilir. Ekonominin canlanmasına önemli katkıda bulunur. teknolojiden sınırsız olarak faydalanmanın yollarını bulur ve kullanır. Ancak Grafik Tasarım alanı içerizinde hizmet veren reklam ajanslarının sosyal sorumluk anlayışı içerisinde hareket etmeleri gerekir. İnsan haklarını ihlal etmemesi gerekir. Hukuka aykırı tanıtım yollarına yönelmemlidir. Bunun yolu da Ekonomi çarkının önemli dişlerinden biri olan tanıtım alanına yönelik ciddi bir eğitim politikası belirlenmesidir. Grafik tasarım alanı Türkiyede genel olarak "alaylı" ların elinde yürütülmektedir. Usta kalfa çırak ilişkisi içerisinde maliyeti ucuz yoldan bilgisayar operatörü düzeyinde insanlar, üretici tüketici arasında tanıtım görevini üstlenmiş olarak yürütmektedirler. Bu alaylıların genel kültür düzeylerinin sınırlı olması bir problem olarak ortada durmaktadır. Yeterince bakma kültürüne sahip olmayan tüketici kitlesini, yapma kültürüne sahip olmayan reklemcılar yönlendirmektedir.
Bu nedenle;
1. Türkiye'nin, grafik tasarım alanında iş gücü ihtiyacı reel olarak belirlenmeli, alan tanımları doğru yapılmalı, çağın gereklerine uygun olarak güncellenmelidir.
2. Grafik tasarım alanının etkin bir eğitimi için, kurumlararası ve çalışma sektörü arasında güçlü ve gerçekçi işbirliği geliştirilmelidir. Durum değerlendirmesi ve güncellemeler; Çeşitli toplantılar düzenlenerek detaylı bir şekilde sorun ve çözüm önerileri ele alınmalıdır.
3. Eğitim almış Grafik tasarım öğrencilerinin istihdamına yönelik çalışmalar mezun olmadan önce belli bir program dahilinde yapılmalıdır.
4. Grafik tasarım alanında insan kayanklarıının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için okul- sektör işbirliği yasalarla sağlanmalıdır.

Günce

HAK EDİLEN "ÖDÜL"

 

 

                                            Prof. Ahmet ATAN

 

 Sağlam ve güzel çalışmanın karşılığında alınmış ödül, hak edilerek alınmış ödüldür.

Dedenin toruna, Baba'nın oğula anlatacağı en güzel hikayedir.

Hak edilerek alınmış ödül sonsuzluğa kadar Onur'dur...

Sağlam ve güzel çalışmanın şahitleri elbette olacaktır, olmalıdır...

Teammüllerin koyduğu kurallar, konulmuş yasalardan daha etkilidir, daha güçlüdür...

Sanatçılığın diploması olmaz, ama ödülü olur...

Bu onuru hem Sanat alanının hak etmiş ustaları hemde o kültüre sahip toplum bireyleri takdim eder...

Bu nedenle "ÖDÜL" diyerek geçmemek gerekir...

O alınterinin idolüdür...

O bilek gücünün ikonudur....

O sağlam ve güzel çalışmanın altın meyvesidir...

"Ödül'e" Saygı, Sanata ve Sanatçıya saygıdır...

Bu saygıyı yüreğinde hissetmeyenler, hırsla kıskanarak zedeleyenler kahrolmaya mahkumdur...

Sonsuzluğun güzelliğini, gözü kapalı iken göremeyenler, gözleri açık olsada farketmez...

Onlar zaten burnunun ucunu göremezler...

Ey asimetrik zamanın yolcuları; güzeli görün, güzel görün, güzel düşününün...

Ödül sonsuz onurdur....

Günce

GÜZEL SANAT GÜZEL SİYASET

 

 

                                                               Prof. Ahmet ATAN

 

 

 

“Güzel sanatlardan etkilenmemiş siyaset, insanları çirkinliğe sürükleyen kirli bir güç haline gelebilir.” Sanat, Güzel ile eş zamanlı bir olgudur. Her güzel de bir sanatsal yaratıcılık, her yaratıcılıkta da bir güzellik vardır. O halde denilebilir ki; Sanat "güzel"dir. Güzel ise “sanatsal” dengedir... Denge, ölçü üstü matematiktir. İki kere iki dört eder demek yetmez... Sırrına ermek gerekir... Matematik, ne kadar gerçek ise Güzel'de o kadar gerçektir. Gerçek güzel sanat ise; insana, dünya ve dünya ötesi gerçeği göstermelidir. Sanat; ortaya konulan eserler ile ne olduğu hakkında bilgi veren, sübjektif ağırlıklı yaratımcı bir çalışma alanıdır. Genel kavramlar ötesinde sanat, soyut değerler demetidir. Sanatta güzel ve olgun olan hissedilir ya da duyulur. Sanat bir bilgi anlayışından çok kavrayıştır. Güzel siyaset insanları sevmekle başlar ve devam eder. Sevmek, beğenmek, seyretmek kültürü, duyguları harekete geçiren aktivitelerdir. Sanatta olduğu gibi siyasette de objeler dar çerçevede düşünülemez. Görüntüye bağlı olarak objeler, sonsuzluk deryasının birer basit materyalleridir. Objeler sanat için sadece birer bahanedir. Objenin dış görüntüsünden yola çıkarak, hazzın doruğuna ulaşmak için sanat, merdivenler inşa eder. Bu yüzden sanat, öz problemlerine karşı anlayış, kavrayış ve inanç ister. Sanat bir iç yaşamdır. Ruh âleminin mucizevî bir olayla baş gözü ile görülebilir hale gelmesidir. O, iç hayatın eşyaya ve eşyada yansımasıdır. Sanat sezgi ve içten yaşayıştır. Sanat eseri, ruh âleminin bilinmezlerini yakalamada gösterdiği hassasiyet oranında yüceliğe ulaşır. Sanatın kökleri ruhun siyasetin kökleri halkın derinliklerindedir. Sanat ve siyaset, akıl ve kalp ile ilgilidir. Sanat ve siyaset psikoloji ile yakından ilgilidir. Yüksek sanat eserleri, insan psikolojisi ile derhal yakın ilgi kurarak onda mistik heyecanlar uyandırır. Bu yüzden, duygunun yatağı ve kaynağı olan kalp, heyecan çarpıntıları ile yüksek sanat eseri üzerine dikkat ve özenle eğilir. Uygunluk, olgunluk, düzen ve denge, ürünü gerçek ve yüksek sanat eseri yapar. Çünkü insanı manâda yaşatan mistik değerler, uygunluk ve olgunluk olduğu gibi, düzen ve dengedir. Maddi âlemin malzemesi olan objeler, sanat eserinin ortaya konması için, konulara birer bahanedir. Bu objeler insan ruhunun veya mânevi âlemin sonsuz derinliklerinden gelen sübjektif değerlerin biçim bulmasına katkıda bulunur. Sanat da siyaset de bir yetenek meselesidir. Sanat ve siyaset konusunda herkes aynı payı almaz. Kimisi çok pay alır kimisi az pay alır. Fakat siyasete herkese eşit oranda pay verilmesi anlayışı ağırlık kazanır. Paul Klee öğrencilerine; " Allahın size vermediği yeteneği, ben size nasıl verebilirim?... olsa olsa ben size rehberlik edebilirim." diyor. Siyaset adamının durumu da buna benzer. Gerçekte siyaset adamı sonradan olunmaz, siyaset adamı olarak doğulur tezi ileri sürülebilir. Çünkü Siyaset adamında aranan en önemli özelliklerden biri, sanatçı gibi öngörüsü kuvvetli olmalıdır. Siyaset adamı, tasarımcı olmalıdır. Siyaset adamı gelecekçi olmalıdır. Gerçek sanat adamları; âlemde saklı olan estetik bilinmezleri, ortaya çıkarırlar. Gerçek siyaset adamları; toplumsal bazda mutlu yaşamanın gizli anahtarlarını ortaya çıkarır. Sanatçı doğal maddeleri yararlı konulara dönüşmesini sağlar. Siyasetçi de bunu yapabilmelidir. Sanat sıradan bir eşyaya katkısı ile orijinal bir özellik kazandırır. Çizgi ve leke sanatın birer ifade araçlarıdır. Toplum ve onu oluşturan insan da siyasetçinin ruh dünyasının imara muhtaç elemanlarıdır. Ruhsal bir değer olan sanat; varlığın özü, olağandışı bir yaratının eseridir. Sanat insan ve onun ahlâkî temelleri yanında, ruhî bir gelişim ihtiyacı olarak belirir. Sanatın, insanın manâda yaşama isteği ve içgüdünün bu yönlü itişi sonucunda ortaya çıkmıştır denilebilir. Sanat insanın hayati güçlerini sevgi ve neşeyle elinde tutan, kalıcı biçimleri yansıtan her şeydir. Siyasette aynı endişe ile yola çıkar. Bu yüzden sanat, hümanizimin kendisini koruma altına alan, sağlamlığı ve bütünlüğü kucaklayan şeyin ta kendisidir. Hümanizmi yaşamayan siyaset adamının insanlara erebileceği fazla bir şey yoktur. O egosunu tatmin çabasındadır. Sanat bir ifade tarzıdır, anlatım usulüdür. Diğer bütün anlatım ve ifade yöntemlerinden çok daha etkileyici ve daha kalıcıdır. Sanat kalıplarına dökülmeyen hiçbir mesajın yayılma şansına sahip olamayacağı bilinmelidir. Bütün yeni mesajlar için en uygun ve en güzel kalıp sanattır. Sanat bu mesajların bütün zaman ve mekanlarda canlara ve yüreklere en etkili biçimde nüfuzunu sağlayan fevkalâde bir kaynaktır. Sosyal değişimler sanata ve gelişmeci siyasete muhtaçtır. Sanatın kendine has bir özelliği vardır; insanın ruhuna hitap ettiği için onu mutlaka etkiler. Sanatın hangi alanı olursa olsun, kişinin üzerinde bir etki bırakır. Etkilenen şahıs söz konusu sanat eserini gereğince algılayamamış veya yorumlayamamış olsa bile bu etkinin muhakkak vuku bulacağı inkâr edilemez... Sanat, yapacağı etkiyi yapar; yani kalbi altüst eder, gönül ve ruh üzerinde kalıcı bir iz bırakır. Aristo; Madde ve onun bulanık şeklinden saf, asil ve ruhsal güçleri ayırıp ortaya çıkarmak için, insan tarafından konan prensibin adına, sanat demiştir. Aristo sanatı; artistik bir tasarım olarak görür. Ona göre sanat, yüksek ve mistik bir telkin için sebep ve şartları araştırmaktır. sanat; düzen ve sınırlılıktır. Sanat, içeriğinde insanın kavgalarını, sevdalarını, hezeyanlarını, yoksulluk ve zenginlik arasında uzayan uçurumları, çileleri, acıları ifade eder. Ama bununla beraber “ Sanatın ve siyasetin görevi, açık bir tehlikeyi sezen kişilere ölüm reçetesi yazmak değil, çıkış yolları göstermektir. “ Bu yüzden sanat, meselelerin ahlâkî yönden nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatmakla yükümlüdür. İnsanoğlunun yaşam standartlarını yükselten Muhteşem uygarlığa, Güzel sanatın ve güzel siyasetin açtığı yoldan gidilecektir. Aristo'ya göre sanat; eşyada devamlı var olanı taklitten doğmuştur. Nesneler, karar vermede yardım eder. Tabiatta kanunlar vardır, düşünce onları keşfe muktedirdir. Aristo'da sanat soyut bir kavramdır. Soyut sanat sezgi yolunun en yüksek aşamasıdır. Varlıklar, plastik unsurları saklar. Bulanıklığı ve karışıklığı arıtmağa çalışmak, düzeni bulmak demektir. Siyasette en kötü düzen, en iyi düzensizlikten iyidir. Sanatta da böyle, Düzensizlik olacaksa bile düengeli bir düzensizlik olmalıdır. Aristo, her olayda ilâhi bir yön sezmiş ve mükemmel olanın ardından gitmiştir. Şekilsiz madde yoktur, ruh devamlı kuvvettir. Sanatı formüle etmek akıl azlığını gösterir. Siyasette de gelişen çağa göre, siyasal programı geliştirmemekte ısrar etmek siyasal intihar demektir. Sanatta formül yok, kural ve kanun vardır. Bir insan vücudu çizmek kâinatı çizmektir. Bir insanı üzmek, bir milleti tahkir etmektir. İnsan vücudunun öz'ü evrenin özetidir... İnsan vücudu kâinatın vitrini, insan vücudunun vitrini ise İnsan yüzüdür... Bir çiçeği yapmak bir baharı yapmak kadar zordur... Bir yüzü yapmak da bir vücudu yapmak kadar zordur... Zorluk dengeyi kurmaktadır... İlâhi dengeyi... Figür çalışması yapmadan önce portre çizmeyi istemek daha cazip ve daha kolay görünebilir... Ama bu, hiç te o kadar kolay değildir. Portre, insan yüzü resmidir... Kalemi alıp derhal çizmek yetmiyor. Buna karalamak derler... Ben siyasetçi oldum demek de yetmiyor. Buna düzenbaz derler. Sadece görünene bağlanmak yüzün yalan tarafını resmetmektir... Önemli olan görünen görüntünün ardındaki görünmeyen gerçeği, görmek ve göstermektir... Psikoloji'yi yakalamak... Matemetiksel ölçüler üstü dengeyi bulmak... Bir portre çizmek istediğiniz zaman kullanacağınız bütün ölçüleri, estetik orantılarını, simetri ve radyal simetri formüllerini, insan yüzünden ve insan vücudundan almak zorundasınız- bilseniz de, bilmeseniz de... Yirmi beş asır önce Pisagor'un üzerinde çalıştığı bu formüller, bugün resimde, fotoğrafçılıkta, filmde, televizyonda, mimaride, dekoratif sanatlarda ve daha bir dizi estetik alanda aynı geçerlilikle kullanılmaktadır. Kısacası insan yüzünü çirkinleştirmeden değiştirmek için, önce kâinatı değiştirmek gerekir. Sanat, kandırıcı güzel duyguları harekete geçirmeye yarayan bir gösterge eylemidir. Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünce ile yoğunlaşan, emek ile hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir... Çile çekerek olgunlaşan, fikri doktriner programla yoğunlaşan, zahmet ve emekle ortaya konulan, insanlara huzur ve mutluluk vermeyi amaçlayan siyaset de kutsaldır. İnsan olarak yapabileceğimizin en güzeli, güzel siyasetin sağladığı güzel ortamda güzel sanat yapabilmektir

Makale

GÜZEL, SANAT VE TABİAT

 

 

                                   Prof. Ahmet ATAN

 

 

“Tabiat olmadan sanat olmaz.”

 

 

İki güzel vardır. Biri tabiat’taki güzel, diğeri de sanat’taki güzel’dir. Tabiattaki güzelin, güzelliğini daha derin görebilmek için, sanattaki güzeli bilmek gerekir. Sanattaki güzeli görebilmek için de tabiattaki güzeli bilmek gerekir. Güzel sanatı artan bir şiddette güzelleştirmek, tabiatı gereği gibi bilmekten geçer. Sanatın da sadece görünen görüntüye bağlanmanın ötesinde görünmeyen gerçeklerini de yakalamak için tabiatı bilmek gerekir. Dünya tabiat, tabiat dünyadır. Tabiat insan içindir. İnsan da tabiatı güzelleştirmek içindir. İnsanların en büyük görevlerinden biri dünyayı güzelleştirmektir.[2] Çünkü Dünya’yı ve daha geniş anlamda “evreni kurtaracak ve kollayacak güzelliktir.”[3] İyiliğin, doğruluğun, yararın, erdemin güzellikten ayrılmaz bir nitelik olduğu kabul edilirse; Güzellik bir güneş gibi yeryüzündeki her şeyi aydınlatmalıdır. Bilimin, felsefenin, politikanın daha geniş anlamda toplumsal hayatı ilgilendiren tüm alanların iyi, güzel ve mükemmel olmasını istemektedir. Güzellik yalnız, Leonardo’nun fırçasından, Hattat Hamit’in Kaleminden, değil; Güzellik, demircinin çekicinden akmalı, ayakkabı boyacısının fırçasında, simitçinin tablasında da görünmelidir. Dünyada her şey ve herkes güzel olmalıdır. Şehir merkezlerinde yol kavşaklarına dikilmiş heykellerden tutunuz da, kaldırım taşlarından caddedeki gece lambalarına kadar her şey güzel olmalıdır. Ya toplum, ya insanlar!... Evet insanlar da, aileler de, ailelerin yaşayışları ve toplumun yaşayışı da; güzel olmalıdır. Türkiye’mizin çiftçilerinin çalışmaları da, yaşantıları da güzel olmalıdır. Ziraatçı, tarlada güzel iş yapmalı, harcadıkları emekler de güzel; ruhları doyurucu ve kandırıcı olmalıdır. Güneş; kocaman bir elmas küre parıltısı ile dünyanın her yerinde bataklığa da, saraylara da ışığını, ziyasını gönderir. Demez ki; ben bu bataklığa ışığımı göndermem. Ama işin güzel tarafı; Güneş küre ışığını bataklığa gönderirken onun büyüklüğünden ve onurundan bir şey kaybolmadığı gibi, sarayın penceresinden de girmesi ile fazladan bir onur kazanmaz. Zaten aydınlığın merkezi kendisidir. İşte Güneş, demet demet, salkım salkım ışınlarını yeryüzünün her tarafına yayarak doğayı ve insanları aydınlatıyor, ısıtıyor ve yaşatıyorsa; güzellik de onun gibi; insanların ruhlarına dolmalı, insanların ruhlarını ısıtmalı, zihinlerini aydınlatıp parlatmalı; her yerde her işde insanların temiz, kusursuz olmalarına, dürüst, neşeli ve sağlıklı yaşamalarına yardım etmelidir. Ve böylece; her insanın bakışlarından, söylediği sözlerden, yaptığı her hareketten ve yüzünde beliren çizgilerle kıvrımların her birinden… insanların düşüncelerinden, elleriyle parmaklarıyla dokundukları her şeyden; zerre zerre, demet demet, salkım salkım güzellik fışkırmalıdır.Ve ancak toplum güzelin önemini kavrama ve benimseme olayının gerçekleştiği gün; hayatta güzellik denilen insanlara ya da toplumlara dirlik, dirilik, birlik ve esenlik verici bir yüce kaynağın var olduğu söylenebilir. Canlıların canlı kalabilmeleri için gerekli tüm uygun şartların, canlılara daha can verilmeden hazırlandığı çeşitli mistik kaynaklarda açıklanmaktadır. Toprak, hava ve su, canlıların hayatını hayatlandıran üç temel unsurdur. Bu üçlü değer, sistematik bir biçimde, kendi aralarında dayanışma, yardımlaşma gibi ilginç bir işbirliği sergiler. Tabiat, varlık olarak sanatın başlıca güç kaynağıdır. Tabiat sanatın kullanımı için tüm gerekenlerden göndermelerde bulunur. Buna göre; “ Güzel sanatın temel malzemesi tabiattır. “ Tabiatın en önemli yararlanıcılarından olan insan; bireysel yeteneklerini en olgun ölçüde kullanarak, tabiatın sunduğu malzemelerle kendi anlayışına göre bir sentez kurar. Plastik olgunluk taşıyan, estetik disipline uygun bu bileşim güzel sanatın ta kendisidir. Tabiat, güzel sanatlar için olağanüstü usta bir öğretmendir. Sanatçı eserini ortaya koyarken ne yapması gerektiği konusunda birinci derecede tabiata danışır. Bir şeyler öğrenmek için onun hocalığına başvurur. Bu anlamda tabiatın öğretmenliğine iyi ve sadık bir öğrencilik yapan sanatçı için artık korku yoktur. O süratli bir biçimde çalışmalarında mesafe alır. Sanatçı Eserindeki Işık-gölge dağılımını tabiattan öğrenir, Tuval üzerindeki objelerin yerleştirme planını tabiattan öğrenir. Renklerin dokusunu tabiattan öğrenir. Güneş ışığının nesnelerin üzerine farklı zamanlarda farklı şiddette vurmasıyla ortaya çıkan renk titreşimlerinin tadını eserinde yansıtmasının sırrını tabiattan öğrenir. Armoni, denge, valör, perspektif daha nice temel elemanları tabiatın o cömert öğretmenliğinden öğrenir. Tabiat, mükemmel bir atelyedir. Sanatçı eserini ortaya koyarken bir atelye için en uygun ortamı ancak tabiatta bulur. Tabiat atelyesinde sanatçı için eserine yön vermede bir çıkış noktası olan modeller, birbirinden güzel biçim ve duruşlarıyla ressama eşsiz bir ilham kaynağı durumundadır. Plastik sanatların vazgeçilmez unsuru olan ışık, sanatçının istediği biçimde ister üniversal olsun ister lokâl olsun değişik ve kullanışlı frekanslarda kendisine yardımcı olur. Tabiatın ne kadar olağanüstü bir atölye olduğunu gözü ile görmek isteyenler Ressam Van Gogh’un resimlerine baksın... Tabiat olağanüstü bir müze ve galeridir. Tabiatın ne büyük bir müze ve galeri özelliğini üzerinde taşıdığını ne kadar anlatmaya çalışsak azdır. İnsanın tabiata kısa bir bakışı onun en orijinal tarihi eserleri bağrında taşıdığını görür. Tabiatın teşhirgâh noktasında en güzel sanat eserlerini sergilediğini görme yetisini kaybetmeyen herkes görebilir. Ünlü estetikçi Baumgarten’den yola çıkarak, tabiatın en büyük denge ve en kudretli güzellik olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Baumgarten, sanatın tabiattan esinlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Tabiatı gözlem ve onu resmetmek, tabiata hakim olmak veya tabiatı en ince detaylarına kadar tuvale aktarmak sanatçının gücünün ve amacının dışındadır. Onun böyle bir endişesi de yoktur. Tabiat; duyguları ve düşünceleri ortaya çıkaran bir mahşeri materyaller deryasıdır. Tabiat denildiğinde, gözlerimizle gördüğümüz objeler topluluğunu ararız. Tabiat, sanat açısından duygu ve haz kaynağıdır. Nesneler, duygular üzerinde birtakım etkilerde bulunarak sempatik ya da antipatik şekiller meydana getirirler. Sanatçı kendi açısından estetik sınıflandırmalarda bulunarak bir kısmını alırken bu şekillerin beğenmediklerini de atar. Böylece ortaya estetik değerlere sahip sanat eseri çıkar. Rodin: “Taşın fazla taraflarını atıyorum, geriye heykel kalıyor” demektedir. Michelangelo’nun taşın fazlalıklarını atarak bitirdiği Hz. Musa Heykeli’ne baktığında “konuş ya Musa” diyordu. Ancak Michalengelo bir heykelin konuşamayacağını bile bile neden bu soruyu soruyordu?... Olabilir ki; Allah’ın Sanatının sırları konusunda bir takım ipuçlarını sezmiş olabilirdi. Zaten Allah da bu ve buna benzer konularda şöyle diyordu;” Sonra o damlacığı bir embriyo halinde yarattık, sonra o embriyoyu bir et parçası halinde yarattık, sonra o et parçasını bir kemik halinde yarattık ve nihayet o kemiğe de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışta yeniden kurduk. Yaratıcıların en güzeli Allah’ın kudret ve sanatı ne yücedir![4] Plastik sanatlarda, tabiat şekillerinden ayrılmağa ne imkân ne de ihtimal vardır. O halde sanatçının iki gözü, tabiatta ve onun bin bir şekilleri üzerinde gezinmeye devam edecek. Bu özelliği ile Tabiat ve varlıklar sanatçının araştırma arzularını tahrik ederek sanatın temel malzemelerini bulduracaktır. Sanatçı, her şeyin ufuk çizgisine ya paralel, ya da dik olduğunu görür ve bunu eserinde vazgeçilmez bir malzeme olarak değerlendirir. Demek ki tabiat, sanata ait olan malzemesini en zengin bir biçimde kendi içinden vermektedir. Ufuk çizgisi ve birbiri ardınca sıralanan ve kendi aralarında mesafeler yapan, bunu yaparken büyüyen küçülen, daralan ve genişleyen görüntüsü ile sanatçıya perspektif malzemesini sunmaktadır. Plastik Sanat için perspektif vazgeçilmez bir unsurdur. Tabiatta derinlik kavramının sanata bulunduğu katkı ile, plastik sanatlar saygınlığın doruğuna ulaşır. Tabiattaki biçim ve lekenin, renklerin sanatçıya kazandırdığı hayâl zenginliği, muhayyilede taze ve yeni kombinezonların doğmasına neden olur. Ressam, Tabiat âleminden eserine malzeme seçip toplarken, varlığın bütün görünüşlerinin, geometrinin takdim ettiği formları en güzel şekilde değerlendirir. Tabiatın esrarı, şüphe yok ki, insan aklının üzerindedir. Sanatçılar ona ilhâm ile varmak isterler. Tabiatın bu halleri güzel sanat eserlerinin meydana getirilmesine kaynak olur. Tabiat bir kanunlar manzumesidir. Tabiatın kendisi varlık olarak, eski ve yeni dünyanın “tek” harikası iken, kurallar kümesinden harika bir “yasalar manzumesidir”. Bu perspektiften bakıldığında Costable’ın ifadesiyle;” Resim Sanatı, tabiatın yasalarını konu alan bir bilimdir ve resim sanatı alanında böyle çalışması gerekir“. Buna göre resim sanatı görselliğe dayalı yüzeysel bir olgu iken burada ikinci önemli bir vizyonu ve misyonu ortaya çıkıyor ki; o da tabiatın yasalarını çözümleyen, sorgulayan bir bilim dalı olma özelliğidir. Tabiat, kanunlarla donatılmış, gözün gördüğü, görmediği yer küreyi kapsayan geniş bir alandır. Dominant materyaller başlıca; yeryüzü kara parçası (toprak), deniz, göl, nehir (su), gökyüzü (hava)dır. Genel anlamda üçlü bir değer sistemidir. Toprak, canlıların üç can kaynağından biridir. Tabiatın görsel anlamda, insanın varoluş programıyla uyuşan, örtüşen özellikleri vardır. Statik ve dinamik farklılıklar, insan psikolojisine olumlu olumsuz etkide bulunur. Tabiat, yatay ve dikey çizgilerden oluşan görsel bir bütünlüktür. Yatay çizgiler; sükunet, hüzün, ölüm gibi psikolojik etkilerde bulunur. Dikey çizgiler hareket, heyecan, hayat gibi dinamizm yüklü psikolojik etkiler telkin eder. Toprağın yapısı, sert zemine basmış olmanın güvenini verir. Bu güven insan hayatı ile ilgili tüm alanlara olumlu yansır. Bilimden felsefeye, sağlıktan sanata her alan bundan olumlu payını alır. Su, varlık olarak insanlar tarafından “can” ile eş anlamlı kullanılmıştır. Bereket simgesi olması yanında meslekleri belirlemiştir. Su ve su ürünleri mühendisliği yanında, suluboya sanatçıları, deniz ressamları gibi alanları da belirlemiştir. Uçsuz- bucaksız okyanuslardan, denizlerden, bir bardak içerisindeki suya varıncaya kadar insanların, ressamların ilgi odağı olmuştur. Hava’nın ya da gökyüzünün sınırsızlığı, ruh ve düşünce ufkunun son sınırını ortadan kaldırmıştır denilebilir. Kozmik uzay somuttan soyuta çağıran, tasavvufi yücelişi simgelemektedir. Varlığı ile huzuru, yükselişi, uçmayı çağrıştırmaktadır. Gökyüzü ressamları sanatçı yeteneklerini sergilerken, seçmiş oldukları konu nedeni ile de ilgi çekmişlerdir. 1945 sonrası, insanların gökyüzüne tırmanışları, insana yakışacak yükselişler, sonsuzluk arayışını da beraberinde getirdi. Bütün bunlar, bugünkü insanın sanata bakış tarzını da biçimlendiren gelişmelerdir. İnsan hem doğanın bir parçası, hem de doğanın yorumlayıcısıdır. Bu görüş natüralizm ile örtüşür gibi görünse de ayrıştığı tarafları daha fazladır.[5] Sanatçı, sanat eserini ortaya koyarken, aslında; “akıl ve sezgi yollu doğanın yorumunu yapmaktadır”. Resim sanatı için çıkış noktalarından biri canlı cansız modellerdir. Ressam kendini ifade etmek için bir konu ele alarak yola çıkar. Tabiat, güzel sanatlar için en mükemmel ve vazgeçilmez bir modeldir. Sanatçı bu modelin etrafında dört dönerek onu anlamaya çalışır. uzun araştırmalardan sonra sanatçı kendi yorumu ile tabiatı daha da fark edilir hale getirerek, bir anlamda tabiatın tanıtım broşürünü hazırlar. Tabiatın aynısının resmedilmesindeki imkânsızlık, o hârika modelin mükemmelliğindendir. Gerçekten o modeli resmetme karşısında insan gücü sınırlıdır. Bununla beraber İnsan’ın kendisini harikâ bir manzara karşısında aciz bir ressam olarak kabul ettiği an, Tabiat; usta bir hoca sıfatıyla sanatçının imdâdına yetişmektedir. Ve ona hiçbir kişi ve kuruluşun yardım edemeyeceği kadar rehberlik etmektedir. Tabiat sanatçıyı, içinde bulunduğu zor durumundan kurtararak; onu, eserini ortaya koyarken büyük haz ve lezzet verici yorumlara ulaştırmaktadır. Tolstoy, “İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı” der. İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla hayata girmiş olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle canlı ve cansız simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren, gerçekten tarih sahnesine çıkmış olur. Sanat; din ve felsefe gibi, insanı günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Din, felsefe, bilim, sanat ve hatta teknik gibi alanlar, birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Her sanat eseri, var olan bir şey ile, bir nesne ile ilgilidir; belli bir varlığı anlatır, ondan bir kesit ortaya koyar. Bir resim, belli bir tabiat parçasının resmidir veya bir insan görüntüsüdür. Bir tiyatro oyunu, belli olayların simgelenmesidir. Bir şiir ya da müzik parçası, ya tabiattan ya da insan ruhundan, insan duygularından bir anlatımdır. Sanatçının gördüğü, kavradığı ve gerçeklik olarak belirlediği varlığın bilgisi, sanatın öz konusunu oluşturur. Bugün Türkçe’de, iyi yapılan her iş için «sanat» kelimesi kullanılmaktadır. Türkçe’deki «sanat» kelimesi, kapsamı bakımından, pek çok oluş ve nesnelere ilişkin durumu içine almaktadır. Bugün, hiç şüphe duymaksızın en yaygın biçimde kullandığımız «sanat» kelimesi, etimolojik bakımından Osmanlıca’ya dayanmaktadır. Osmanlıca’nın kelime kaynakları olan Arapça ve Farsça’da, sanat kavramını ifade etmek için kullanılan durumu oldukça farklıdır. Sanat kelimesi Arapça’da amel, iş yapma anlamlarını veren «san’a» kökünden gelmektedir ve yapılan iş, alet yardımıyla, belirli bir el becerisiyle sürdürülen marangozluk, duvarcılık gibi meslek dallarını kapsamaktadır. Görüldüğü gibi bu kelime Arapça’da, insanın akıl ve zekâsını kullanarak yaptığı işleri anlatır. Bugünkü Türkçe’de kullandığımız «sanat» kelimesi, Osmanlıca’da bir değişiklik geçirmiş, yeni kazandığı anlam ve muhtevayla birlikte benimsenmiştir.[6] Albert Dürer’e göre; « Sanat tabiatın içindedir. Onu, oradan çıkarabilen sanatçıdır.» Tabiat zengin imajlar kaynağıdır. Tabiattaki, yeşiller, sarılar, maviler ve daha nice renkler, sanata analık etmektedir. Güzel, tabiattadır. O’nu oradan çıkarabilen sanatçı, çıkarılan da sanattır. Doğal bir sanat eserinden, yapay sanat eserini çıkarmak; sanatçı ruhlu insanların el, kafa ve kalp güzelliklerinin bir ekspresyon yansımalarıdır. [1] Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi, Beşevler/ANKARA [2] Hadis. [3] Dostoyevski. Grigoriy Petrov, Büyük sanatçılar ve Üstün Yapıtları. [4] Muminun Suresi,14.Ayet [5] İnsanı tabiatın bir parçası olarak kabul eden Natüralizm, ahlâkî hayat dediğimiz yaşayış biçimini de tabiat kanunlarına uydurmaya çalışır. Bu sisteme göre, tabiat ve tabiat bilimlerine uygun yaşamak ve hareket etmek ahlâkîliğin ta kendisidir. Çünkü ahlâkî olgunluğun hedefi, hayat, hayatın devamı, yaşama arzusu ve ihtiyaçların tamamı birer içgüdü faaliyetinden ibarettir. İnsandaki ahlâkî değerler, aynı zamanda, tabiatta da var olan değerlerdir; ahlâkî kavramlar da deneysel kavramlardan ibarettir. [6] Enver, Yolcu, sanat nedir.

Listeleniyor (41—70) Sayfa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Bu sitedeki eserler Prof. Ahmet Atan'a ait olup, izinsiz kullanılamaz © 2010 | Design By Web Tasarım | Seo